ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
2 ไพโรจน์ สิตปรีชา 2
3 รัตนา ชาครวัฒน์ 1
4 พรรณินี สาคริก 1
5 แสงเพชร คูหาเรืองรอง 1
6 ชัชชัย โกมารทัต 1
7 อารีย์ สาครินทร์ 1
8 ลัดดาวัลย์ พิชญกุล 1
9 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
10 ภิญโญ เจริญกุล 1
11 นลินี อิ่มบุญตา 1
12 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
13 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
14 เยาวภา สิงหะพันธุ 1
15 แสงอรุณ โปร่งธุระ 1
16 ปราณี ฬาพานิช 1
17 เสาวนิตย์ ออสุวรรณา 1
18 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
19 ระจิตตา ณ พัทลุง 1
20 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
21 ทิศนา แขมมณี 1
22 กิติยวดี บุญซื่อ 1
23 พูลศิริ แกล้วกลางศึก 1
24 สุภาวดี โรจนธรรมกุล 1
25 ราล์ฟ ทอมลินสัน 1
26 สุภาศรี โสภาค 1
27 บำรุงสุข สีหอำไพ 1
28 ยู, โทมัส เจ ที 1
29 สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ 1
30 รมัย อุปรมัย 1
31 อวย เกตุสิงห์ 1
32 อมรชัย ตันติเมธ 1
33 เรณู ดำรงธรรม 1
34 เสาวณิต วิงวอน 1
35 เพิ่มสุข สังขมงคล 1
36 อนันต์ อัตชู 1
37 ไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย 1
38 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
39 ไพฑูรย์ ทอหุน 1
40 เพ็ญสุข ภู่ตระกูล 1
41 เพิ่มศักดิ์ กอบกิจสกุล 1
42 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
43 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 1
44 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
45 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
46 ไพลิน สุนทรารักษ์ 1
47 อำไพ ศิริพิพัฒน์ 1
48 อุมา สุคนธมาน 1
49 ภาวนี เจียมวัฒนสุข 1
50 พัชนี อัยราวงษ์ 1
51 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
52 ไสว แพนแก้ว 1
53 อรุณี สถิตย์ภาคีกุล 1
54 สดศรี ไทยทอง 1
55 ไสว ฟักขาว 1
56 แรมสมร อยู่สถาพร 1
57 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
58 สุมุน อมรวิวัฒน์ 1
59 อัมราพร โพธิ์แดง 1
60 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
61 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
62 พลชม จันทร์อุไร 1
63 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
64 อำนวย ทองโปร่ง 1
65 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
66 คมคาย นิลประภัสสร 1
67 สุภาวดี ปัญญาภาส 1
68 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
69 ณัฐดนัย อินทรสุขศรี 1
70 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
71 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
72 สุมาลี อารยางกูร 1
73 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
74 สุพพตา สาตรพันธุ์ 1
75 สุมาลี พิตรากูล 1
76 อมรา รสสุข 1
77 อำไพ สุจริตกุล 1
78 สุมาลี สังข์ศรี 1
79 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
80 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
81 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
82 อุ่นตา นพคุณ 1
83 จาระไน แกลโกศล 1
84 ภานัย แอดำ 1
85 ไซมอน แลนดี่ 1
86 ไพศาล แสงแก้ว 1
87 สุนันท์ ปัทมาคม 1
88 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
89 ไพศาล โรจนวิภาค 1
90 ภาณุ อุทโยภาศ 1
91 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
92 สกลกิจ นกสกุล 1
93 วรรณดี ฟูวัฒนา 1
94 ภาระณี ประถมบูรณ์ 1
95 ยุพิน พิพิธกุล 1
96 ภารดี รัตนอุดม 1
97 อัญชลี ลีสวรรค์ 1
98 เชาวเลิศ เลิศโอฬาร 1
99 สุมาลี ไตรโชค 1
100 สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 1
101 เพิ่มพร สรัสยะนันทน์ 1
102 วิชัย หโยดม 1
103 สุมณฑา พงษ์มาลา 1
104 พรรณาย ทรัพยะประภา 1
105 ไพบูลย์ ธรรมจารี 1
106 โรจนี จะโนภาษ 1
107 ไกรวิชิต ตัน 1
108 มุกดา เศรษฐบุตร 1
109 วินิดา พูนศิริวงศ์ 1
110 เพียงใจ แสงอรุณ 1
111 สุภาภรณ์ ทองเจิม 1
112 สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ 1
113 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 1
114 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 1
115 สุมนรัตน์ กันหลง 1
116 วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์ 1
117 สุมนา นาคพงศ์ 1
118 สุมาลี วิไลรัตน์ 1
119 วิภาวดี ยงเจริญ 1
120 วารี ถิระจิตร 1
121 เริงรัชนี นิ่มนวล 1
122 ศักดิ์ชัย สุวรรณไพฑูรย์ 1
123 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 1
124 สุมน ณรงค์อินทร์ 1
125 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
126 ศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม 1
127 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
128 สุเมธ วงศ์บุณย์ยง 1
129 วีระ บูรณากาญจน์ 1
130 โยธิน ศันสนยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2529 7
4 2528 8
5 2527 5
6 2526 5
7 2525 4
8 2524 5
9 2523 1
10 2522 5
11 2521 2
12 2520 4
13 2519 4
14 2518 4
15 2517 2
16 2516 1
17 2514 6
18 2513 5
19 2512 2
20 2510 1
21 2505 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2537
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบัติการไหลผ่านของอากาศ และมิติเศษส่วนของวัสดุเซรามิกรูพรุน
ปี พ.ศ. 2529
3 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร
4 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
6 การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และทำออปติไมเซชันของหอกลั่นหลัก ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมัน
7 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโฟมล้างหน้า
8 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกม สถานการณ์จำลอง และเกมจำลองสถานการณ์ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับต่ำ
ปี พ.ศ. 2528
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
11 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
12 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชากลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 8
13 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
14 ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเอง
17 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2527
18 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
19 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
20 ความขัดแย้งกับตนเองในนวนิยายอังกฤษสมัยใหม่ คอนราด จอยซ์ และลอเรนซ์
21 การวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบฉับพลันของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
22 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
23 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา
25 ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเอง
26 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วัน
30 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1
31 อุปทานการสนองตอบต่อราคาข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
32 การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
33 การเก็บรักษา Plasmodium berghei ในไนโตรเจนเหลว โดยใช้ไดเม็ททิลซัลฟอกไซด์และกลีเซอรอล
34 วิวัฒนาการของหลักสูตรและวิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
35 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการโน้มน้าวใจสมาชิก ให้ร่วมกันจัดตั้งสหกรยาบ้านเก่า
36 การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การ ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
37 ความตรงตามสภาพของแบบสำรวจความสนใจในอาชีพของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2522
38 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
40 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ เปรียบเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล
41 พระเอกในบทละครของกาลิทาส
42 พัฒนาการกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2521
43 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
44 จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน
ปี พ.ศ. 2520
45 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
47 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและการสอบคัดเลือก
48 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2519
49 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
50 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
51 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์
52 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2518
53 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจา กับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
54 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
55 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
56 โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2517
57 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่
58 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ตัวหารร่วมมาก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2516
59 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2514
60 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบุตรกับระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายได้ของครอบครัว
61 การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไป
62 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน
63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่สมรสแล้วในชนบทประเทศไทย
64 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
65 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่าง ภาคการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2513
66 การวัดนิวตรอนโดยการสังเกตรอยบนแผ่นแก้ว
67 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
68 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถภถมศึกษาตอนปลายในพระนครและธนบุรี
69 การศึกษารังสีคอสมิคปฐมภูมิชนิดหนักที่ระดับสูง 158 กิโลเมตร โดยโฟโตกราฟฟิคนิวเคลียร์อิมัลชั่น
70 การศึกษาอีมัลชั่นสำหรับถ่ายรูป
ปี พ.ศ. 2512
71 การศึกษาความสนใจของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยในกรุงเทพฯ
72 การศึกษาทางคัพภะวิทยาของต้นพุทธรักษา
ปี พ.ศ. 2510
73 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2505
74 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand