ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
2 ไพโรจน์ สิตปรีชา 2
3 สุมนา นาคพงศ์ 1
4 ศักดิ์ชัย สุวรรณไพฑูรย์ 1
5 วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์ 1
6 วิภาวดี ยงเจริญ 1
7 เริงรัชนี นิ่มนวล 1
8 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 1
9 สุมาลี วิไลรัตน์ 1
10 วีระ บูรณากาญจน์ 1
11 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
12 สุมนรัตน์ กันหลง 1
13 สุมน ณรงค์อินทร์ 1
14 ศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม 1
15 วารี ถิระจิตร 1
16 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
17 สุเมธ วงศ์บุณย์ยง 1
18 เชาวเลิศ เลิศโอฬาร 1
19 ณัฐดนัย อินทรสุขศรี 1
20 สุพพตา สาตรพันธุ์ 1
21 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
22 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
23 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
24 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
25 สุมาลี พิตรากูล 1
26 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
27 อำไพ สุจริตกุล 1
28 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 1
29 อมรา รสสุข 1
30 สุมาลี สังข์ศรี 1
31 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
32 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
33 สุมาลี ไตรโชค 1
34 ไพบูลย์ ธรรมจารี 1
35 ระจิตตา ณ พัทลุง 1
36 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
37 ราล์ฟ ทอมลินสัน 1
38 ทิศนา แขมมณี 1
39 กิติยวดี บุญซื่อ 1
40 พูลศิริ แกล้วกลางศึก 1
41 สุภาวดี โรจนธรรมกุล 1
42 สุภาศรี โสภาค 1
43 อวย เกตุสิงห์ 1
44 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
45 เรณู ดำรงธรรม 1
46 บำรุงสุข สีหอำไพ 1
47 สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ 1
48 อมรชัย ตันติเมธ 1
49 รมัย อุปรมัย 1
50 แรมสมร อยู่สถาพร 1
51 โยธิน ศันสนยุทธ 1
52 เพิ่มพร สรัสยะนันทน์ 1
53 โรจนี จะโนภาษ 1
54 สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 1
55 วิชัย หโยดม 1
56 สุมาลี อารยางกูร 1
57 สุมณฑา พงษ์มาลา 1
58 ไกรวิชิต ตัน 1
59 สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ 1
60 วินิดา พูนศิริวงศ์ 1
61 สุภาวดี ปัญญาภาส 1
62 มุกดา เศรษฐบุตร 1
63 เพียงใจ แสงอรุณ 1
64 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 1
65 สุภาภรณ์ ทองเจิม 1
66 พรรณาย ทรัพยะประภา 1
67 จาระไน แกลโกศล 1
68 สดศรี ไทยทอง 1
69 ไสว แพนแก้ว 1
70 ไสว ฟักขาว 1
71 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
72 คมคาย นิลประภัสสร 1
73 เสาวณิต วิงวอน 1
74 อรุณี สถิตย์ภาคีกุล 1
75 สุมุน อมรวิวัฒน์ 1
76 พลชม จันทร์อุไร 1
77 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
78 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
79 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
80 อัมราพร โพธิ์แดง 1
81 อำนวย ทองโปร่ง 1
82 ยู, โทมัส เจ ที 1
83 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
84 แสงเพชร คูหาเรืองรอง 1
85 รัตนา ชาครวัฒน์ 1
86 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
87 ชัชชัย โกมารทัต 1
88 แสงอรุณ โปร่งธุระ 1
89 อารีย์ สาครินทร์ 1
90 พรรณินี สาคริก 1
91 ลัดดาวัลย์ พิชญกุล 1
92 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
93 นลินี อิ่มบุญตา 1
94 เยาวภา สิงหะพันธุ 1
95 ปราณี ฬาพานิช 1
96 เสาวนิตย์ ออสุวรรณา 1
97 ภิญโญ เจริญกุล 1
98 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
99 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
100 ภานัย แอดำ 1
101 ไซมอน แลนดี่ 1
102 ไพศาล แสงแก้ว 1
103 สุนันท์ ปัทมาคม 1
104 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
105 ไพศาล โรจนวิภาค 1
106 ภาณุ อุทโยภาศ 1
107 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
108 สกลกิจ นกสกุล 1
109 วรรณดี ฟูวัฒนา 1
110 ภาระณี ประถมบูรณ์ 1
111 ยุพิน พิพิธกุล 1
112 ภารดี รัตนอุดม 1
113 อัญชลี ลีสวรรค์ 1
114 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
115 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
116 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
117 เพิ่มสุข สังขมงคล 1
118 ไพฑูรย์ ทอหุน 1
119 เพิ่มศักดิ์ กอบกิจสกุล 1
120 พัชนี อัยราวงษ์ 1
121 เพ็ญสุข ภู่ตระกูล 1
122 อนันต์ อัตชู 1
123 ไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย 1
124 อำไพ ศิริพิพัฒน์ 1
125 ไพลิน สุนทรารักษ์ 1
126 ภาวนี เจียมวัฒนสุข 1
127 อุมา สุคนธมาน 1
128 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
129 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 1
130 อุ่นตา นพคุณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2529 7
4 2528 8
5 2527 5
6 2526 5
7 2525 4
8 2524 5
9 2523 1
10 2522 5
11 2521 2
12 2520 4
13 2519 4
14 2518 4
15 2517 2
16 2516 1
17 2514 6
18 2513 5
19 2512 2
20 2510 1
21 2505 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2537
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบัติการไหลผ่านของอากาศ และมิติเศษส่วนของวัสดุเซรามิกรูพรุน
ปี พ.ศ. 2529
3 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร
4 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
6 การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และทำออปติไมเซชันของหอกลั่นหลัก ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมัน
7 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโฟมล้างหน้า
8 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกม สถานการณ์จำลอง และเกมจำลองสถานการณ์ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับต่ำ
ปี พ.ศ. 2528
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
11 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
12 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชากลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 8
13 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
14 ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเอง
17 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2527
18 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
19 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
20 ความขัดแย้งกับตนเองในนวนิยายอังกฤษสมัยใหม่ คอนราด จอยซ์ และลอเรนซ์
21 การวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบฉับพลันของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
22 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
23 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา
25 ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเอง
26 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วัน
30 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1
31 อุปทานการสนองตอบต่อราคาข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
32 การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
33 การเก็บรักษา Plasmodium berghei ในไนโตรเจนเหลว โดยใช้ไดเม็ททิลซัลฟอกไซด์และกลีเซอรอล
34 วิวัฒนาการของหลักสูตรและวิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
35 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการโน้มน้าวใจสมาชิก ให้ร่วมกันจัดตั้งสหกรยาบ้านเก่า
36 การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การ ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
37 ความตรงตามสภาพของแบบสำรวจความสนใจในอาชีพของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2522
38 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
40 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ เปรียบเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล
41 พระเอกในบทละครของกาลิทาส
42 พัฒนาการกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2521
43 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
44 จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน
ปี พ.ศ. 2520
45 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
47 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและการสอบคัดเลือก
48 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2519
49 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
50 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
51 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์
52 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2518
53 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจา กับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
54 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
55 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
56 โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2517
57 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่
58 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ตัวหารร่วมมาก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2516
59 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2514
60 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบุตรกับระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายได้ของครอบครัว
61 การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไป
62 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน
63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่สมรสแล้วในชนบทประเทศไทย
64 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
65 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่าง ภาคการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2513
66 การวัดนิวตรอนโดยการสังเกตรอยบนแผ่นแก้ว
67 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
68 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถภถมศึกษาตอนปลายในพระนครและธนบุรี
69 การศึกษารังสีคอสมิคปฐมภูมิชนิดหนักที่ระดับสูง 158 กิโลเมตร โดยโฟโตกราฟฟิคนิวเคลียร์อิมัลชั่น
70 การศึกษาอีมัลชั่นสำหรับถ่ายรูป
ปี พ.ศ. 2512
71 การศึกษาความสนใจของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยในกรุงเทพฯ
72 การศึกษาทางคัพภะวิทยาของต้นพุทธรักษา
ปี พ.ศ. 2510
73 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2505
74 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand