ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 6
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 6
4 Suthon Wongsuchat 4
5 สุธน วงศ์สุชาต 4
6 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
7 Lanjana Nitayapat 3
8 Khunakorn Charoenwong 3
9 คุณากร เจริญวงศ์ 3
10 Chalerm Kongchob 3
11 Supara Phantiya 3
12 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
13 เฉลิม คงชอบ 3
14 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
15 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 3
16 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
17 Suthida Goollawattanaporn 3
18 Jantima Jansaksri 2
19 Chaiwoot Seetha 2
20 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
21 Osborne, Richard 2
22 Nipon Charoenkitkarn 2
23 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
24 Vajirasak Vanijja 2
25 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
26 รอยล จิตรดอน 2
27 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
28 Wannee Nitiyanant 2
29 เจริญ เจริญจิต 2
30 ลัดดา สาระเดช 2
31 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
32 Kardsiri Kantikittikun 2
33 Weerawan Charoensub 2
34 Boonsak Tangkamcharoen 2
35 นภาพร วาณิชย์กุล 2
36 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
37 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
38 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
39 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
40 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
41 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
42 วรรณี นิธิยานันท์ 2
43 Chularat Tanpraset 2
44 Tipa Toskulkao 2
45 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
46 Supinda Ruangjiratain 2
47 Ketsarin Utriyaprasit 2
48 Suchada Pattaramongkolrit 2
49 Napaporn Wanitkun 2
50 วีรนุช รอบสันติสุข 2
51 Chai Wutiwiwatchai 1
52 Wasin Sinthupinyo 1
53 Sawit Kasuriya 1
54 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
55 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
56 Premnath Dubey 1
57 วศิน สินธุภิญโญ 1
58 วรพร สุขุมาวาสี 1
59 Pongsak Tiyanunti 1
60 สุพรชัย ฟ้ารี 1
61 นิกร สางห้วยไพร 1
62 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
63 ทองทวี ดีมะการ 1
64 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
65 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
66 Sutat Sae-Tang 1
67 ศวิต กาสุริยะ 1
68 ชำนาญ มงคลเกษม 1
69 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
70 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
71 ปณิธาน วัฒนากร 1
72 บดินทร์ แสงอรุณ 1
73 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
74 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
75 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
76 ฉัตรชัย วรวุธ 1
77 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
78 เปรมนาถ ดูเบ 1
79 Sarin Watcharabutsarakham 1
80 ธนากร มิลินทสูต 1
81 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
82 Thanakorn Milindasuta 1
83 Pornchai Tummarattananont 1
84 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
85 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
86 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
87 พงศ์ไท ทาสระคู 1
88 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
89 คำรณ อรุณเรื่อ 1
90 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
91 สมพล ชัยมงคล 1
92 Watchira Buranasing 1
93 Rachabodin Suwannakanthi 1
94 Noppadon Khiripet 1
95 นพดล คีรีเพ็ชร 1
96 Wasinee Rungsarityotin 1
97 Royol Chitradon 1
98 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
99 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
100 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
101 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
102 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
103 ปณิธิ ศิรอักษร 1
104 Piyawut Srichaikul 1
105 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
106 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
107 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
108 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
109 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
110 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
111 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
112 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
113 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
114 จินตนา อินทรมงคล 1
115 ชลลดา บูรณกาล 1
116 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
117 กิตติ กุบแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm