ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล 6
2 แมนสรวง อักษรนุกิจ 4
3 อิศราวัลย์ บุญศิริ 4
4 วรรณธิดา ศรีอาจ 3
5 มรกต เปี่ยมใจ 3
6 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 3
7 สมหมาย ชอบอิสระ 3
8 ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล 2
9 จินต์จุฑา ใจดำรงค์ 2
10 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 2
11 วริศรา เต่อเนอ 2
12 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 2
13 วิริทธิ์พล ศรีมณีพงศ์ 2
14 ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์ 2
15 อัญชนา พานิชอัตรา 2
16 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 2
17 พสุธา ธัญญะกิจไพศาล 2
18 Thada Jirajaras 1
19 เอกชัย อดุลยธรรม 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ 1
22 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
23 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
24 Somying Tumwasorn 1
25 วิไล ชินธเนศ 1
26 เจษฎา ลาภสุขกิจกุล 1
27 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
28 อุทัย บุญประเสริฐ 1
29 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
31 กมลชนก ยวดยง 1
32 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
33 ไพโรจน์ หลินศุวนนท์ 1
34 วราพรรณ ตันพัฒน์อนันต์ 1
35 จิดาภา ศิลุจจัย 1
36 ประสิทธิ์ ภวสันต์ 1
37 มโนวดี สารพานิช 1
38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
39 บุษยรัตน์ สันติวงศ์ 1
40 พรพรรณ อัศวาณิชย์ 1
41 สมเกียรติ อิ่มพลี 1
42 อุมาพร คงสกุล 1
43 จินตนาลักษณ์ พรโชติทวีทรัพย์ 1
44 วาสนา สุวรรณฤทธิ์ 1
45 ตระกล เมฆญารัชชนานนท์ 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
47 วัลลภ แย้มเหมือน 1
48 ไพบูลย์ เตชะเลิศไพศาล 1
49 สุธาภา ศรีอรุโณทัย 1
50 สำเริง แย้มโสภี 1
51 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
52 จินตนา ศิริชุมพันธ์ 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 สมพร พรมดี 1
55 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
56 ภิยรัชต์ อยู่ตรีรักษ์ 1
57 วริษฐา อสัมภินวงศ์ 1
58 สายฝน ควรผดุง 1
59 สิริพร สิวราวุฒิ 1
60 สุคนธา เจริญวิทย์ 1
61 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
62 วรางคณา ยรรยงเกษมสุข 1
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 พงศธร จินตกานนท์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 ธวัชชัย สันติสุข 1
70 หทัยชนก เจริญพงศ์ 1
71 กฤษณะ บัญญัติศรีสกุล 1
72 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
73 ชัยวัฒน์ มณีนุษย์ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
76 Yeshey Penjor 1
77 รุ่งราวี ทองกันยา 1
78 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
79 นภสร โกวรรธนะกุล 1
80 Chonticha Srisawang 1
81 วินัย งามแสง 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 ประคอง ชอบเสียง 1
84 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
85 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
86 สุมา เมืองใย 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
89 Jittima Chatchawansaisin 1
90 Chayaporn Supachartwong 1
91 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
92 ศุกันยา ห้วยผัด 1
93 Thanathon Sesuk 1
94 สุวดี ยาป่าคาย 1
95 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
96 Pantharee Boonsatorn 1
97 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
98 Waraporn Siriterm 1
99 Anawatch Mitpratan 1
100 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
101 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
102 Acom Sornsute 1
103 ละอองทิพย์ เหมะ 1
104 Puttipongse Varavudhi 1
105 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
106 วาสนา เสียงดัง 1
107 Boonchai Sangpetngam 1
108 Chalermpol Leevailoj 1
109 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
110 Srilert Chotpantarat 1
111 พัชรี สันติวราพันธ์ 1
112 ศิริขวัญ ศิริชัยวงศ์สกุล 1
113 ประวิตร เจนวรรธนะกุล 1
114 ชนกฤดี ธงไชย 1
115 สุขนิภา วงศ์ทองศรี 1
116 สุดาทิพย์ รวยดี 1
117 ชนิตา ศุภอมรกุล 1
118 Vanida Chantarateptawan 1
119 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
120 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
121 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 Ampa Luiengpirom 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
126 Supa Chantharasakul 1
127 Jaitip Paiboon 1
128 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
129 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
130 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
131 Panee Boonthavi 1
132 ณัฐิณี พิทักษ์ศิริอนันต์ 1
133 ไววิทย์ พุทธารี 1
134 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ 1
137 กุลนันทน์ ดำรงวุฒิ 1
138 ญาณี ตันติเลิศอนันต์ 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 กล้าวจี เกตุแก้ว 1
141 Sompol Sanguanrungsirikul 1
142 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
143 เกศวลี ชลิตังกูร 1
144 อิศยา บุญอดุลยรัตน 1
145 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
146 ประทานพร อารีราชการัณย์ 1
147 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
148 ปรารมภ์ ซาลิมี 1
149 สุมิตรา พูลทอง 1
150 สุทธิจิต สุนทราภา 1
151 กำจัด มงคลกุล 1
152 สิริลักษณ์ เจริญวิริยะกุล 1
153 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
154 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
155 ชอุ่ม มลิลา 1
156 นภัสนันท์ พลับนิตย์ 1
157 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
158 Chakkaphan Sutthirat 1
159 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
160 ณัฐปภัสร์ วัฒนาศรมศิริ 1
161 มยุรี ตันติสิระ 1
162 Vimolmas Lipipun 1
163 ศิริชัย ศิริกายะ 1
164 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
165 กนก สรเทศน์ 1
166 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
167 กาญจนา แก้วเทพ 1
168 รุจิรา เผื่อนอัยกา 1
169 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
170 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
171 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
172 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
173 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
174 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
175 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
176 พุธรำไพ จันทรวราทิตย์ 1
177 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
178 อารีย์ เจนกิตติวงศ์ 1
179 Kittisak Likhitwitayawuid 1
180 Sumphan Wongseripipatana 1
181 Garnpimol C. Ritthidej 1
182 กมลพร วัฒนเสริมกิจ 1
183 กิตติศักดิ์ วิลาวรรณ 1
184 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
185 Wilai Anomasiri 1
186 ภาณุพงศ์ วงศ์ไทย 1
187 อัญชลี ตั้งจาตุรนต์รัศมี 1
188 วัฒนชัย สมิทธากร 1
189 เพ็ญศรี โพธิภักดี 1
190 วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ 1
191 Phanphen Wattanaarsakit 1
192 อวย เกตุสิงห์ 1
193 ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล 1
194 สุกัลยา เลิศล้ำ 1
195 ประธาน ดาบเพชร 1
196 Rajalida Lipikorn 1
197 ฉัตรพล แจ่มศิริโรจน์รัตน์ 1
198 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
199 สุภิดา อนุสสรนิติสาร 1
200 ทัศนี สลัดยะนันท์ 1
201 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
202 Suchin Arunsawatwong 1
203 พีรานุช ประหยัดทรัพย์ 1
204 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
205 ปาหนัน ศาสตรวาหา 1
206 Walaisiri Muangsiri 1
207 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
208 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
209 สิรีรัตน์ สูอำพัน 1
210 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
211 สุธี เพ็ญพัธนกุล 1
212 กัณฒพร ลักษณา 1
213 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
214 Varunee Padmasankh 1
215 พรทิพย์ ชิวชรัตน์ 1
216 นิรมล ชำนาญนิธิอรรถ 1
217 บัณฑูร โชติวรรณพร 1
218 ปรีวันท์ จันทรเวช 1
219 นวลฉวี หงษ์ประสงค์ 1
220 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
221 ปริญญาพร ศรีอ่อนเที่ยง 1
222 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
223 สิทธิพร แอกทอง 1
224 พลินี เดชสมบูรณ์รัตน์ 1
225 ขุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
226 Kasidit Nootong 1
227 สมโภช อังคณาวิริยารักษ์ 1
228 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
229 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
230 วิลาวัณย์ วิบูลย์จันทร์ 1
231 ศุภบูรณ์ บุรณเวช 1
232 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
233 อิทธิกร แซ่ล้อ 1
234 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
235 ชาญชัย ปลื้มปิติวิริยะเวช 1
236 ณัฐวดี เหลี่ยมเจริญ 1
237 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
238 สมชัย วัฒนการุณ 1
239 ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ 1
240 กระมล ทองธรรมชาติ 1
241 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
242 กิตติ ต.รุ่งเรือง 1
243 อรพินท์ แก้วปลั่ง 1
244 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
245 Chariya Uiyyasathian 1
246 ปิยะรัตน์ เฉลิมสุขสันต์ 1
247 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
248 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 4
3 2555 15
4 2554 9
5 2553 5
6 2552 1
7 2551 2
8 2550 10
9 2549 8
10 2546 3
11 2545 1
12 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เปรียบเทียบผลการรักษาของฟันแท้ที่มีปลายรากเปิดและไม่มีชีวิต โดยกระบวนการเหนี่ยวนำให้ปลายรากปิด หรือการรักษาโดยรีเจเนอเรทีฟเอ็นโดดอนติกส์
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของเรซินโคตทิงที่มีต่อกำลังแรงยึดดึงระหว่างเรซินซีเมนต์และเนื้อฟัน
3 ผลของเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดต่อความหยาบพื้นผิวของซีเมนต์ยึดติดชนิดเรซิน
4 ความสัมพันธ์ของทันตสุขศึกษากับการพบเชื้อราแคนดิดาในช่องปากของผู้ป่วยโรคไลเคนแพลนัสที่ได้รับการรักษาด้วยยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ ความเข้มข้นร้อยละ 0.1
5 ผลของทิวเมอร์เนคโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาต่อการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการแปรสภาพเป็นเซลล์สร้างเนื้อเยื่อแข็งของเซลล์เนื้อเยื่อในโพรงฟันน้ำนมและฟันแท้มนุษย์
ปี พ.ศ. 2555
6 ผลของความชื้นของเนื้อฟันต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์
7 การตอบสนองของเนื้อเยื่อในของสุนัขเมื่อปิดทับด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ปรับปรุงคุณภาพแล้วเปรียบเทียบกับโปรรูทเอ็มทีเอ
8 การรั่วซึมระดับจุลภาคของสารยึดติดหลังกำจัดการปนเปื้อนด้วยสารไพรเมอร์ที่มีฤทธิ์เป็นกรด
9 ผลของแรงและระยะเวลาในการกดชิ้นงานที่แตกต่างกันต่อความหนาของเรซินซีเมนต์
10 ผลการกระตุ้นด้วยแสงของสารยึดต่อค่ากำลังแรงยึดระหว่างเรซินซีเมนต์และเรซินคอมโพสิต
11 ผลของการปรับสภาพพื้นผิวเดือยฟันเส้นใยควอตซ์ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อค่ากำลังแรงยึดแบบผลัก
12 ผลของโคบอลต์คลอไรด์ต่อความเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์เนื้อเยื่อในฟันแท้ของมนุษย์
13 ผลของการปรับสภาพผิวทางเคมีที่มีต่อกำลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคระหว่างซี่ฟันเทียมอะคริลิกและฐานฟันเทียมอะคริลิกชนิดบ่มด้วยความร้อน
14 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพและอัตราการกัดกร่อนของรอยเชื่อมของโลหะผสมโคบอลต์-โครเมียมที่ปราศจากนิกเกิลระหว่างวิธีบัดกรีด้วยไฟและการเชื่อมด้วยเลเซอร์ที่ใช้โลหะเติม
15 อัตราการกัดกร่อนของโลหะผสมไทเทเนียม-6อะลูมินัม-4วานาเดียมที่ผ่านการแอโนไดส์ในสารละลายกรดฟอสฟอริกด้วยความต่างศักย์ที่แตกต่างกัน
16 ผลของความชื้นของเนื้อฟันต่อการรั่วซึมระดับจุลภาคของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์
17 การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมเรื่องโรคปริทันต์และการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
18 ผลของการมองเห็นสารย้อมคราบจุลินทรีย์ต่อความสามารถในการแปรงฟันของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มหนึ่ง ที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
19 การเปรียบเทียบผลของการใช้กลาสไอโอโนเมอร์ชนิดดัดแปลงด้วยเรซินและฟลูออไรด์วาร์นิชต่อการลุกลามของรอยผุด้านประชิดระยะแรกเริ่ม
20 การประเมินความแม่นตรงทางคลินิกของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าชนิดเอเพ็กซ์พอยน์เตอร์และรูทซีเอกซ์ในฟันกรามน้ำนม
ปี พ.ศ. 2554
21 การตอบสนองของเด็กต่อการเห็นเข็มขณะฉีดยาชา
22 กำลังดัดขวางและความต้านทานการสึกของอะคริลิกเรซินชนิดดัดแปรสำหรับผลิตซี่ฟันเทียม
23 กำลังดัดขวางและความต้านทานการสึกของอะคริลิกเรซินชนิดดัดแปรสำหรับผลิตซี่ฟันเทียม
24 การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดฝังรากเทียมแบบขั้นตอนเดียวและสองขั้นตอนเพื่อรองรับฟันเทียมคร่อมรากเทียมในขากรรไกรล่าง
25 ความต้านทานการสึกกร่อนของรอยโรคจุดขาวของเคลือบฟันที่แทรกซึมโดยเรซินต่อเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรด
26 ผลของการปรับสภาพผนังคลองรากฟันต่อค่ากำลังแรงยึดแบบหลักของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยเมื่อใช้เซลฟ์แอดฮิซิฟเรซินซีเมนต์
27 คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ก่อนและหลังการผ่าตัดปลูกกระดูกรองรับฟัน
28 การประเมินการพูดที่ฟังได้รู้เรื่องอัตโนมัติในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
29 ความชุกและปัจจัยทางชีวจิตสังคมที่สัมพันธ์กับอาการปวดขมับ ขากรรไกร คอ ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2553
30 List assignment problems
31 ฮิวแมนแปบปิโลมาไวรัส ชนิดที่ 16 ในรอยโรคไลเคนแพลนัส อีพิทีเลียล ดิสแพลเซีย และมะเร็งสควอมัส เซลล์ คาร์ซิโนมาในช่องปากของผู้ป่วยไทย
32 ความทนแรงอัดและความทนแรงดึงของวัสดุอุดฟันชั่วคราวชนิดซิงค์ออกไซด์แคลเซียมซัลเฟตที่พัฒนาใหม่
33 กลไกการสูญเสียแร่ธาตุของเคลือบฟันในสภาวะจำลองช่องปากที่ต่างกัน
34 กำลังแรงยึดดึงระหว่างสารยึดเรซินและเซอร์โคเนียที่ปรับสภาพผิวด้วยสารปรับสภาพผิวสามชนิด
ปี พ.ศ. 2552
35 ผลของซีพีพี-เอซีพีเพสต์ และซีพีพี-เอซีเอฟพีเพสต์ต่อการลดลงของรอยด่างขาวที่เกิดจากฟันตกกระ
ปี พ.ศ. 2551
36 ความต้านการแตกในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันที่มีปริมาณเนื้อฟันที่เหลืออยู่ แตกต่างกันหลังจากเสริมผนังคลองรากฟันด้วยเรซินคอมโพสิตร่วมกับการบูรณะด้วยเดือยสำเร็จรูปและชนิดของเรซินคอมโพสิตที่แตกต่างกัน
37 ปริมาณฟลูออไรด์ที่ผิวเคลือบฟันภายหลังการเคลือบฟลูออไรด์เจลโดยทันตแพทย์ ร่วมกับการใช้ซีพีพี-เอซีพีเพสต์ด้วยตนเอง
ปี พ.ศ. 2550
38 ความสำเร็จของการใช้ยาปฏิชีวนะผสม 3 ชนิด ในการรักษาคลองรากฟันกรามน้ำนมโดยไม่ใช้เครื่องมือ
39 ความพอใจต่อความสวยงามของสัดส่วนทางมานุษยวิทยาที่แตกต่างกันของฟันหน้าบน โดยการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์
40 การวิเคราะห์ภาพรังสีวัดศีรษะด้านข้างในผู้ป่วยไทยกลุ่มหนึ่งที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากทางเดินหายใจอุดกั้น
41 การศึกษาเปรียบเทียบแรงเสียดทานระหว่างเซลฟ์ไลเกตติ้งแบร็กเกตแบบไร้แรง 2 ชนิดและแบร็กเกตธรรมดา
42 การรั่วซึมของวัสดุบูรณะคลาสไฟฟ์โดยใช้สารยึดเรซิน ภายหลังการผ่านแบบจำลองการเกิดฟันผุ
43 ผลในการยับยั้งเชื้อและคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของซีเมนต์กลาสไอโอโนเมอร์ที่ผสมเจลพอลิแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียน
44 ความสัมพันธ์ระหว่างไอระเหยของสารประกอบซัลเฟอร์กับแบคทีเรียไม่ใช้อากาศในผู้ป่วยจัดฟันไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับการรักษาด้วยเครื่องมือชนิดติดแน่น
45 ความต้านทานต่อการสึกของซี่ฟันปลอมอะคริลิก เรซินชนิดต่างๆ
46 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สีขาวที่ผลิตในประเทศไทยผสมกับบิสมัทออกไซด์เทียบกับไวท์โปรรูทเอ็มทีเอ
47 ความแข็งผิวของวัสดุบูรณะและความแข็งแรงดึงยึดที่บริเวณรอยต่อของวัสดุบูรณะกับเรซินซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2549
48 การศึกษาความชุกและความสัมพันธ์ของแบคทีเรียก่อโรคปริทันต์อักเสบกับสภาวะปริทันต์ในประชากรไทยกลุ่มหนึ่ง
49 ความแข็งแรงดัดขวางของเรซินคอมโพสิตเสริมเส้นใยแก้วและเส้นใยโพลีเอทิลลีน
50 การศึกษาคุณสมบัติบางประการของยิบซัมชนิดที่สี่ที่ใส่พอลิอะคริมาไมด์
51 ผลของความเป็นกรดด่างของสารละลายไซเลนและระยะเวลารอให้สารละลายแห้งต่อการยึดติดระหว่างซี่ฟันปลอมอะคริลิคและอะคริลิคฐานฟันปลอมชนิดบ่มด้วยความร้อน
52 การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและความเป็นพิษของสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์เจลจากเปลือกทุเรียนในห้องปฏิบัติการ
53 การยึดติดระหว่างซี่ฟันปลอมสำเร็จรูปชนิดต่างๆที่ได้รับการปรับพื้นผิวด้วยสารไซเลนกับอะคริลิกฐานฟันปลอมชนิดบ่มด้วยความร้อน
54 ความต้านทานการแตกหักของพอร์ซเลนของครอบฟันรากเทียมที่มีความสูงของส่วนโลหะรองรับด้านประชิดฟันต่างกัน
55 การพัฒนาและทดสอบสื่อประสมในการสอนทันตสุขศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. 2546
56 กำลังยึดเฉือนของเรซิตซีเมนต์ที่ยึดระหว่างพอร์ชเลนกับแกนคอมโพสิต
57 ความแม่นตรงของเครื่องกำหนดตำแหน่งปลายคลองรากฟันด้วยไฟฟ้าทางคลินิกในฟันน้ำนม
58 ความสัมพันธ์ของรูปร่างและสัดส่วนของฟันหน้าบน และโครงสร้างของใบหน้า
ปี พ.ศ. 2545
59 ผลของฮอร์โมนทดแทนต่ออัตราการหลั่งของน้ำลายทั้งหมดในภาวะพักความเข้มข้นของแคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม และโปรตีน
ปี พ.ศ. 2544
60 การวิเคราะห์การกระจายของแรงเค้นด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในฟันปลอมชนิดไฮบริดที่พื้นผิวประชิดของรากเทียมและกระดูกอันเป็นผลมาจากจำนวนรากเทียมและตำแหน่งของรากเทียม