ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ วัฒนะ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- จุลรัตน์ วุฒิวรรณ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เอมอร อังสุรัตน์ 37
2 สมสุดา ผู้พัฒน์ 19
3 นงนุช ปรมาคม 17
4 ชัชชัย แก้วสนธิ 16
5 วราวุธ ขันติยานันท์ 10
6 รพี ดอกไม้เทศ 8
7 ประสพ พรหมมา 8
8 ชวลิต ฮงประยูร 8
9 ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี 6
10 ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ 6
11 ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ 6
12 เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ 6
13 พัฒนา อนุรักษ์พงศธร 5
14 มานิต ลาเกลี้ยง 5
15 หนูจันทร์ มาตา 5
16 ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ 4
17 ประเสริฐ อังสุรัตน์ 4
18 นวลจันทร์ พารักษา 4
19 คนึงรัตน์ คำมณี 3
20 เกษมสันต์ สกุลรัตน์ 3
21 จิรัฐินาฏ ถังเงิน 3
22 วีระศักดิ์ อุดมโชค 3
23 จำเริญ สันตุฎฐีกุล 3
24 ณัฐฤพงศ์ ภูบัวเพชร 3
25 ทรง กลิ่นประทุม 3
26 อรรณพ หอมจันทร์ 2
27 ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ 2
28 วิกร ตัณฑวุฑโฒ 2
29 ประหยัด นันทศีล 2
30 คมกริช เชาว์พานิช 2
31 นริศรา อินทะสิริ 2
32 สนธิชัย จันทร์เปรม 2
33 อาคเนย์ บุญเลิศ 2
34 รัชนี ฮงประยูร 2
35 ปาจรีย์ ปะดุกา 1
36 วนิดา จูลเมตต์ 1
37 อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ 1
38 กัมปนาท วิจิตรศรีกมล 1
39 ประยูร หรั่งทรัพย์ 1
40 สุจิตรา กุลพันธ์ 1
41 ชัยสิทธิ์ ทองจู 1
42 สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ 1
43 พงศ์กร จิวาภรณ์คุปต์ 1
44 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 2
4 2553 4
5 2552 4
6 2551 5
7 2549 1
8 2545 1
9 543 47
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว
ปี พ.ศ. 2555
2 ประสิทธิผลหน่วยการเทียบโอนประสบการณ์อาชีพที่ยึดสมรรถนะสาขางานเทคนิคยานยนต์
ปี พ.ศ. 2554
3 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในระดับผลลัพธ์
4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระดับผลลัพธ์
ปี พ.ศ. 2553
5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราขการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในระดับผลลัพธ์
6 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา
7 การประเมินเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการทับทิมสยามสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
8 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ในระดับผลลัพธ์
ปี พ.ศ. 2552
9 การสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสท
10 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
11 การประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
12 ความต้องการจำเป็นในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2551
13 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มน้ำภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
14 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พึ่ง
15 ความพึงพอใจในการให้บริการฝนหลวงของสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
16 โครงการประยุกต์ผลงานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
17 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนของนักศึกษากับพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่นักศึกษาคาดหวัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปทุมธานี
ปี พ.ศ. 2549
18 การประเมินความต้องการมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ฝนหลวงในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
19 ความต้องการบัณฑิตวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวขององค์ภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทย