ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chulalongkorn University 7
2 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 3
3 Thiranan Anawatsiriwong 2
4 ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ 2
5 สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) 1
6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
7 Sombat Kaeochinda 1
8 ไม่มีข้อมูล 1
9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1
10 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
11 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
12 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
13 สมบัติ แก้วจินดา 1
14 สุรจิต สุนทรธรรม 1
15 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
16 Varavoot Sermsinsiri 1
17 วิรัตน์ ทองรอด 1
18 Nithima Sumpradit 1
19 นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ 1
20 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
21 Wirat Tongrod 1
22 กฤติน บัณฑิตานุกูล 1
23 ณีรนุช ทรัพย์ทวี 1
24 จเด็จ ธรรมธัชอารี 1
25 Kitiyot Yotsombut 1
26 Krittin Bunditanukul 1
27 Niranut Subthawee 1
28 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
29 ปวี จำปาทอง 1
30 ลาสินี พิพิธกุล 1
31 Suvajee Good 1
32 สุวจี กู๊ด 1
33 Lasinee Phipitakul 1
34 Phavee Jamphathong 1
35 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
36 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
37 องอาจ วิพุธศิริ 1
38 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 1
39 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
40 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
41 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
42 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
43 ปัทมา ศิริเวช 1
44 กิติยศ ยศสมบัติ 1
45 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
46 เดชรัต สุขกำเนิด 1
47 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
48 ลือชา วนรัตน์ 1
49 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 1
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1
51 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
52 จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม 1
53 นิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร 1
54 นุชจิรัตน์ ธีระกนก 1
55 วีรนุช กิจสุขจิต 1
56 กมล ไชยสิทธิ์ 1
57 ธนิต ธงทอง 1
58 ปัทมาวรรณ รุ่งศิริวงศ์ 1
59 เบญจรัตน์ เดชนุวัฒนชัย 1
60 นพดล จอกแก้ว 1
61 Pattamawan Roongsiriwong 1
62 พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ 1
63 สุพีชา วิทยเลิศปัญญา 1
64 อิศรางค์ นุชประยูร 1
65 Boonruang Niamhom 1
66 กำพล ดำรงค์วงศ์ 1
67 บุญเรือง เนียมหอม 1
68 O. Viputsiri 1
69 Kampol Dumrongworng 1
70 อัจฉรา เอ๊นซ์ 1
71 Issarang Nuchprayoon 1
72 Achara Entz 1
73 Aurapin Bunnag 1
74 อรพินท์ บุนนาค 1
75 เพ็ญศักดิ์ เรือนใจมั่น 1
76 Benjarat Detnuwattanachai 1
77 รติพร ศรีสมทรัพย์ 1
78 รักษพล สนิทยา 1
79 นันทนา เดชเกิด 1
80 วิราภรณ์ โพธิศิริ 1
81 ดนัย ทายตะคุ 1
82 วิมลรัตน์ ตระการพฤกษ์ 1
83 สุจิตรา บุญหยง 1
84 แดนเนาวรัตน์ จามรจันทร์ 1
85 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 1
86 นนทรี เพชรสัมฤทธิ์ 1
87 ปรียานุช อิงคเวทย์ 1
88 ศุภมาส ไชยวรกุล 1
89 Juthathip Chayangkuram 1
90 ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 1
91 จุฑาทิพย์ ชยางกูร 1
92 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
93 วราภรณ์ ชัยวัฒน์ 1
94 Kanda Temrittiwong 1
95 Anakapon Wiengpon 1
96 อรรจน์ เศรษฐบุตร 1
97 อนรรฆพล เวียงพล 1
98 เติมสุข รักษ์ศรีทอง 1
99 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 2
9 2548 1
10 2547 4
11 2545 2
12 2544 1
13 2542 2
14 2541 6
15 2538 1
16 2535 3
17 2530 3
18 2528 1
19 2527 1
20 2526 1
21 2525 1
22 2523 2
23 2522 1
24 2519 1
25 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2555
2 ลักษณะทางภูมินิเวศและพลวัตของที่ราบน้ำท่วมถึงกับการตอบสนองของมนุษย์ กรณีศึกษาแม่น้ำน่าน อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
3 แนวทางการเพิ่มคุณภาพอากาศภายในอาคารศูนย์การค้าด้วยการควบคุมปริมาณอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร
4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลการรพยาบาลเพื่อลดความเจ็บปวดและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความกลัวการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็กวัยก่อนเรียน
ปี พ.ศ. 2553
6 จากภัยคุกคามสู่ความเป็นมิตร: การปรับเปลี่ยนการรับรู้ของประเทศไทยต่อจีนในงานด้านจีนศึกษาในประเทศไทย
7 ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการผลิตแอซิโทฟีโนนโดยปราศจากการใช้ตัวทำละลาย
8 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
9 โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมปลอดภัยและความรู้ด้านปลอดภัยของอาหาร วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552
ปี พ.ศ. 2551
10 ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
11 การเกิดเหตุการณ์ Pandemic ของโรคติดต่อที่มีความสำคัญอย่างต่อเนื่องและซ้ำซากจนเป็นภาระแก่ระบบ
ปี พ.ศ. 2550
12 การวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
13 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การวิจัยประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
14 การใช้หอสมุดกลางของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549
15 กรณีศึกษารูปแบบแผนการดำเนินงานในการก่อสร้างบ้านพักอาศัยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
16 รูปแบบการพัฒนาการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพด้านสื่อสิ่งพิมพ์
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษาเรื่องการทรงตัวและหกล้มในผู้สูงอายุไทย
ปี พ.ศ. 2547
18 ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ
19 การจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพ : ยุทธวิธีในการปฏิรูประบบสุขภาพ
20 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
21 การคลังสุขภาพ : การปฏิรูปด้านยาสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ปี พ.ศ. 2545
22 กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน
23 โครงการประเมินและทดสอบเครื่องมือเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2544
24 การใช้สื่อมวลชนและการแพร่กระจายข่าวสารของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด [มหาชน] ที่มีช่วงเวลาการทำงานแบบหมุนเวียน
ปี พ.ศ. 2542
25 การรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด : ข้อเสนอแนะจาก systematic review
26 ขีดจำกัดในการแบกหามกระสอบข้าวสารโดยวิธีสรีรวิทยาในการทำงาน
ปี พ.ศ. 2541
27 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาเพื่อการตอบกลับโดยตรงทางโทรทัศน์
28 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์กร และการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
29 อิทธิพลของโฆษณาทางการเมืองที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
30 การเปรียบเทียบตัวประมาณค่าพารามิเตอร์แสดงตำแหน่งและสเกลของการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าผิดปกติ
31 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านการจัดส่งโทรศัพท์ไร้สายส่วนบุคคลในเครือข่ายมาตรฐานภายใน
32 การแยกแยะสัญญาณกล้ามเนื้อเพื่อการควบคุมรถเข็น
ปี พ.ศ. 2538
33 ความพึงพอใจและความต้องการของประชาชน ต่อศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลชุมชน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2535
34 ผลการใช้ชุดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนามโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสงขลา
35 การเปรียบเทียบตัวสถิติ ทดสอบอัตตสหสัมพันธ์ ตำแหน่งที่หนึ่งของความคลาดเคลื่อน ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
36 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าสูญหาย ในข้อมูลอนุกรมเวลา
ปี พ.ศ. 2530
37 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในรอบ 10 ปี 2520-2529
39 70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รำลึกอดีต
ปี พ.ศ. 2528
40 ความคิดเห็นของครูประจำการเกี่ยวกับรายการเสริมความรู้วิชาชุดครูทางวิทยุไปรษณีย์ของกองส่งเสริมวิทยฐานะครู กรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2527
41 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กับที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2526
42 รายงานประจำปี 2526
ปี พ.ศ. 2525
43 รายงานประจำปี 2525
ปี พ.ศ. 2523
44 รายงานประจำปี 2523
45 รายงานประจำปี 2524
ปี พ.ศ. 2522
46 รายงานประจำปี 2522
ปี พ.ศ. 2519
47 งานบริหารการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 5
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
48 เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพริกขี้หนูสดต่อระดับน้ำตาลในเลือด