ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีระชัย ปูรณโชติ 2
2 ไพโรจน์ สิตปรีชา 2
3 สุภาวดี โรจนธรรมกุล 1
4 กิติยวดี บุญซื่อ 1
5 พูลศิริ แกล้วกลางศึก 1
6 โยธิน ศันสนยุทธ 1
7 สุภาวดี ปัญญาภาส 1
8 ทิศนา แขมมณี 1
9 แรมสมร อยู่สถาพร 1
10 สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร 1
11 อมรชัย ตันติเมธ 1
12 รมัย อุปรมัย 1
13 อวย เกตุสิงห์ 1
14 สุภาศรี โสภาค 1
15 วินิดา พูนศิริวงศ์ 1
16 ราล์ฟ ทอมลินสัน 1
17 ระจิตตา ณ พัทลุง 1
18 เพียงใจ แสงอรุณ 1
19 สุมณฑา พงษ์มาลา 1
20 วิชัย หโยดม 1
21 ไพบูลย์ ธรรมจารี 1
22 พรรณาย ทรัพยะประภา 1
23 สุมนรัตน์ กันหลง 1
24 ไพฑูรย์ บุณยะเวศ 1
25 สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์ 1
26 เพิ่มพร สรัสยะนันทน์ 1
27 สุภาภรณ์ ทองเจิม 1
28 สุรกิตติ์ กิตติถิระพงษ์ 1
29 เพ็ญแข บุญสิทธิ์ 1
30 สุภาภรณ์ เลิศลักขณวงศ์ 1
31 โรจนี จะโนภาษ 1
32 ไกรวิชิต ตัน 1
33 มุกดา เศรษฐบุตร 1
34 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 1
35 สุนทร ช่วงสุวนิช 1
36 ไสว ฟักขาว 1
37 สดศรี ไทยทอง 1
38 เสาวณิต วิงวอน 1
39 คมคาย นิลประภัสสร 1
40 เสาวนีย์ นุชนาฏนนท์ 1
41 ยู, โทมัส เจ ที 1
42 ไสว แพนแก้ว 1
43 อรุณี สถิตย์ภาคีกุล 1
44 อารีย์ อัศวปราการกุล 1
45 พลชม จันทร์อุไร 1
46 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
47 อำนวย ทองโปร่ง 1
48 สุมุน อมรวิวัฒน์ 1
49 อัมราพร โพธิ์แดง 1
50 นลินี อิ่มบุญตา 1
51 เสาวภา ธานีรัตน์ 1
52 ชัชชัย โกมารทัต 1
53 ถาวร สุทธิพงศ์ 1
54 อารีย์ สาครินทร์ 1
55 แสงอรุณ โปร่งธุระ 1
56 ไพบูลย์ นัยเนตร 1
57 เรณู ดำรงธรรม 1
58 แสงเพชร คูหาเรืองรอง 1
59 รัตนา ชาครวัฒน์ 1
60 ปราณี ฬาพานิช 1
61 เยาวภา สิงหะพันธุ 1
62 ภิญโญ เจริญกุล 1
63 เสาวนิตย์ ออสุวรรณา 1
64 พรรณินี สาคริก 1
65 ลัดดาวัลย์ พิชญกุล 1
66 บำรุงสุข สีหอำไพ 1
67 ศิริทิพย์ อุ่นอนุโลม 1
68 ไพศาล โรจนวิภาค 1
69 สุนันท์ ปัทมาคม 1
70 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
71 ไพศาล ภู่ไพบูลย์ 1
72 ไพลิน สุนทรารักษ์ 1
73 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 1
74 ไพศาล แสงแก้ว 1
75 ภานัย แอดำ 1
76 อัญชลี ลีสวรรค์ 1
77 ยุพิน พิพิธกุล 1
78 ภารดี รัตนอุดม 1
79 มนูญ อร่ามรัตน์ 1
80 ไซมอน แลนดี่ 1
81 ภาณุ อุทโยภาศ 1
82 อำไพ ศิริพิพัฒน์ 1
83 ภาวนี เจียมวัฒนสุข 1
84 เพ็ญสุข ภู่ตระกูล 1
85 เพิ่มศักดิ์ กอบกิจสกุล 1
86 พัชนี อัยราวงษ์ 1
87 ศักดิ์ศรี แย้มนัดดา 1
88 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 1
89 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
90 ไพฑูรย์ ทอหุน 1
91 จินตนา ยูนิพันธุ์ 1
92 โพธิ์สวัสดิ์ แสงสว่าง 1
93 อุมา สุคนธมาน 1
94 ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ 1
95 ไพบูลย์ ฉัตรรัตนกุลชัย 1
96 เพิ่มสุข สังขมงคล 1
97 อนันต์ อัตชู 1
98 ภาระณี ประถมบูรณ์ 1
99 สกลกิจ นกสกุล 1
100 เริงรัชนี นิ่มนวล 1
101 วิภาวดี ยงเจริญ 1
102 วารี ถิระจิตร 1
103 สุมาลี ไตรโชค 1
104 อำไพ สุจริตกุล 1
105 เชาวเลิศ เลิศโอฬาร 1
106 สุมาลี วิไลรัตน์ 1
107 วิวัฒน์ โชติเลอศักดิ์ 1
108 วีระ บูรณากาญจน์ 1
109 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
110 สุเมธ วงศ์บุณย์ยง 1
111 ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ 1
112 สุมนา นาคพงศ์ 1
113 ศักดิ์ชัย สุวรรณไพฑูรย์ 1
114 อมรา รสสุข 1
115 สุมาลี สังข์ศรี 1
116 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
117 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
118 สุมาลี อารยางกูร 1
119 อุ่นตา นพคุณ 1
120 วรรณดี ฟูวัฒนา 1
121 จาระไน แกลโกศล 1
122 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
123 สุมาลี จันทร์ชลอ 1
124 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 1
125 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
126 สมบูรณ์ ผดุงเจริญ 1
127 สุมาลี พิตรากูล 1
128 ณัฐดนัย อินทรสุขศรี 1
129 สุพพตา สาตรพันธุ์ 1
130 สุมน ณรงค์อินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2539 1
2 2537 1
3 2529 7
4 2528 8
5 2527 5
6 2526 5
7 2525 4
8 2524 5
9 2523 1
10 2522 5
11 2521 2
12 2520 4
13 2519 4
14 2518 4
15 2517 2
16 2516 1
17 2514 6
18 2513 5
19 2512 2
20 2510 1
21 2505 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2539
1 แนวโน้มทางพันธุกรรมของอายุเมื่อผสมครั้งแรกในสุกรสาวที่ถูกคัดเลือก เพื่อลดความหนาไขมันสันหลัง
ปี พ.ศ. 2537
2 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสมบัติการไหลผ่านของอากาศ และมิติเศษส่วนของวัสดุเซรามิกรูพรุน
ปี พ.ศ. 2529
3 การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงทพมหานคร
4 ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียน ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
5 ชนิดและสาเหตุของการคูณผิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุ
6 การสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์และทำออปติไมเซชันของหอกลั่นหลัก ที่มีอยู่ในโรงกลั่นน้ำมัน
7 การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโฟมล้างหน้า
8 การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียในประเทศไทย / ไพศาล ภู่ไพบูลย์
9 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเกม สถานการณ์จำลอง และเกมจำลองสถานการณ์ ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกับต่ำ
ปี พ.ศ. 2528
10 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างปลอดภัย ของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
11 ลักษณะพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
12 ระดับการยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของศึกษานิเทศก์อำเภอ และครูวิชากลุ่มโรงเรียนในเขตการศึกษา 8
13 พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 11
14 ความต้องการบริการด้านการออกกำลังกาย ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
15 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมัธยม สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร
16 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอน กับที่เรียนด้วยตนเอง
17 การเปรียบเทียบระยะการทุ่มน้ำหนักที่ได้จากผล ของการฝึกทักษะการทุ้มน้ำหนักเพียงอย่างเดียว กับการฝึกทักษะการทุ่มน้ำหนักควบคู่กับการสร้างความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ
ปี พ.ศ. 2527
18 ความต้องการในการนิเทศการสอนวิชาเคมีของครูเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
19 ความคิดเห็นของศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูประถมศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร
20 ความขัดแย้งกับตนเองในนวนิยายอังกฤษสมัยใหม่ คอนราด จอยซ์ และลอเรนซ์
21 การวัดค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิย้อนกลับแบบฉับพลันของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1
22 ความต้องการในการศึกษาต่อเนื่องของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2526
23 ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในกิจกรรมโรงเรียนประถมศึกษา
25 ลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาล ตามการรับรู้ของผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ และพยาบาลเอง
26 การศึกษาการสอนวิชาการใช้หนังสือและห้องสมุด ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
27 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2525
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม โครงการกองทุนยาประจำหมู่บ้าน ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 การเปรียบเทียบผลการฝึกวิ่ง 100 เมตร ระหว่างแบบฝึก 2 วันพัก 1 วัน กับแบบฝึก 5 วัน พัก 2 วัน
30 ปัญหาการสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราษฎร์ ในเขตการศึกษา 1
31 อุปทานการสนองตอบต่อราคาข้าวในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2524
32 การประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินผลการปฎิบัติงานข้าราชการสังกัด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
33 การเก็บรักษา Plasmodium berghei ในไนโตรเจนเหลว โดยใช้ไดเม็ททิลซัลฟอกไซด์และกลีเซอรอล
34 วิวัฒนาการของหลักสูตรและวิธีสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
35 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลในการโน้มน้าวใจสมาชิก ให้ร่วมกันจัดตั้งสหกรยาบ้านเก่า
36 การศึกษาโครงการพัฒนาองค์การ ของกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2523
37 ความตรงตามสภาพของแบบสำรวจความสนใจในอาชีพของคูเดอร์
ปี พ.ศ. 2522
38 การติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาการ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39 ปัญหาในการดำเนินการสอนตามโปรแกรมการสอนสังคมศึกษา ระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยครู
40 ขวัญในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนราษฎร์ เปรียบเทียบกับครูโรงเรียนรัฐบาล
41 พระเอกในบทละครของกาลิทาส
42 พัฒนาการกีฬามวยไทย
ปี พ.ศ. 2521
43 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กับสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตศึกษา 6
44 จริยศึกษาของสตรีไทยในสุภาษิตสอนหญิงคำกลอน
ปี พ.ศ. 2520
45 ปัญหาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
46 การเปรียบเทียบผลการสอนวิชาศีลธรรม หน่วย "คุณธรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย" โดยวิธีกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์และวิธีการสอนแบบธรรมดา ในชั้นประถมศึกษาปีที่ หก
47 การวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการสรรหาบุคคลเข้าทำงานและการสอบคัดเลือก
48 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน" สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ปี พ.ศ. 2519
49 การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขา
50 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง "การลำเลียงสารในสิ่งมีชีวิต" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
51 การศึกษาวิเคราะห์บทโขนเรื่องรามเกียรติ์
52 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชา "สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์" สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2518
53 ความสัมพันธ์ระหว่างกริยาร่วมทางวาจา กับการเรียนรู้ทักษะเชิงซ้อนของขบวนการวิทยาศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
54 ประสิทธิภาพการสอนวิชาสังคมศึกษาในห้องเรียน แบบศูนย์การเรียนและห้องเรียนแบบธรรมดา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
55 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมภาษาอังกฤษเรื่อง "การใช้กริยาให้ถูกต้องตามประธาน" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม
56 โครงการโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวง และ การค้นคว้ามาตรฐานการออกแบบโรงพยาบาลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2517
57 การสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบสอบกับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่สี่
58 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรม เรื่อง "ตัวหารร่วมมาก" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2516
59 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล
ปี พ.ศ. 2514
60 ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนบุตรกับระดับการศึกษาของบิดามารดา และรายได้ของครอบครัว
61 การดัดแปลงแบบทดสอบเหตุผลเชิงภาษา ความสามารถเชิงตัวเลขและเหตุผลเชิงนามธรรม จากแบบทดสอบความถนัดทั่วไป
62 ลีลาการเขียนอักษรไทยสำหรับเด็กเริ่มเรียน
63 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนบุตรในอุดมคติของสตรีที่สมรสแล้วในชนบทประเทศไทย
64 การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของโลหิตและการหายใจ ในขณะออกกำลัง และการกลับคืนสู่สภาพปกติ ภายหลังการออกกำลังกาย ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
65 ปัญหาการสอนสังคมศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนการช่าง ภาคการศึกษา 1
ปี พ.ศ. 2513
66 การวัดนิวตรอนโดยการสังเกตรอยบนแผ่นแก้ว
67 บทบาทของหัวหน้าหมวดวิชาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดพระนคร-ธนบุรี
68 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้โสตทัศนูปกรณ์เพื่อสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประถภถมศึกษาตอนปลายในพระนครและธนบุรี
69 การศึกษารังสีคอสมิคปฐมภูมิชนิดหนักที่ระดับสูง 158 กิโลเมตร โดยโฟโตกราฟฟิคนิวเคลียร์อิมัลชั่น
70 การศึกษาอีมัลชั่นสำหรับถ่ายรูป
ปี พ.ศ. 2512
71 การศึกษาความสนใจของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยในกรุงเทพฯ
72 การศึกษาทางคัพภะวิทยาของต้นพุทธรักษา
ปี พ.ศ. 2510
73 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนสอบไล่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกศิลปะ ปีการศึกษา 2506 และผลการเรียนเมื่อเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ เฉพาะหมวดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
ปี พ.ศ. 2505
74 Scyllarid lobsters and their Phyllosoma larvae in the Gulf of Thailand