ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ไพโรจน์ สิตปรีชา 2
2 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
3 ไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย 1
4 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
5 อนันต์ อัตชู 1
6 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
7 ไพฑูรย์ ทอหุน 1
8 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 1
9 เพิ่มสุข สังขมงคล 1
10 ภาวนี เจียมวัฒนสุข 1
11 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
12 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
13 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
14 ไพลิน สุนทรารักษ์ 1
15 เพิ่มศักดิ์ กอบกิจสกุล 1
16 อำไพ ศิริพิพัฒน์ 1
17 อุมา สุคนธมาน 1
18 พัชนี อัยราวงษ์ 1
19 สุมุน อมรวิวัฒน์ 1
20 อัมราพร โพธิ์แดง 1
21 อรุณี สถิตย์ภาคีกุล 1
22 ไสว แพนแก้ว 1
23 ไสว ฟักขาว 1
24 สดศรี ไทยทอง 1
25 อำนวย ทองโปร่ง 1
26 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
27 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
28 ไพศาล โรจนวิภาค 1
29 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
30 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
31 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
32 พลชม จันทร์อุไร 1
33 เพ็ญสุข ภู่ตระกูล 1
34 ไพศาล แสงแก้ว 1
35 สุมาลี พิตรากูล 1
36 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
37 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
38 สุพพตา สาตรพันธุ์ 1
39 ณัฐดนัย อินทรสุขศรี 1
40 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
41 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
42 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
43 สุมาลี สังข์ศรี 1
44 วารี ถิระจิตร 1
45 เริงรัชนี นิ่มนวล 1
46 สุมาลี ไตรโชค 1
47 เชาวเลิศ เลิศโอฬาร 1
48 อมรา รสสุข 1
49 อำไพ สุจริตกุล 1
50 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
51 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
52 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
53 ภารดี รัตนอุดม 1
54 ภาณุ อุทโยภาศ 1
55 ไซมอน แลนดี่ 1
56 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
57 ภานัย แอดำ 1
58 อัญชลี ลีสวรรค์ 1
59 ยุพิน พิพิธกุล 1
60 อุ่นตา นพคุณ 1
61 สุมาลี อารยางกูร 1
62 จาระไน แกลโกศล 1
63 วรรณดี ฟูวัฒนา 1
64 ภาระณี ประถมบูรณ์ 1
65 สกลกิจ นกสกุล 1
66 สุนันท์ ปัทมาคม 1
67 คมคาย นิลประภัสสร 1
68 โรจนี จะโนภาษ 1
69 ไกรวิชิต ตัน 1
70 เพิ่มพร สรัสยะนันทน์ 1
71 สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 1
72 สุมณฑา พงษ์มาลา 1
73 วิชัย หโยดม 1
74 สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ 1
75 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 1
76 สุภาวดี ปัญญาภาส 1
77 โยธิน ศันสนยุทธ 1
78 วินิดา พูนศิริวงศ์ 1
79 มุกดา เศรษฐบุตร 1
80 สุภาภรณ์ ทองเจิม 1
81 เพียงใจ แสงอรุณ 1
82 ไพบูลย์ ธรรมจารี 1
83 พรรณาย ทรัพยะประภา 1
84 ศักดิ์ชัย สุวรรณไพฑูรย์ 1
85 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 1
86 สุมนา นาคพงศ์ 1
87 วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์ 1
88 วิภาวดี ยงเจริญ 1
89 สุมาลี วิไลรัตน์ 1
90 สุเมธ วงศ์บุณย์ยง 1
91 วีระ บูรณากาญจน์ 1
92 สุมนรัตน์ กันหลง 1
93 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 1
94 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
95 สุมน ณรงค์อินทร์ 1
96 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
97 ศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม 1
98 แรมสมร อยู่สถาพร 1
99 พูลศิริ แกล้วกลางศึก 1
100 พรรณินี สาคริก 1
101 ลัดดาวัลย์ พิชญกุล 1
102 รัตนา ชาครวัฒน์ 1
103 แสงเพชร คูหาเรืองรอง 1
104 ชัชชัย โกมารทัต 1
105 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
106 เสาวนิตย์ ออสุวรรณา 1
107 ภิญโญ เจริญกุล 1
108 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
109 ยู, โทมัส เจ ที 1
110 นลินี อิ่มบุญตา 1
111 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
112 ปราณี ฬาพานิช 1
113 เยาวภา สิงหะพันธุ 1
114 อารีย์ สาครินทร์ 1
115 แสงอรุณ โปร่งธุระ 1
116 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
117 ราล์ฟ ทอมลินสัน 1
118 ระจิตตา ณ พัทลุง 1
119 ทิศนา แขมมณี 1
120 สุภาวดี โรจนธรรมกุล 1
121 กิติยวดี บุญซื่อ 1
122 สุภาศรี โสภาค 1
123 อวย เกตุสิงห์ 1
124 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
125 เรณู ดำรงธรรม 1
126 บำรุงสุข สีหอำไพ 1
127 สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ 1
128 อมรชัย ตันติเมธ 1
129 รมัย อุปรมัย 1
130 เสาวณิต วิงวอน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2529 7
4 2528 8
5 2527 5
6 2526 5
7 2525 4
8 2524 5
9 2523 1
10 2522 5
11 2521 2
12 2520 4
13 2519 4
14 2518 4
15 2517 2
16 2516 1
17 2514 6
18 2513 5
19 2512 2
20 2510 1
21 2505 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2537
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบัติการไหลผ่านของอากาศ และมิติเศษส่วนของวัสดุเซรามิกรูพรุน
ปี พ.ศ. 2529
3 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร
4 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
6 การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และทำออปติไมเซชันของหอกลั่นหลัก ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมัน
7 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโฟมล้างหน้า
8 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกม สถานการณ์จำลอง และเกมจำลองสถานการณ์ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับต่ำ
ปี พ.ศ. 2528
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
11 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
12 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชากลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 8
13 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
14 ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเอง
17 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2527
18 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
19 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
20 ความขัดแย้งกับตนเองในนวนิยายอังกฤษสมัยใหม่ คอนราด จอยซ์ และลอเรนซ์
21 การวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบฉับพลันของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
22 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
23 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา
25 ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเอง
26 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วัน
30 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1
31 อุปทานการสนองตอบต่อราคาข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
32 การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
33 การเก็บรักษา Plasmodium berghei ในไนโตรเจนเหลว โดยใช้ไดเม็ททิลซัลฟอกไซด์และกลีเซอรอล
34 วิวัฒนาการของหลักสูตรและวิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
35 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการโน้มน้าวใจสมาชิก ให้ร่วมกันจัดตั้งสหกรยาบ้านเก่า
36 การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การ ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
37 ความตรงตามสภาพของแบบสำรวจความสนใจในอาชีพของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2522
38 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
40 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ เปรียบเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล
41 พระเอกในบทละครของกาลิทาส
42 พัฒนาการกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2521
43 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
44 จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน
ปี พ.ศ. 2520
45 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
47 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและการสอบคัดเลือก
48 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2519
49 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
50 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
51 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์
52 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2518
53 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจา กับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
54 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
55 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
56 โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2517
57 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่
58 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ตัวหารร่วมมาก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2516
59 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2514
60 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบุตรกับระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายได้ของครอบครัว
61 การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไป
62 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน
63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่สมรสแล้วในชนบทประเทศไทย
64 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
65 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่าง ภาคการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2513
66 การวัดนิวตรอนโดยการสังเกตรอยบนแผ่นแก้ว
67 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
68 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถภถมศึกษาตอนปลายในพระนครและธนบุรี
69 การศึกษารังสีคอสมิคปฐมภูมิชนิดหนักที่ระดับสูง 158 กิโลเมตร โดยโฟโตกราฟฟิคนิวเคลียร์อิมัลชั่น
70 การศึกษาอีมัลชั่นสำหรับถ่ายรูป
ปี พ.ศ. 2512
71 การศึกษาความสนใจของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยในกรุงเทพฯ
72 การศึกษาทางคัพภะวิทยาของต้นพุทธรักษา
ปี พ.ศ. 2510
73 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2505
74 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand