ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวิมล ว่องวาณิช 62
2 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 62
3 วรรณี แกมเกตุ 41
4 อวยพร เรืองตระกูล 40
5 ศิริเดช สุชีวะ 40
6 ศิริชัย กาญจนวาสี 38
7 โชติกา ภาษีผล 38
8 ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ 36
9 อาชัญญา รัตนอุบล 31
10 อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 31
11 จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 30
12 สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา 29
13 ชญาพิมพ์ อุสาโห 28
14 อัมพร ม้าคนอง 26
15 ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง 26
16 ปองสิน วิเศษศิริ 25
17 ปิยพงษ์ สุเมตติกุล 25
18 นงลักษณ์ วิรัชชัย 24
19 วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา 23
20 กมลวรรณ ตังธนกานนท์ 23
21 เนาวนิตย์ สงคราม 22
22 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 22
23 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 22
24 วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา 21
25 จินตวีร์ คล้ายสังข์ 21
26 นันทรัตน์ เจริญกุล 21
27 สุธนะ ติงศภัทิย์ 20
28 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 20
29 มนัสวาสน์ โกวิทยา 20
30 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 19
31 ใจทิพย์ ณ สงขลา 19
32 ตรีศิลป์ บุญขจร 19
33 ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ 18
34 พรทิพย์ แข็งขัน 18
35 วลัยพร ศิริภิรมย์ 18
36 พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์ 17
37 สำลี ทองธิว 17
38 ศศิลักษณ์ ขยันกิจ 16
39 สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล 16
40 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 16
41 ประกอบ กรณีกิจ 16
42 อลิศรา ชูชาติ 15
43 เอกชัย กี่สุขพันธ์ 15
44 วรวรรณ เหมชะญาติ 13
45 รุ่งระวี สมะวรรธนะ 13
46 อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร 12
47 รัชนี ขวัญบุญจัน 12
48 ชนิตา รักษ์พลเมือง 12
49 ปทีป เมธาคุณวุฒิ 11
50 ดนีญา อุทัยสุข 11
51 วีรฉัตร์ สุปัญโญ 10
52 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 10
53 ชื่นชนก โควินท์ 10
54 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 10
55 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ์ คงเผ่า 10
56 ณัฐพร พานโพธิ์ทอง 10
57 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 10
58 จรูญศรี มาดิลกโกวิท 9
59 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 9
60 ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 9
61 พิริยะดิศ มานิตย์ 9
62 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 9
63 สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ 9
64 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ 9
65 วรรณี เจตจำนงนุช 9
66 ศิริพร ภักดีผาสุข 9
67 อมรวิชช์ นาครทรรพ 9
68 ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต 9
69 ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ 9
70 จุไรรัตน์ สุดรุ่ง 8
71 สมยศ ชิดมงคล 8
72 ยศวีร์ สายฟ้า 8
73 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 8
74 ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ 8
75 สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 8
76 วราภรณ์ บวรศิริ 8
77 ศิริพร ศรีวรกานต์ 8
78 ศิราพร ณ ถลาง 8
79 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 7
80 บุญมี เณรยอด 7
81 วิภาส โพธิแพทย์ 7
82 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 7
83 อัจฉรา ไชยูปถัมภ์ 7
84 ณัฐวุฒิ บริบูรณ์วิรีย์ 7
85 สังวรณ์ งัดกระโทก 7
86 จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ 7
87 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 7
88 ฉลอง สุนทราวาณิชย์ 7
89 พรทิพย์ อันทิวโรทัย 7
90 เอมอร จังศิริพรปกรณ์ 7
91 สร้อยสน สกลรักษ์ 7
92 เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก 7
93 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 6
94 ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ 6
95 ธีรภัทร กุโลภาส 6
96 โสมฉาย บุญญานันต์ 6
97 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ 6
98 เกษม เพ็ญภินันท์ 6
99 เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ 6
100 สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล 6
101 ปิยนาถ บุนนาค 6
102 อินทิรา พรมพันธุ์ 6
103 สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 6
104 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 6
105 ปาน กิมปี 6
106 สุวรรณา สถาอานันท์ 6
107 ปรมินท์ จารุวร 6
108 เทพี จรัสจรุงเกียรติ 6
109 บรรจบ บรรณรุจิ 6
110 อรนุช เศวตรัตนเสถียร 6
111 ชุติมา สุรเศรษฐ 5
112 สกลรัชต์ แก้วดี 5
113 สุมาลี ชิโนกุล 5
114 วิชัย เสวกงาม 5
115 มิ่งมิตร ศรีประสิทธิ์ 5
116 ทอแสง เชาว์ชุติ 5
117 กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 5
118 ชาริณี ตรีวรัญญู 5
119 ฉัตรวรรณ์ ลัญฉวรรธนะกร 5
120 อภิชาติ พลประเสริฐ 5
121 วัชราภรณ์ แก้วดี 5
122 อำไพ ตีรณสาร 5
123 ภัทรพล มหาขันธ์ 5
124 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 5
125 ธีราภรณ์ รติธรรมกุล 5
126 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 5
127 ยุรวัฒน์ คล้ายมงคล 5
128 วิโรจน์ อรุณมานะกุล 5
129 อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล 5
130 สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา 5
131 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 5
132 สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 5
133 พรรณพิมล กุลบุญ 4
134 ดุษฎี ชาญลิขิต 4
135 วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย 4
136 ธนาพล ลิ่มอภิชาต 4
137 พรชุลี อาชวอำรุง 4
138 สายรุ้ง ซาวสุภา 4
139 พิพาดา ยังเจริญ 4
140 อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ 4
141 อัญญมณี บุญซื่อ 4
142 พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ 4
143 ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์ 4
144 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 4
145 ปรีชา ช้างขวัญยืน 4
146 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 4
147 อิงอร สุพันธุ์วณิช 4
148 จุมพล พูลภัทรชีวิน 4
149 ประพจน์ อัศววิรุฬหการ 4
150 สมพงษ์ จิตระดับ 4
151 วิลลา วิลัยทอง 4
152 วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ 4
153 ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ 4
154 จงกล ทำสวน 3
155 พันธสิริ คำทูล 3
156 อรรถยา สุวรรณระดา 3
157 พรรณี ชีวินศิริวัฒน์ 3
158 ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์ 3
159 รังสิพันธุ์ แข็งขัน 3
160 ศันสนีย์ เณรเทียน 3
161 สุชาติ โสมประยูร 3
162 อุไรวาส ปรีดีดิลก 3
163 ถมรัตน์ ศิริภาพ 3
164 สุกัญญา สุจฉายา 3
165 จรินทร วินทะไชย์ 3
166 ราเชน มีศรี 3
167 ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว 3
168 ธีรวดี ถังคบุตร 3
169 สุดาพร ลักษณียนาวิน 3
170 วราภรณ์ เรืองศรี 3
171 สุทธิศานติ์ ชุ่มวิจารณ์ 3
172 พงศ์นที สัตยเทวา 3
173 แพร จิตติพลังศรี 3
174 เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา 3
175 ชนิศา ตันติเฉลิม 3
176 พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ 3
177 บุษกร เลิศวีระศิริกุล 3
178 สมภาร พรมทา 3
179 อารดา กีระนันทน์ 3
180 พัชนี ตั้งยืนยง 3
181 ภาวรรณ เรืองศิลป์ 3
182 วิศนี ศิลตระกูล 3
183 สารีพันธุ์ ศุภวรรณ 3
184 นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม 3
185 ธีระพร อุวรรณโณ 3
186 จุฑา ติงศภัทิย์ 3
187 สุวิมล รุ่งเจริญ 3
188 กรรณิการ์ สัจกุล 3
189 พรรณี บุญประกอบ 3
190 โยธิน แสวงดี 3
191 สุนันท์ อัญชลีนุกูล 3
192 ธิดารัตน์ บุญนุช 3
193 กองกาญจน์ ตะเวทีกุล 3
194 สุเนตร ชุตินธรานนท์ 3
195 ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ 3
196 สุลักษณ์ ศรีบุรี 3
197 ธิดา สาระยา 3
198 ดินาร์ บุญธรรม 3
199 ธีระพร วีระถาวร 3
200 โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 3
201 ณัฎฐภรณ์ หลาวทอง 3
202 ระวี สัจจโสภณ 3
203 ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ 2
204 ชนันภรณ์ อารีกุล 2
205 ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ 2
206 ขนบพร แสงวณิช 2
207 ชัญญพร ปริญญาวุฒิชัย 2
208 ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช 2
209 ศิรประภา ชวะนะญาณ 2
210 สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ 2
211 ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ 2
212 ภาวิณี โสธายะเพ็ชร 2
213 น้ำผึ้ง ปัทมะลางคุล 2
214 ชนิดา รักษ์พลเมือง 2
215 อนงค์ เมธีพิทักษ์ธรรม 2
216 พัชราวลัย มีทรัพย์ 2
217 พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ 2
218 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 2
219 ปรัชญวรรณ วนานันท์ 2
220 วิภาค อนุตรศักดา 2
221 นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย 2
222 เกตุวลี บัวตูม 2
223 พัชรินทร์ จันทาพูน 2
224 ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2
225 จุฑารัตน์ คชรัตน์ 2
226 คณาภรณ์ รัศมีมารีย์ 2
227 กนกพร แสงปัญญารักษ์ 2
228 วิกรม ศุขธณี 2
229 กานต์ธิดา เกิดผล 2
230 แพรรุ้ง ธานีมาศ 2
231 ปานเพชร ร่มไทร 2
232 สุดารัตน์ ไชยประสิทธิ์ 2
233 เปรมวดี สาริชีวิน 2
234 วังลี เพ็งไซ 2
235 อนุรุทธ เปรมนิรันดร 2
236 ธีรพล พากเพียรกิจ 2
237 จันทรชัย ถวิลพิพัฒน์กุล 2
238 ปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป 2
239 พิมพิศา สว่างศรี 2
240 ธัญพิมล จันทร์นุ่ม 2
241 วาสนา เตชะวิจิตรสาร 2
242 อนุรักษ์ ไชยฮั่ง 2
243 นารท ศรีละโพธิ์ 2
244 สุริยา กลิ่นบานชื่น 2
245 วัสสิกา รุมาคม 2
246 สันติภาพ รอดสถิตย์ 2
247 ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์ 2
248 อัจฉราวรรณ จันทร์เพ็ญศรี 2
249 ลักษมณ สมานสินธุ์ 2
250 สิงหา จันทน์ขาว 2
251 สิทธิพงษ์ ล้ำสมบัติ 2
252 อภิรดี ผลประเสริฐ 2
253 ยอดชาย สุวรรณวงษ์ 2
254 พร้อมพงศ์ เพียรพินิจธรรม 2
255 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2
256 อัจฉรา เหมวรางค์กูล 2
257 อจินไตย เฮงรวมญาติ 2
258 อธิพร ประเทืองเศรษฐ์ 2
259 พ้นพันธ์ ปิลกศิริ 2
260 ชาญวิทย์ เยาวฤทธา 2
261 อัสนี พูลรักษ์ 2
262 ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ 2
263 ธมกร ศรีกิจกุล 2
264 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ 2
265 อาภัสรา ชินวรรโณ 2
266 ธนชาติ หล่อนกลาง 2
267 ไพโรจน์ น่วมนุ่ม 2
268 ชลิดา งามวิโรจน์กิจ 2
269 ถนอมนวล โอเจริญ 2
270 วยากร พึ่งเงิน 2
271 อุมาวัลย์ ชีช้าง 2
272 วิทยา วงศ์จันทา 2
273 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 2
274 กิตติพันธ์ อุดมเศรษฐ์ 2
275 ไทวิกา อิงสันเทียะ 2
276 วีรพล แสงปัญญา 2
277 ชุติมา เกตุพงษ์ชัย 2
278 กิติยา วิทยาประพัฒน์ 2
279 ณิชดาภา อัจฉริยสุชา 2
280 ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์ 2
281 พรพฤกษา เพ็ญศรีสิริกุล 2
282 ปิยะรัตน์ สุขจำรัส 2
283 ภัทรพร สิงห์ชัย 2
284 กัลยา ปริปัญญาพร 2
285 จินตนา เวชมี 2
286 ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ 2
287 สมบัติ ฤทธิเดช 2
288 กมลพร บัณฑิตยานนท์ 2
289 สุรชัย วงค์จันเสือ 2
290 พักตร์วิภา หน่อสุวรรณ 2
291 ปรวรรณ อ่ำช่วย 2
292 สุกิจ ทวีศักดิ์ 2
293 สุพีรา ดาวเรือง 2
294 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2
295 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2
296 ปฏิยุทธ์ ธันวานนท์ 2
297 ปริณุต ไชยนิชย์ 2
298 ฝายวารี ประภาสะวัต 2
299 ปิยาภรณ์ กังสดาร 2
300 สันติ คุณประเสริฐ 2
301 นภสร สิงหวณิช 2
302 นิลุบล เกตุแก้ว 2
303 อนุรักษ์ อยู่วัง 2
304 ดวงรัตน์ วุฒิปัญญารัตนกุล 2
305 ณัชพล ศิริสวัสดิ์ 2
306 ณัฐพล นาคะเต 2
307 อรญา อำนาจเจริญพร 2
308 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
309 ศิริชัย ศิริกายะ 2
310 พรทิพย์ พุกผาสุข 2
311 วิรุฬห์ นิลโมจน์ 2
312 บุญเรือง เนียมหอม 2
313 วชิราพร อัจฉริยโกศล 2
314 จุฬิศพงศ์ จุฬารัตน์ 2
315 แรมสมร อยู่สถาพร 2
316 ศุภฤกษ์ รักชาติ 2
317 วิรดี เอกรณรงค์ชัย 2
318 พงศ์เทพ จิระโร 2
319 สรคม ดิสสะมาน 2
320 ปราณี กุลละวณิชย์ 2
321 ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ 2
322 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
323 วารีกุล วิทยอุดม 2
324 ธีรพงศ์ บำเพ็ญทาน 2
325 สุขสวัสดิ์ ชนะพาล 2
326 วรินธร สีเสียดงาม 2
327 วิชัย สีสุด 2
328 รัตตมา รัตนวงศา 2
329 พัชราวดี คงคต 2
330 สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์ 2
331 สิริเพ็ญ พิริยจิตรกรกิจ 2
332 ประภาทิพย์ ภูนคร 2
333 พวงผกา สุขวัฒนา 2
334 วรชัย ทองไทย 2
335 ธีรวัต ณ ป้อมเพชร 2
336 ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล 2
337 คัคนางค์ มณีศรี 2
338 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
339 เพียงใจ ศุขโรจน์ 2
340 วลัย พานิช 2
341 พัชราภรณ์ บุญมั่น 2
342 วิสนศักดิ์ อ่วมเพ็ง 2
343 วราพร เอราวรรณ์ 2
344 กิจจา ถนอมสิงหะ 2
345 เฉลิมลาภ ทองอาจ 2
346 สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร 2
347 วัชราภรณ์ เขื่อนวัง 2
348 ผัสสพรรณ ถนอมพงษ์ชาติ 2
349 พนิดา มารุ่งเรือง 2
350 วรวุฒิ จิราสมบัติ 2
351 พีรภาว์ บุญเพลิง 2
352 ประยงศรี พัฒนกิจจำรูญ 2
353 จินตวีร์ มั่นสกุล 2
354 กฤษณ์ โกสวัสดิ์ 2
355 เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย 2
356 ณัชพล บุญประเสริฐกิจ 2
357 ศจี จิระโร 2
358 ดิเรก ศรีสุโข 2
359 สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน 2
360 ชลทิชา สุทธินิรันดร์กุล 2
361 อาทิตย์ อินต๊ะแก้ว 2
362 ปรีชา วิหคโต 2
363 พิไลวรรณ พุ่มขจร 2
364 พิชามญชุ์ คุ้มสุข 2
365 พิมพ์พิศ เพิ่มพูน 2
366 พรพรรษ์ ภู่กฤษณา 2
367 แพรไหม สามารถ 2
368 พัชรีพร ไชยรักษ์ 2
369 ปาริฉัตร พลสมบัติ 2
370 นันทรัตน์ อมาตยกุล 2
371 นัยฬาจิต อบเหลือง 2
372 นวพร สุนันท์ลิกานนท์ 2
373 ภาณุพงศ์ ศรีสุริยชัย 2
374 ปริฉัตร์ จันทร์หอม 2
375 ปรารถนา บุญญะสุระ 2
376 ประภาสินี ปิงใจ 2
377 สุรีภรณ์ นามอุตวงษ์ 2
378 เชษฐภูมิ วรรณไพศาล 2
379 สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา 2
380 ณัฐดนัย บุตรพลับ 2
381 อนุสรา สุวรรณวงศ์ 2
382 อรรณพ พงษ์วาท 2
383 อาภาพรรณ ประทุมไทย 2
384 วิชิต คนึงสุขเกษม 2
385 ถนอมนวล หิรัญเทพ 2
386 สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ 2
387 ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต 2
388 บุษราคัม ดุลบุตร 2
389 อรวิภา มงคลดาว 2
390 ศศิธร เมธีวรกุล 2
391 รุจน์ ฦาชา 2
392 ศวง วิจิตรวงศ์ 2
393 สิริอร จุลทรัพย์ 2
394 สุธาศินี เจริญยิ่ง 2
395 พุทธรักษา ก้อนแก้ว 2
396 เพ็ญศรี ศักดิ์ศรีสนอง 2
397 ญาติกา เอกวัฒนพันธ์ 2
398 จิรดา วุฑฒยากร 2
399 อัจฉรา ปานรอด 2
400 พรรณรอง รัตนไชย 2
401 สุทธิพร แท่นทอง 2
402 ภัคชุดา พันอินทร์ 2
403 ซูรายา สัสดีวงศ์ 2
404 ณิชาภา จันทร์เพ็ญ 2
405 ธัญลักษณ์ ขวัญนิมิตร 2
406 ธนาศิลป์ ทองสมจิตต์ 2
407 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 2
408 กรรณ์ชลิกา ชัยสุวรรณ 2
409 ธนชพร พุ่มภชาติ 2
410 วิรัตน์ รัตนมณี 2
411 ชนิตา พรหมทองดี 2
412 ชุติมา ศรีเมืองซอง 2
413 จุฑามณี เกษสุวรรณ์ 2
414 จิรวรรณ อิสระพงศ์ไพศาล 2
415 ชนิสรา เรืองนุ่น 1
416 ณัฐนันท์ ติยานนท์ 1
417 นพรัฐ เสน่ห์ 1
418 ปิยพงษ์ คล้ายคลึง 1
419 รัชนีกร รัชตกรตระกูล 1
420 ทิพย์ทิวา วุฒิวาณิชยกุล 1
421 ศักดิ์สิทธิ์ ฤทธิลัน 1
422 พัชรี พูลสวัสดิ์ 1
423 ศาลินา บุญเกื้อ 1
424 วรีสรา จารย์ปัญญา 1
425 ชาญสิทธิ์ รัตนาวงศ์ไชยา 1
426 อานุภาพ กำแหงหาญ 1
427 จันทรวิมล ใจอารีรอบ 1
428 ปาริฉัตร ปิติสุทธิ 1
429 เอกชน โพธินาม 1
430 นุชนภา ราชนิยม 1
431 สุชาดา พันธุ์รัตน์ 1
432 อนรรฆ พิทักษ์ธานิน 1
433 จตุพร มีสกุล 1
434 ภัทรา พิเชษฐศิลป์ 1
435 ปรางฤทัย ใจสุทธิ 1
436 ชัชศรัณย์ ฉัตรแสงอุทัย 1
437 รัชนีกร หงส์พนัส 1
438 อดิศักดิ์ ฉันทวิเศษกุล 1
439 เสาวภา นิสภโกมล 1
440 จิรกานต์ สิริกวินกอบกุล 1
441 พรวิภา วัฒรัชนากูล 1
442 พรธาดา สุวัธนวนิช 1
443 จฤณญา จินาศรีพูล 1
444 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1
445 ณัฐกานต์ ประทุม 1
446 มานัส ศักดี 1
447 พงศ์กรณ์ พันธุ์โยศรี 1
448 ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย 1
449 เพชรลดา สีหะวงศ์ 1
450 เบญราวาห์ เรือนทิพย์ 1
451 ศรัณย์ภัทร์ บุญฮก 1
452 วินัย จามรสุริยา 1
453 เยาวณี เสมา 1
454 สิริวรา หงษ์วิทยากร 1
455 วัชรพงษ์ แพร่หลาย 1
456 อมรชัย ตันติเมธ 1
457 นิอร ไชยพรพัฒนา 1
458 กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ 1
459 แล ดิลกวิทยรัตน์ 1
460 จันทนี วีระชัย 1
461 กรชนก ประสพทรัพย์ 1
462 พงศ์พันธุ์ คำพรรณ์ 1
463 ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม 1
464 พันธ์นุวัฒน์ บุษบา 1
465 นริศรา หาสนาม 1
466 ชุติมา เลิศนันทกิจ 1
467 ภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุล 1
468 พรรณิสรา จั่นแย้ม 1
469 ชิดชนก วันฤกษ์ 1
470 ธัญญาพร เจียศิริพันธ์ 1
471 ดนัย พลอยพลาย 1
472 ภาณุพงษ์ ปุญญมาโนชญ์ 1
473 สุทธิดา มนทิรารักษ์ 1
474 ธันย์ชนก วิมลสันติรังษี 1
475 ภาพพิมพ์ เชื้อทหาร 1
476 ดลวัฒน์ บัวประดิษฐ์ 1
477 ณัฐริกา ก้อนเงิน 1
478 ขอบคุณ สมบูรณ์วงศ์ 1
479 ภัทราพร อมรไชย 1
480 จิตรวรรณ เอกพันธ์ 1
481 ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ 1
482 ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ 1
483 อนุชา พิมศักดิ์ 1
484 สุรพิเชษฐ์ สุขโชติ 1
485 จุติภรณ์ เอียบสร้างกี้ 1
486 ฐิตา ครุฑชื่น 1
487 ขวัญชนก ทองล้วน 1
488 ชมะนันท์ จันทร์เพชร 1
489 วิไล ตั้งจิตรสมคิด 1
490 อรปวีณ์ นามสนิท 1
491 สิริลักษณ์ ตาณพันธุ์ 1
492 พิภัช ญาติสมบูรณ์ 1
493 สุธาสินี ขาวเจริญ 1
494 สิรีมาศ มาศพงศ์ 1
495 ขนิษฐา พันธุ์ยิ้ม 1
496 วลัญซ์อร เอื้อรัตนวงศ์ 1
497 มนาปี คงรักช้าง 1
498 กชกร สัจภาพพิชิต 1
499 ชุติมา ชุมพงศ์ 1
500 ศมาภร การะเกตุ 1
501 กัลย์วิสาข์ ธาราวร 1
502 วิฬาร์ เลิศสมิตพร 1
503 อดิศร กรอบกระจก 1
504 นาลิศ กาปา 1
505 กรรณิการ์ เชิงยุทธ์ 1
506 พิชญาดา เมฆหิรัญศิริ 1
507 น้อย เอส. เคย์ 1
508 นูรีดา หะยียะโกะ 1
509 วีณา วุฒิจำนงค์ 1
510 ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ 1
511 ไหมแพร สังขพันธานนท์ 1
512 สุชาวดี อินทอง 1
513 ณภัทร ชัยมงคล 1
514 สร้อยสุดา ไชยเหล็ก 1
515 สรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ 1
516 พัทธนันท์ บุตรฉุย 1
517 สาริตา กรมดิษฐ์ 1
518 ฤทัยรัตน์ เปล่งวรรณ 1
519 ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ 1
520 สายทิพย์ พิริยะธนารักษ์ 1
521 จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร 1
522 ปัทมา ฑีฆประเสริฐกุล 1
523 ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ 1
524 ชลธิชา ม่วงศรีจันทร์ 1
525 นพวรรณ เมืองแก้ว 1
526 ณิฐา คุณวงษ์ 1
527 น้ำทิพย์ เมธเศรษฐ 1
528 เกศินี ศรีวุฒิชาญ 1
529 สิริยากร กองทอง 1
530 ปภัสรา อาษา 1
531 ญาณี วัฒนากร 1
532 ชนัตตา ปุยงาม 1
533 ชนิกานต์ เหมปราการ 1
534 จารุวรรณ เติมสุข 1
535 กิตติศักดิ์ เหลือสุข 1
536 พรพิมล ค่อมสิงห์ 1
537 ณัฐธิดา ภู่จีบ 1
538 วิรี ตันติอนุนานนท์ 1
539 วรรณทนา ลมพัทธยา 1
540 ณัฎฐกาญจน์ อนันทราวัน 1
541 นิโลบล ภู่ระย้า 1
542 โชติกุล รินลา 1
543 สลา สามิภักดิ์ 1
544 นุชรี วงศ์สมุท 1
545 เกษร อุทัยเวียนกุล 1
546 ณรงค์ชัย พงษ์ธะนะ 1
547 รสริน พลวัฒน์ 1
548 ณัฐวุฒิ จันทร์โสภา 1
549 ปกครอง บุญ-หลง 1
550 สุด จอนเจิดสิน 1
551 กุสุมา คำผาง 1
552 กนิษฐา ศรีวชิโรทัย 1
553 สวภพ เทพกสิกุล 1
554 ฉัตราภรน์ จินดาเดช 1
555 กันยกานต์ โสภา 1
556 ยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ 1
557 กนกวรรณ วารีเขตต์ 1
558 วิมลวรรณ สุนทรญาณกิจ 1
559 พัทธานันท์ สมานสุข 1
560 ปุญญดา ดาศรี 1
561 สรวิชญ์ สหพิบูลย์ชัย 1
562 พัชรินทร์ ลิ้มสุปรียารัตน์ 1
563 สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา 1
564 สุปราณี ชมจุมจัง 1
565 จินดารัตน์ เบอรพันธุ์ 1
566 อัจฉริกา ไพศาลศรีสมสุข 1
567 สรรชัย ชูชีพ 1
568 ชุณวัฒน์ ปุงบางกระดี่ 1
569 วิภาวี ผานิล 1
570 สาธิก ธนะทักษ์ 1
571 วัลลภา จิระติกาล 1
572 รภัทร ขูรูรักษ์ 1
573 รุ้งเพชร สงวนพงษ์ 1
574 อดิเทพ มโนนะที 1
575 สุทธิวรรณ แสงกาศ 1
576 ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม 1
577 พรทิพย์ ทับทิมทอง 1
578 ดวงใจ รุ่งเรือง 1
579 เลิศบุษยา ไทยเจริญ 1
580 บัญชา ชลาภิรมย์ 1
581 สุกัญญา รักวงษ์ฤทธิ์ 1
582 สายพิณ ล้ำเลิศ 1
583 สิริวิทย์ สุขกันต์ 1
584 กาญจนา ทองหล้า 1
585 สกุล บางศรี 1
586 มุทิตา คงสมปราชญ์ 1
587 สุทธิชาติ เปรมกมล 1
588 พิษณุ ประจงการ 1
589 ธนสรรค์ เกตุพุฒ 1
590 ณิชา ฉิมทองดี 1
591 ชัยยุทธ สุขวัจนี 1
592 อัจฉริยา บุญมาสืบ 1
593 บดินทร์ เซนย์วิบูลย์ 1
594 พัชรินทร์ บูรณะกร 1
595 กิตติพงษ์ ตรุวรรณ์ 1
596 ธนายุทธ จิตรหาญ 1
597 ศุภวดี มีเพียร 1
598 กรวรรณ ทับทิมดี 1
599 จุฬารัตน์ เพชรวิเศษ 1
600 เกียรติศักดิ์ ล้วนมงคล 1
601 เบญจพร คำจันทร์ 1
602 กุลรตี พันธุ์แฉล้ม 1
603 กานต์สินี สุขุมาลรังสี 1
604 เมษา นวลศรี 1
605 ศักดิ์ระพี รักตประจิต 1
606 วิภาสิริ บุญชูช่วย 1
607 สุวิทย์ ไวยกุล 1
608 จีรนันท์ แก้วมา 1
609 ชัยยุทธ กลีบบัว 1
610 เอมิกา สุวรรณหิตาทร 1
611 ธารทอง แจ่มไพบูลย์ 1
612 อธิป หัตถกี 1
613 จตุพร เพชรบูรณ์ 1
614 เอกกมล วรรณเมธี 1
615 กิตติรานีย์ ขวงพร 1
616 ภัทรา วยาจุต 1
617 ทัตธนภรณ์ คำศรี 1
618 วกุล มิตรพระพันธ์ 1
619 ภัทราพร พันธ์สิวกานต์ 1
620 มิ่งขวัญ คงเจริญ 1
621 ศิริพร จินะณรงค์ 1
622 จินตนา บรรลือศักดิ์ 1
623 สุพรรณี ชาญประเสริฐ 1
624 อรชร กิตติชนม์ธวัช 1
625 ปรีชาญ เดชศรี 1
626 กุลธิดา รัตนโกศล 1
627 รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร 1
628 ณัฐพร สุดดี 1
629 กานต์ธิตา ขยันการนาวี 1
630 พรศิริ สันทัดรบ 1
631 กษิดิศ วงษ์ลิขิตธรรม 1
632 ธัญสินี เล่าสัม 1
633 ศุภวิชญ์ ศิริผลวุฒิชัย 1
634 เศรษฐพงศ์ จรรยารยชน 1
635 เมธาสิทธิ์ มีสวยสินธุ์ 1
636 สงคราม มีบุญญา 1
637 วีรพร สีสถาน 1
638 ฐิชากาญจน์ พัชรจิราพันธ์ 1
639 สงกรานต์ บุญมีเกียรติ 1
640 บุญสม ศรีศักดา 1
641 ดรุณี ไรเปี่ยม 1
642 ปัญญา อัครพุทธพงศ์ 1
643 จันทนี ตันสกุล 1
644 ปรเมศวร์ ชรอยนุช 1
645 ตวงทิพย์ พรมเขต 1
646 ภารดี ศรีลัด 1
647 ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ 1
648 อาจารี สุวัฒนพงษ์ 1
649 ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 1
650 คณิน ประยูรเกียรติ 1
651 เกษม ชูรัตน์ 1
652 กิตติมา สาธุวงษ์ 1
653 ชนะวัฒน์ โอกละคร 1
654 จันทิมา เจริญผล 1
655 ประทุมทอง ไตรรัตน์ 1
656 นิพัชชา โรจน์รัตนวาณิชย์ 1
657 มยุเรศ ใยบัวเทศ 1
658 ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล 1
659 พิสันธนีย์ ศรีดุรงฤทธิ์ 1
660 นภสร เรือนโรจน์รุ่ง 1
661 พวงสุรีย์ วรคามิน 1
662 มัณฑลิน จันแดง 1
663 จรัสศรี พัวจินดาเนตร 1
664 ภัทริณี สุขสุอรรถ 1
665 อมรรัตน์ บุบผโชติ 1
666 วัลภา สถิรพันธุ์ 1
667 พิสิฐ แย้มนุ่น 1
668 เกศินี ครุณาสวัสดิ์ 1
669 องค์วิภา มุตะพัฒน์ 1
670 กรวรรณ แสงไชย 1
671 วิมลมาศ ฟูบินทร์ 1
672 ณัฐชานันท์ วีระกุล 1
673 นิภาภรณ์ คำเจริญ 1
674 กนกวรรณ ชูชีพ 1
675 เปรมใจ วังศิริไพศาล 1
676 จิระพา สุโขวัฒนกิจ 1
677 สุภางค์ จันทวานิช 1
678 เกศกนก ณ พัทลุง 1
679 ธมลธร เห็นประเสริฐ 1
680 เชษฐ์ธิดา กิตติสิริเวทย์ 1
681 ธิติสรณ์ แสงอุไร 1
682 จุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์ 1
683 วรางคณา ศรีกำเหนิด 1
684 จรัสศรี อังศุภนิช 1
685 วราลี ฉิมทองดี 1
686 ษุรพีฐ์ บุญคง 1
687 ดลพัฒน์ ยศธร 1
688 กณิกนันต์ โยธานะ 1
689 สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ 1
690 จุฑารัตน์ ทับอุดม 1
691 อำพล ขวัญพัก 1
692 นลิน ลีลานิรมล 1
693 จักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์ 1
694 เมทินี รำพึงสุข 1
695 หทัย เจี่ย 1
696 ณัฐธิดา ดำริห์ 1
697 ทัศนีย์ สินสกุล 1
698 ณัจขภัทร์ คุ้มถนอม 1
699 ชุติชล เอมดิษฐ 1
700 รัชนีวรรณ เทียนทอง 1
701 ภัทรา โง้วอมราภรณ์ 1
702 สุมินตรา มาคล้าย 1
703 พัชรา กระแจะเจิม 1
704 สมิทธ์ ถนอมศาสนะ 1
705 นรัญจ์ โกศลเวช 1
706 วัฒนพงษ์ ศรีธรรมมา 1
707 ฐาณิฏา โขมพัตราภรณ์ 1
708 มินทรา ทันตะเวช 1
709 กฤษณะ บุหลัน 1
710 ชวดล เกตุแก้ว 1
711 สุภาพร พวงสุวรรณ์ 1
712 พรพิมล เวสสวัสดิ์ 1
713 ศิริวรรณ แก้วฟอง 1
714 สุวิมล ว่องวานิช 1
715 ธนิสร เกษมสันต์ ณ อยุธยา 1
716 อรุณวรรณ คงมีผล 1
717 ภัทรสิริย์ สัตรัตน์วัฒนา 1
718 ภีมพสิษฐ์ เตชะราชันย์ 1
719 จรรยวรรณ สุวรรณรัตน์ 1
720 สุนารี มีใหม่ 1
721 ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ 1
722 ดารุณี ทิพยกุลไพโรจน์ 1
723 ชนากานต์ โสจะยะพันธ์ 1
724 วีรชา ศิวเวทกุล 1
725 สุมาลี เชื้อชัย 1
726 ศักดิ์ชาย เพชรช่วย 1
727 วิธัญญา จงพิพัฒนสุข 1
728 มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ 1
729 ธนิต ชังถาวร 1
730 ปิยนันท์ ฉายานพรัตน์ 1
731 มาลี พฤกษ์พงศาวลี 1
732 ชนิชา ชัยภูมิธนโชค 1
733 ธนัท สมณคุปต์ 1
734 พิมพ์พันธุ์ ศรีพิพิธ 1
735 พิชัย ทองดีเลิศ 1
736 ปฏิมาภรณ์ ธรรมเดชะ 1
737 ภาณุ กุศลวงศ์ 1
738 นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์ 1
739 ผดุง อารยะวิญญู 1
740 ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน 1
741 ณัฐวีณ์ ยิ้มเศรษฐี 1
742 กัลยาณี จิตร์วิริยะ 1
743 กุณฑลี บริรักษ์สันติกุล 1
744 ประภาศรี นันท์นฤมิต 1
745 นงลักษณ์ แพงเรือน 1
746 พรพิมล รอดเคราะห์ 1
747 วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์ 1
748 ถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก 1
749 คีตา บุณยพานิช 1
750 เนตรรัชนี กมลรัตนานันท์ 1
751 พัชราภรณ์ พุทธิกุล 1
752 เพียรกิจ นิมิตรดี 1
753 สิขเรศ อำไพ 1
754 ปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์ 1
755 ณัฐริกา รอดสถิตย์ 1
756 เทพวาณี หอมสนิท 1
757 ณัฐมน สุชัยรัตน์ 1
758 เรวณี ชัยเชาวรัตน์ 1
759 สุรัติ จีระพงษ์ 1
760 เอกรัตน์ ทานาค 1
761 ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์ 1
762 สุภะ อภิญญาภิบาล 1
763 อดิศร ปรีชา 1
764 ภัทรี สุรโรจน์ประจักษ์ 1
765 วนัสนันท์ ขุนพล 1
766 ศริญญา อรุณขจรศักดิ์ 1
767 ภัทราภรณ์ สุกาญจนาภรณ์ 1
768 พรหมพัฒน มานะชัยทรัพย์ 1
769 ศรวณีย์ กิจเดช 1
770 วรานันท์ วรวัฒนานนท์ 1
771 สุพรรษา ศรประเสริฐ 1
772 ศิวะ บุญสิน 1
773 ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ 1
774 วรวรรณ ก่อกอง 1
775 สรช ชาติทอง 1
776 กรวรรณ แสงตระกูล 1
777 วลัยภรณ์ จันทรสาขา 1
778 มัณนาน มามะ 1
779 มนตรี วรารักษ์สัจจะ 1
780 รัตติพร พิทยะภัทร์ 1
781 ปิยะทิพย์ สุริยันต์ 1
782 ศตพร ศรีทิพย์ 1
783 วาสินี สุขแล้ว 1
784 สุขุมาลย์ หนกหลัง 1
785 ณิชา วุฒิวณิชย์ 1
786 สิรินทร์ ศุภธีรวงศ์ 1
787 สิริวรรณ ปิตะฝ่าย 1
788 ปาริฉัตร ละครเขต 1
789 ธารทิพย์ นรังศิยา 1
790 ร่มเกล้า ช้างน้อย 1
791 จิรวัฒน์ วัฒนาพงษ์ศิริ 1
792 ปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ 1
793 โสภณ เสรีเสถียรทรัพย์ 1
794 สิรภัทร ชลศรานนท์ 1
795 พีรัญยา วิสิฐจันทรกูล 1
796 จุรีรัตน์ สาคร 1
797 ณัฐฐา สีเขียว 1
798 ศุภกร ถิรมงคลจิต 1
799 เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล 1
800 วิชญา ติยะพงษ์ประพันธ์ 1
801 นรีรักษ์ ทองสะอาด 1
802 สุคนธ์ทิพย์ รื่นเริงใจ 1
803 รุจิรา สืบสุข 1
804 วรฤทัย มุมทอง 1
805 วนิดา ประคัลภ์กุล 1
806 ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล 1
807 เมธิน อินทรประสิทธิ์ 1
808 ลวพร สุกียาม่า 1
809 เฉลิมศักดิ์ มะลิงาม 1
810 วิภาพรรณ มักขุนทด 1
811 ศิริพงศ์ รักใหม่ 1
812 ชนิสรา สงวนไว้ 1
813 สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ 1
814 เบญจพร จึงเกรียงไกร 1
815 ธนกร อรรจนาวัฒน์ 1
816 กฤตกร สภาสันติกุล 1
817 ฐาปณัฐ อุดมศรี 1
818 สุนทรี จิตสกูล 1
819 อุรชา แสงทอง 1
820 ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล 1
821 กัลยา ภูทัตโต 1
822 เทื้อน ทองแก้ว 1
823 พงชัย หาญยุทธนากร 1
824 เจนจิรา รัตนเพียร 1
825 ณัฐพล สีจาด 1
826 ชวาลี สกุลเอี่ยมไพบูลย์ 1
827 นพรัตน์ ศรีแปดริ้ว 1
828 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
829 สุมา เมืองใย 1
830 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
831 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
832 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
833 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
834 พรรณี กาญจนพลู 1
835 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
836 Kasidit Nootong 1
837 นิศา วิชพันธุ์ 1
838 สิทธิพร แอกทอง 1
839 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
840 ละอองทิพย์ เหมะ 1
841 Ampa Luiengpirom 1
842 สุมิตรา พูลทอง 1
843 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
844 บรรจง คณะวรรณ 1
845 ประคอง สุทธสาร 1
846 Naiyana Chaiyabutr 1
847 กำจัด มงคลกุล 1
848 Phanphen Wattanaarsakit 1
849 Puttipongse Varavudhi 1
850 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
851 Prakong Tangpraprutkul 1
852 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
853 ประคอง ชอบเสียง 1
854 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
855 วินัย งามแสง 1
856 Tadchanon Chuman 1
857 กระมล ทองธรรมชาติ 1
858 นภสร โกวรรธนะกุล 1
859 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
860 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
861 Jittima Chatchawansaisin 1
862 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
863 Chonticha Srisawang 1
864 Suchin Arunsawatwong 1
865 สมชัย วัฒนการุณ 1
866 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
867 มยุรี จารุปาน 1
868 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
869 Chariya Uiyyasathian 1
870 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
871 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
872 ๋Janes, Gavin W. 1
873 กัญญา ศุภปิติพร 1
874 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
875 Yeshey Penjor 1
876 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
877 รุ่งราวี ทองกันยา 1
878 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
879 ชอุ่ม มลิลา 1
880 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
881 ไผ่ วสยางกูร 1
882 เกษณีย์ ยอดไฟอินทร์ 1
883 Somying Tumwasorn 1
884 กมลชนก ชำนาญ 1
885 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
886 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
887 ภมรศักดิ์ เกื้อหนองขุ่น 1
888 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
889 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
890 ศุภลักษณ์ ครุฑคง 1
891 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
892 อังศุธร อังคะนิต 1
893 สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
894 วัชรพล วิบูลยศริน 1
895 เจิงโหย่ว, ฟู่ 1
896 ชนาธิป ทุ้ยแป 1
897 น้ำทิพย์ องอาจวาณิชย์ 1
898 กุลพร พูลสวัสดิ์ 1
899 แคทลียา จักขุจันทร์ 1
900 อุทัย บุญประเสริฐ 1
901 วรรณวิภา เที่ยงธรรม 1
902 วิไล ชินธเนศ 1
903 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
904 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
905 มโนธรรม ทองมหา 1
906 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
907 Panee Boonthavi 1
908 วิมล เหมะจันทร 1
909 ทิพอาภา กลิ่นคำหอม 1
910 อังคณา จรรยา 1
911 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
912 Supa Chantharasakul 1
913 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
914 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
915 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
916 Chakkaphan Sutthirat 1
917 ณัฐวัฒน์ มะลิวรรณ 1
918 อรสิรินทร์ เพิ่มพัชรพร 1
919 สุกานดา จงเสริมตระกูล 1
920 ปาริฉัตร ทองเนื้อแข็ง 1
921 สรวีย์ ศิริพิลา 1
922 กาญจนา แก้วเทพ 1
923 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
924 ลัดดา เลนะนันท์ 1
925 วิตต์ธาดา เภาคำ 1
926 สุนัชชา ศุภธรรมวิทย์ 1
927 สมเกียรติ กาทองทุ่ง 1
928 สกุณา ประมายะยัง 1
929 ศศิธร ลิจันทร์พร 1
930 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
931 Chayaporn Supachartwong 1
932 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
933 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
934 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
935 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
936 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
937 Wilai Anomasiri 1
938 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
939 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
940 วัฒนชัย สมิทธากร 1
941 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
942 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
943 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
944 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
945 ญาดา ศรีอรุณ 1
946 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
947 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
948 กนกรัตน์ พิสมัย 1
949 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
950 รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ 1
951 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
952 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
953 นวรัตน์ หัสดี 1
954 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
955 กนิษฐ์ ศรีเคลือบ 1
956 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
957 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
958 Kitpramuk Tantayaporn 1
959 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
960 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
961 Sompol Sanguanrungsirikul 1
962 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
963 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
964 Jaitip Paiboon 1
965 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
966 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
967 Chulalongkorn University.Graduate school 1
968 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
969 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
970 Vanida Chantarateptawan 1
971 Boonchai Sangpetngam 1
972 Garnpimol C. Ritthidej 1
973 Sumphan Wongseripipatana 1
974 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
975 Kittisak Likhitwitayawuid 1
976 Chalermpol Leevailoj 1
977 Vimolmas Lipipun 1
978 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
979 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
980 มยุรี ตันติสิระ 1
981 Srilert Chotpantarat 1
982 วราภรณ์ นาคคง 1
983 Chulalongkorn University. Graduate School 1
984 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
985 Pantharee Boonsatorn 1
986 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
987 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
988 Acom Sornsute 1
989 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
990 ศุกันยา ห้วยผัด 1
991 Thanathon Sesuk 1
992 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
993 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
994 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
995 ไววิทย์ พุทธารี 1
996 Ong, Say Kee 1
997 Waraporn Siriterm 1
998 Rajalida Lipikorn 1
999 ประธาน ดาบเพชร 1
1000 Anawatch Mitpratan 1
1001 อวย เกตุสิงห์ 1
1002 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
1003 Walaisiri Muangsiri 1
1004 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
1005 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
1006 Varunee Padmasankh 1
1007 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
1008 วาสนา เสียงดัง 1
1009 สุวดี ยาป่าคาย 1
1010 เอกชัย อดุลยธรรม 1
1011 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
1012 สำเริง แย้มโสภี 1
1013 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
1014 วัลลภ แย้มเหมือน 1
1015 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
1016 Pornpimol Muanjai 1
1017 รัฐพันธ์ กาญจนรังสรรค์ 1
1018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
1019 Narong Punnim 1
1020 ธวัชชัย สันติสุข 1
1021 Siriporn Sriwarakan 1
1022 สุวิชา ทองสิมา 1
1023 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
1024 สายฝน ควรผดุง 1
1025 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
1026 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
1027 สิริพร สิวราวุฒิ 1
1028 กมลชนก ยวดยง 1
1029 Thada Jirajaras 1
1030 สุนีย์ นัยจรัญ 1
1031 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
1032 สมพร พรมดี 1
1033 อมรินทร์ อำพลพงษ์ 1
1034 กัลยา ตากูล 1
1035 จักรี อย่าเสียสัตย์ 1
1036 ปานวาด มากนวล 1
1037 บุญพิสิฐ ศรีหงส์ 1
1038 กมลวรรณ พลับจีน 1
1039 นลินี อินต๊ะซาว 1
1040 จุฑาภรณ์ มาสันเทียะ 1
1041 วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ 1
1042 เธียรรัตน์ ไชยโรจน์ 1
1043 วรางคณา เทียนศิริ 1
1044 ทิพวรรณ ภัทรนุสรณ์ 1
1045 ณพัฐอร เฮงสมบูรณ์ 1
1046 วริสรา จันทรัฐ 1
1047 ชญาสินี ตั้งศรีมงคล 1
1048 วนิดา ดีแป้น 1
1049 กฤตภาศ ศักดิษฐานนท์ 1
1050 สมยศ ชี้แจง 1
1051 มารยาท โยทองยศ 1
1052 สุรีรัตน์ จีนพงษ์ 1
1053 วิธัญญา วัณโณ 1
1054 กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ 1
1055 จันทิมา สว่างลาภ 1
1056 อุษณี ลลิตผสาน 1
1057 คณิตา หอมทรัพย์ 1
1058 สรียา โชติธรรม 1
1059 ศิวพร อโนทัยสินทวี 1
1060 กชมล ธนะวงศ์ 1
1061 เกวลิน วิรัชนิดากุล 1
1062 ภาคพงษ์ สุวรรณสิงห์ 1
1063 ไพวรัญ รัตนพันธ์ 1
1064 กุลนารี นิยมไทย 1
1065 เพ็ชรวลี คำรนเดช 1
1066 ชมพูนุช ลลิตมงคล 1
1067 สุริชา ฐานวิสัย 1
1068 ธาตรี ดีประดวง 1
1069 จิตรลดา คำนวนสิน 1
1070 ณัฐภัสสร ชื่นสุขสมหวัง 1
1071 หทัยทิพย์ สีส่วน 1
1072 ชาติชาย มุกสง 1
1073 พีชาณิกา เพชรสังข์ 1
1074 เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ 1
1075 นิชาภา บุรีกาญจน์ 1
1076 นันทวัน วงษ์ประเสริฐ 1
1077 สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ 1
1078 สุธิญา พูนเอียด 1
1079 ทศพล ศรีพุ่ม 1
1080 ปองภพ สุกิตติวงศ์ 1
1081 อรรถพล ปะมะโข 1
1082 พิณพนธ์ คงวิจิตต์ 1
1083 พนิดา พานิชวัฒนะ 1
1084 ภาณุมาศ อิสริยศไกร 1
1085 ปรารถนา พลอภิชาติ 1
1086 สุภัค โอฬาพิริยกุล 1
1087 จิรัชฌา วิเชียรปัญญา 1
1088 ปิยณัฐ ศรีชะตา 1
1089 ปกิต วิเศษปัดสา 1
1090 จิรศักดิ์ แซ่โค้ว 1
1091 ธิดารัตน์ เสวิกุล 1
1092 ดรัณภพ เพียรจัด 1
1093 พิชยา กองกาญจนาทิพย์ 1
1094 ภาสุดา ภาคาผล 1
1095 บุษกร เชี่ยวจินดากานต์ 1
1096 ภสิทธ เมตตพันธุ์ 1
1097 อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี 1
1098 ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ 1
1099 ดาวนภา หัทยานนท์ 1
1100 เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว 1
1101 มนัสสิริ อินทร์สวาท 1
1102 ปิยนัฐ ธนะบุตร 1
1103 สมโชติ วีรภัทรเวธ 1
1104 ธนัชชา เขียวหวาน 1
1105 วศวรรษ สบายวัน 1
1106 วรลักษณ์ สุธาเนตร 1
1107 กีรติ คุวสานนท์ 1
1108 หริลักษณ์ บานชื่น 1
1109 สุธีรา บุนนาค 1
1110 สิริยา จุลปานนท์ 1
1111 สอาดลักษม์ จงคล้ายกลาง 1
1112 ภูมิฤทัย วิทยวิจิน 1
1113 เอกภูมิ เจียมวิทยานุกูล 1
1114 ฤทธี ตัน 1
1115 ฌาน คณาสารสมบัติ 1
1116 อรรถพล จอมมงคล 1
1117 โชดก ปัญญาวรานันท์ 1
1118 เบญญาภา คงมาลัย 1
1119 ธิดารัตน์ ศิริรัตน์ 1
1120 สิรินพร วิทิตสุภาลัย 1
1121 ซูวีตา มะขามทอง 1
1122 เอกชัย พุทธสอน 1
1123 พัชรดา อธิคมปัญญาวงศ์ 1
1124 อนรรฆ สมพงษ์ 1
1125 ก้องเกียรติ หิรัญเกิด 1
1126 วราพรรณ วงษ์จันทร์ 1
1127 ศิรเมศร์ ศิริศักดิ์ธนากุล 1
1128 วาทินี บรรจง 1
1129 วริษฐา สง่าวงศ์ 1
1130 สุภาพร จตุรภัทร 1
1131 สุภมาส อังศุโชติ 1
1132 ขนบพร วัฒนสุขชัย 1
1133 สุรไกร นันทบุรมย์ 1
1134 กนกวรรณ ศุภสิริโรจน์ 1
1135 สุมิตรา อุ่นเปีย 1
1136 อัจฉราลักษณ์ วิเศษ 1
1137 จิรภา อรรถพร 1
1138 นิพนธ์ กล่ำกล่อมจิตร 1
1139 รังรอง สมมิตร 1
1140 โสภาค เอื้อทวีกุล 1
1141 ประทีป ฉัตรสุภางค์ 1
1142 รสรินทร์ อรอมรรัตน์ 1
1143 เยาวเรศ จิตต์ตรง 1
1144 ยิ่ง กีรติบูรณะ 1
1145 หงษ์ฟ้า ธีรวงศ์นุกูล 1
1146 อัจฉรา วงษ์เอก 1
1147 พชรภัทร พึงรำพรรณ 1
1148 ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์ 1
1149 เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ 1
1150 กรกฏ ไชยเจริญ 1
1151 สนอง จำนิล 1
1152 อัญชนา สุขสมจิตร 1
1153 ชัชนิ พรพิพัฒน์ 1
1154 มีโชค ทองไสว 1
1155 กนก จันทรา 1
1156 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
1157 ชนกพร พัวพัฒนกุล 1
1158 จุฬาพร กระเทศ 1
1159 ธนียา กิตติสิทโธ 1
1160 โกสุม สายใจ 1
1161 ณัฐวุฒิ ประทุมชาติ 1
1162 อังศินันท์ อินทรกำแหง 1
1163 พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ 1
1164 สุกัญญา จันทวาลย์ 1
1165 สุทธินี เพชรทองคำ 1
1166 หทัยนุช บุญเพลิง 1
1167 ราวรรณ แสงอยู่ 1
1168 พิชญา เจริญใจ 1
1169 พงศ์พรหม พรเพิ่มพูน 1
1170 ณัฐปภัสร์ วรธันย์ผาสุข 1
1171 จิราพรรณ เรืองพุทธ 1
1172 ธัญญาทิพย์ ศรีพนา 1
1173 แพรวกมล ชาปะวัง 1
1174 พรรษประเวศ สัตตบุษย์วรกุล 1
1175 ปาจรีย์ รัตนานุสนธิ์ 1
1176 นลิน พ่วงความสุข 1
1177 ธิติยา ไชยศร 1
1178 รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ 1
1179 หัตถกาญจน์ อารีศิลป 1
1180 ศิวพร ทวนไธสง 1
1181 ภูมิ พลจันทร์ 1
1182 อนันดา สัณฐิติวณิชย์ 1
1183 วิภาวรรณ วงษ์สุวรรณ คงเผ่า 1
1184 เชษฐกิฎา ชาติวิทยา 1
1185 ณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์ 1
1186 จุฬาลักษณ์ ยิ้มดี 1
1187 เกษศิริ กมล 1
1188 สุชาดา แสงสงวน 1
1189 สุวรรณรัตน์ ราชรักษ์ 1
1190 ปัทมา จันทวิมล 1
1191 ธีรพล เพียรเพ็ง 1
1192 อทิติย์ ชูตระกูลวงศ์ 1
1193 หทัยรัตน์ ยศแผ่น 1
1194 ธีรนัย มุงคุณคำชาว 1
1195 วิยฉัตร พูนพิพัฒน์ 1
1196 นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 1
1197 วรรณิภา สันป่าแก้ว 1
1198 จริยาพร ทองดี 1
1199 ปัณณธร เล็กสุภาพ 1
1200 เมริกา ตรรกวาทการ 1
1201 ปนิษฐา เรืองปัญญาวุฒิ 1
1202 ธนัชชา นทีมหาคุณ 1
1203 มัณฑนา พรมรักษ์ 1
1204 ประภัสสร ทิพย์สงเคราะห์ 1
1205 ญาณิศา พึ่งเกตุ 1
1206 ชนิกานต์ ดุลนกิจ 1
1207 ปพิชญา เสียงประเสริฐ 1
1208 ชนัญพร ณรงค์ทิพย์ 1
1209 ภัทรภร เปรมปรี 1
1210 ณัฐชา มิตรกูล 1
1211 ดาริกา บิลโส๊ะ 1
1212 มณลดา ศุขอร่าม 1
1213 ณัฐวุฒิ ฉิมมา 1
1214 ภัสรำไพ จ้อยเจริญ 1
1215 พงศธร สุกิจญาณ 1
1216 ธนภณ บุญพลอย 1
1217 จารุวรรณ ชูติสินธุ 1
1218 ปรัชญนันท์ นิลสุข 1
1219 สุปรีย์ บูรณะกนิษฐ 1
1220 คชาธิป พาณิชตระกูล 1
1221 ศรินดา จามรมาน 1
1222 ชลลดา เกตวัลห์ 1
1223 นฤมล จันทร์สุข 1
1224 สิริอมร หวลหอม 1
1225 เทพ บุญตานนท์ 1
1226 ปรียา สมพืช 1
1227 ณัฐฐา เกิดมณี 1
1228 กัมปนาท รักษ์ชน 1
1229 กชณิภา วิชยปรีชา 1
1230 เรวดี ปุนนะรา 1
1231 นุสรา ตั้งตรงกิจเจริญ 1
1232 มารียา ปัณณะกิจการ 1
1233 พจนา อาภานุรักษ์ 1
1234 พิรุณ ไพสนิท 1
1235 วรัญญา แดงสนิท 1
1236 โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 1
1237 ศิรสิน ฟุ้งสกุล 1
1238 เมธปิยา เกิดผล แตงรัตนา 1
1239 ศราวุฒิ โภคา 1
1240 กัณฐิกา ศรีอุดม 1
1241 ธีระศาสตร์ อายุเจริญ 1
1242 เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ 1
1243 สุทธิลักษณ์ พึ่งผลพฤกษ์ 1
1244 ชื่นชม เจริญยุทธ 1
1245 ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา 1
1246 กฤษฎา มีไชย 1
1247 ชัยพร วิชชาวุธ 1
1248 ประภาพร จินันทุยา 1
1249 คมกริบ ธีรานุรักษ์ 1
1250 บุญเรียง ขจรศิลป์ 1
1251 ฟองคำ ดิลกสกุลชัย 1
1252 บังอร คำหลอม 1
1253 นฤมล เอกพจน์เมธี 1
1254 สมศรี จินะวงษ์ 1
1255 กัญญาณัฐ เกรียงเกตุ 1
1256 เบญจมาศ ฉิมมาลี 1
1257 ทศพร สระแก้ว 1
1258 เนาวรัตน์ พลายน้อย 1
1259 บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ 1
1260 พาลาภ สิงหเสนี 1
1261 จ้อย นันทิวัชรินทร์, ม.ล. 1
1262 วรวุฒิ สุภาพ 1
1263 ผ่องศรี จั่นห้าว 1
1264 ไพพรรณ พิทยานนท์ 1
1265 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 1
1266 พนารัตน์ สีหาราช 1
1267 กรกฎ วัฒนวิเชียร 1
1268 นพปฏล กิจไพบูลทวี 1
1269 พิมพรินทร์ ลิมปโชติ 1
1270 วิภา อุตมฉันท์ 1
1271 เพิ่มทิพย์ บัวเพ็ชร์ 1
1272 กมลมนัสชท์ บัณฑิตยานนท์ 1
1273 สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์ 1
1274 ดินาร์ บุญธรรม 1
1275 สมชาย ศรีรักษ์ 1
1276 อรวรรณ เป้าจัตุรัส 1
1277 ปรีชา วิจิตรธรรมรส 1
1278 พจน์ สะเพียรชัย 1
1279 สมจิต ปทุมานนท์ 1
1280 รุจิเรขราณี กุลสุวรรณ 1
1281 นวลน้อย ตรีรัตน์ 1
1282 ฑีฆายุ เจียมจวนขาว 1
1283 ปรัชญา เวสารัชช์ 1
1284 พิมญชุ์ บุญวิทยา 1
1285 ปราณี โพธิสุข 1
1286 กนกวรรณ เลาหบูรณะกิจ คุตะกิริ 1
1287 บุญเลิศ ไพรินทร์ 1
1288 อุษณี สร้างนานอก 1
1289 ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล 1
1290 สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 1
1291 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ 1
1292 ลวพร ทองอยู่เรือน 1
1293 สุมน อมรวิวัฒน์ 1
1294 ภัทร์ พลอยแหวน 1
1295 ชนิกานต์ แสงดี 1
1296 ลาวัลย์ ศรีศิลปนันท์ 1
1297 นิษฐนาถ นิลดี 1
1298 พิเชฐ โพธิ์ภักดี 1
1299 ทิพพดี อ่องแสงคุณ 1
1300 พิจิตรา ธรรมสถิตย์ 1
1301 ภิรดี ฤทธิเดช 1
1302 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 1
1303 ธิกานต์ ศรีนารา 1
1304 น้อมศรี เคท 1
1305 ชัยรัตน์ พลมุข 1
1306 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
1307 ชาฎินี มณีนาวาชัย 1
1308 ภัทราวดี มากมี 1
1309 นิธิภัทร บาลศิริ 1
1310 จอย ทองกล่อมสี 1
1311 ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ 1
1312 สรร ธงยศ 1
1313 กันย์ ชโลธรรังษี 1
1314 จิรดี ประยูรศิริ 1
1315 กนกวรรณ จันทร 1
1316 สมเกียรติ ชิดไธสง 1
1317 ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี 1
1318 อรชา ตุลานันท์ 1
1319 สันต์ สุวทันพรกูล 1
1320 กัญญา วัฒนกุล 1
1321 ธีรวัฒน์ ฟูมี 1
1322 อมรวิชช์ นาครทรรพ์ 1
1323 ธันยา พิทธยาพิทักษ์ 1
1324 บุญญะประภา ภู่ษา 1
1325 พิมล มาประกอบ 1
1326 ธานี เครืออยู่ 1
1327 อันธิฌา สงวนรัตน์ 1
1328 เทวิล ศรีสองเมือง 1
1329 วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน 1
1330 พระมหาสายัญ ศรีอ่อน 1
1331 ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ 1
1332 ปาริชาต ตามวงค์ 1
1333 สุนทร เทียนงาม 1
1334 อัครพร พึ่งพร 1
1335 สายป่าน ปุริวรรณชนะ 1
1336 ธานี เอิบอาบ 1
1337 ชบา พันธุ์ศักดิ์ 1
1338 สมจิต หนุเจริญกุล 1
1339 สุมาลี สังข์ศรี 1
1340 ชูเวช ชาญสง่าเวช 1
1341 วัชรี เหล่มตระกูล 1
1342 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1
1343 อุทัย ดุลยเกษม 1
1344 วัชรีภรณ์ ไชยมงคล 1
1345 วิภาดา เอื้อดี 1
1346 ปิยะวรรณ เลิศพานิช 1
1347 ทิวาพร ใจก้อน 1
1348 สุธาทิพย์ เหมือนใจ 1
1349 คเชนทร์ ตัญศิริ 1
1350 ดำรงค์ นันทผาสุข 1
1351 กาญจนา บุญเรือง 1
1352 ปัญจวัลย์ ชาวดง 1
1353 ปิยะชาติ แสงอรุณ 1
1354 ภานุมาส มหาทรัพย์สกุล 1
1355 ประนอม รอดคำดี 1
1356 รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร 1
1357 รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์ 1
1358 ศรีพันธุ์ พิพัฒพันธุ์ 1
1359 ประภาวดี สืบสนธิ์ 1
1360 จิตตานันท์ ติกุล 1
1361 ปรีชา นุ่มสุข 1
1362 กมลทิพย์ ศรีหาเศษ 1
1363 สิริวิมล ศุกรศร 1
1364 อัจฉรา ศรีพันธ์ 1
1365 อุมา สุคนธมาน 1
1366 ลัคนา ศรีจันทร์งาม 1
1367 กัลยา ติงศภัทิย์, ม.ร.ว. 1
1368 วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 1
1369 วิภาวรรณ มนุญปิจุ 1
1370 ประนอม โอทกานนท์ 1
1371 ศักดา บุญยืด 1
1372 เพ็ญพิมล ลีโนทัย 1
1373 อรุณี สำราญศาสตร์ 1
1374 ชลัยพร เหมะรัชตะ 1
1375 กฤตยา วิทูรวิทย์ลักษณ์ 1
1376 ชัยรัตน์ โตศิลา 1
1377 พิชัย สวนอาษา 1
1378 ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล 1
1379 กาญจนิดา กิตติสุบรรณ 1
1380 ศรีสอาด ตั้งประเสริฐ 1
1381 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร, 2520- 1
1382 กิดานันท์ มลิทอง 1
1383 พัชรีภรณ์ บางเขียว 1
1384 พุทธมนต์ พรนิมิตร 1
1385 เกสรี สุวรรณเรืองศรี 1
1386 สุดารัตน์ ชาญเลขา 1
1387 บุษบง ตันติวงศ์ 1
1388 วิไลวรรณ รัตนพันธ์, 2519- 1
1389 ศรีสอางค์ คล้ายโกศล 1
1390 กมลรัตน์ สุขมาก, 2520- 1
1391 มนต์ทิวา ไชยแก้ว 1
1392 สุเมธ แย้มนุ่น 1
1393 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
1394 อรพิณ สิริสัมพันธ์ 1
1395 ดนุชา ปนคำ 1
1396 ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ 1
1397 ณัฏภรณ์ หลาวทอง 1
1398 วริศร์ เย็นยิ่ง 1
1399 เกษร ชินเมธีพิทักษ์ 1
1400 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1
1401 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
1402 สาโรจน์ เทียนใส 1
1403 วิภาวี บุตรธรรม 1
1404 เพ็ญศิริ อิ่มอุดม 1
1405 จิราธร ชาติศิริ 1
1406 ยิ่งยศ กันจินะ 1
1407 เพ็ญศิริ อิ่มอุดม 1
1408 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1
1409 ปัญจราศี ปุณณชัยยะ 1
1410 วรปรีย์ ตั้งสีฟ้า 1
1411 ธัญญรัศม์ จอกสถิตย์ 1
1412 อัจฉรา อึ้งตระกูล 1
1413 อนุมงคล ศิริเวทิน 1
1414 สุภา กีร์ติบุตร 1
1415 สุพัตรา แสงสุวรรณ 1
1416 วรรณประภา เอี่ยมฤทธิ์ 1
1417 วราภรณ์ จีรชีพพัฒนา 1
1418 ญาณินี ไพทยวัฒน์ 1
1419 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 1
1420 วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ 1
1421 ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 1
1422 วิริยา ศรีวิเชียร 1
1423 สมชาย พัวจินดาเนตร 1
1424 คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์ 1
1425 สุดา รังกุพันธุ์ 1
1426 เรืองสุข คงทอง 1
1427 กฤษฎา วรพิน 1
1428 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1
1429 จิราพร ขัติยศ 1
1430 สิรีรัศมิ์ ผลขวัญโชติกา 1
1431 วรธิดา วรทิศ 1
1432 วไลกรณ์ แก้วคำ 1
1433 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะกายภาพบำบัด 1
1434 สรินยา ชมภูบุตร 1
1435 กัลยา ติงศภัทิย์ 1
1436 ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ 1
1437 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 1
1438 เพ็ญณี กันตะวงษ์ แนรอท 1
1439 อภินันทนา อุดมศักดิกุล 1
1440 วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ 1
1441 สุมลนิตย์ เกิดหนุนวงศ์ 1
1442 นิรันดร์ แสงสวัสดิ์ 1
1443 กรมศิลปากร 1
1444 พิชิต สนั่นเอื้อ 1
1445 สุวิชญ์ รัศมิภูต 1
1446 วิยดา เหล่มตระกูล 1
1447 นวลทิพย์ อรุณศรี 1
1448 วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ์ 1
1449 สุนทรพจน์ ดำรงพานิช 1
1450 ธนินทร์ รัตนโอฬาร 1
1451 ธันวา วงศ์เสงี่ยม 1
1452 ชูศรี พันธุ์อร่าม 1
1453 พัชรินทร์ ศิริสุข 1
1454 คณิต เขียววิชัย 1
1455 อัควิทย์ เรืองรอง 1
1456 โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน 1
1457 วัชราภรณ์ เกียรติบุญญาฤทธิ์ 1
1458 ประจวบ ทองศรี 1
1459 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะศึกษาศาสตร์ 1
1460 ธนพงศ์ จิตต์สง่า 1
1461 วารี ถิระจิตร 1
1462 ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ 1
1463 สุรศักดิ์ จงจิต 1
1464 ณัฏฐ์ หลักชัยกุล 1
1465 สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า 1
1466 ลาวัณย์ ทองมนต์ 1
1467 ศิริยุภา พูลสุวรรณ 1
1468 สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ์ 1
1469 อภิวัฒน์ งั่วลำหิน 1
1470 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1
1471 สีวลี ศิลป์วรศาสตร์ 1
1472 ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ 1
1473 อมร วาณิชวิวัฒน์ 1
1474 พรชัย เชี่ยวปัญญาทอง 1
1475 สมสุข ธีระพิจิตร 1
1476 บุษยารัตน์ จันทร์ประเสริฐ 1
1477 อรสา ภาววิมล 1
1478 พิเชฐ แสงทอง 1
1479 สกล ซื่อธนาพรกุล 1
1480 ณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง 1
1481 พิชญ์นิตา สองสนู 1
1482 อุทัย โล้วมั่นคง 1
1483 พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ 1
1484 สิริพร พุ่มแก้ว 1
1485 กรรณิการ์ สัจกุ 1
1486 นพลักษณ์ หนักแน่น 1
1487 ภูษิต วงศ์หล่อสายชล 1
1488 สรชัย พิศาลบุตร 1
1489 พงศ์รัชต์ธวัช วิวังสู 1
1490 พิมพ์ประภา อมรกิจภิญโญ 1
1491 กฤษณะ ยมคุปต์ 1
1492 สำเนาว์ ขจรศิลป์ 1
1493 วิไลลักษณ์ ชาติวิเชียร 1
1494 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ 1
1495 พรรณทิพา บัวคำ 1
1496 พัชรพร เทอดธรรมไพศาล 1
1497 วิชัย แสงศรี 1
1498 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 1
1499 ศรินทร์รัศม์ เสริฐปัญญา 1
1500 วรินทรา ปั้นงาม 1
1501 รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 1
1502 สุดา เชิดเกียรติกุล 1
1503 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. คณะครุศาสตร์ 1
1504 สืบสกุล สอนใจ 1
1505 อัครนันท์ เตชไกรชนะ 1
1506 ปวีณา คำพุกกะ 1
1507 อมรา สุนทรธาดา 1
1508 จุฑาทิพย์ พิทักษ์ 1
1509 อนุชา พัฒนรัตนโมฬี 1
1510 รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล 1
1511 มูรากิ, เออิจิ 1
1512 สุกัญญา ทองนาค 1
1513 ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ 1
1514 ภูวมินทร์ วาดเขียน 1
1515 ปิยพจน์ ตัณฑะผลิน 1
1516 สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 1
1517 ธีรวัฒน์ พันธ์ศรี 1
1518 สกาวเดือน ซาธรรม 1
1519 สุรธาศิณี ธนบูรณ์กาญจน์ 1
1520 พรศรี ฉิมแก้ว 1
1521 ปราโมทย์ ระวิน 1
1522 ประยุทธ ไทยธานี 1
1523 สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ 1
1524 ธนาวัฒน์ วยาจุต 1
1525 วันชัย อริยะพุทธิพงศ์ 1
1526 สิริวรรณ มีรอด 1
1527 สถาพร บุตรใสย์ 1
1528 สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ 1
1529 พรชัย ฐีระเวช 1
1530 กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน 1
1531 มัทนียา พงศ์สุวรรณ 1
1532 กฤษฎา ถิระโสภณ 1
1533 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 1
1534 ปราณภา โหมดหิรัญ 1
1535 ศิริชัย กาาญจนวาสี 1
1536 ภูริต โศภนคณาภรณ์ 1
1537 นรินทชัย ฮะภูริวัฒน์ 1
1538 สุกัญญรัตน์ คงงาม 1
1539 กมลวรรณ เภกะนันทน์ 1
1540 สุภิญญา ยงศิริ 1
1541 รัตนพงศ์ ต