ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 12
2 ชัยวุฒิ สีทา 5
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 5
4 Suthon Wongsuchat 4
5 สุธน วงศ์สุชาต 4
6 Supara Phantiya 3
7 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
8 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
9 Chalerm Kongchob 3
10 Khunakorn Charoenwong 3
11 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
12 Lanjana Nitayapat 3
13 คุณากร เจริญวงศ์ 3
14 เฉลิม คงชอบ 3
15 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
16 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
17 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
18 Chularat Tanpraset 2
19 Jantima Jansaksri 2
20 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
21 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
22 Chaiwoot Seetha 2
23 Suthida Goollawattanaporn 2
24 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 2
25 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
26 เจริญ เจริญจิต 2
27 Boonsak Tangkamcharoen 2
28 Weerawan Charoensub 2
29 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
30 รอยล จิตรดอน 2
31 Kardsiri Kantikittikun 2
32 ลัดดา สาระเดช 2
33 Suchada Pattaramongkolrit 1
34 Supinda Ruangjiratain 1
35 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
36 Wannee Nitiyanant 1
37 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
38 Osborne, Richard 1
39 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
40 Vajirasak Vanijja 1
41 Nipon Charoenkitkarn 1
42 Napaporn Wanitkun 1
43 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 1
44 คำรณ อรุณเรื่อ 1
45 วรรณี นิธิยานันท์ 1
46 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
47 สมพล ชัยมงคล 1
48 วีรนุช รอบสันติสุข 1
49 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
50 Ketsarin Utriyaprasit 1
51 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
52 Tipa Toskulkao 1
53 Pongsak Tiyanunti 1
54 สุพรชัย ฟ้ารี 1
55 นิกร สางห้วยไพร 1
56 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
57 กิตติ กุบแก้ว 1
58 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
59 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
60 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
61 วรพร สุขุมาวาสี 1
62 ทองทวี ดีมะการ 1
63 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
64 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
65 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
66 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
67 ชลลดา บูรณกาล 1
68 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
69 Piyawut Srichaikul 1
70 ปณิธิ ศิรอักษร 1
71 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
72 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
73 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
74 จินตนา อินทรมงคล 1
75 Noppadon Khiripet 1
76 ธนากร มิลินทสูต 1
77 ศวิต กาสุริยะ 1
78 Sarin Watcharabutsarakham 1
79 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
80 Thanakorn Milindasuta 1
81 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
82 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
83 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
84 ฉัตรชัย วรวุธ 1
85 เปรมนาถ ดูเบ 1
86 Pornchai Tummarattananont 1
87 Sawit Kasuriya 1
88 Chai Wutiwiwatchai 1
89 Premnath Dubey 1
90 Sutat Sae-Tang 1
91 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
92 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
93 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
94 Wasin Sinthupinyo 1
95 วศิน สินธุภิญโญ 1
96 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
97 ชำนาญ มงคลเกษม 1
98 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 1
99 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
100 วชิรศักดิ์ วานิชชา 1
101 นิพนธ์ เจริญกิจการ 1
102 พงศ์ไท ทาสระคู 1
103 นภาพร วาณิชย์กุล 1
104 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
105 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 1
106 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
107 Watchira Buranasing 1
108 Rachabodin Suwannakanthi 1
109 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
110 บดินทร์ แสงอรุณ 1
111 ปณิธาน วัฒนากร 1
112 นพดล คีรีเพ็ชร 1
113 Wasinee Rungsarityotin 1
114 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
115 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
116 Royol Chitradon 1
117 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm