ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chularat Tanprasert 13
2 ชัยวุฒิ สีทา 6
3 สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ 6
4 Suthon Wongsuchat 4
5 สุธน วงศ์สุชาต 4
6 ศุภรา พันธุ์ติยะ 3
7 Lanjana Nitayapat 3
8 Khunakorn Charoenwong 3
9 คุณากร เจริญวงศ์ 3
10 Chalerm Kongchob 3
11 Supara Phantiya 3
12 จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี 3
13 เฉลิม คงชอบ 3
14 บดินทร์ มิลินทางกูร 3
15 ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์ 3
16 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 3
17 Suthida Goollawattanaporn 3
18 Nipon Charoenkitkarn 2
19 Vajirasak Vanijja 2
20 Osborne, Richard 2
21 จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร 2
22 Suchada Pattaramongkolrit 2
23 Jantima Jansaksri 2
24 Supinda Ruangjiratain 2
25 Wannee Nitiyanant 2
26 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 2
27 Kardsiri Kantikittikun 2
28 Tipa Toskulkao 2
29 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 2
30 Weerawan Charoensub 2
31 บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ 2
32 Boonsak Tangkamcharoen 2
33 Chaiwoot Seetha 2
34 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
35 Chularat Tanpraset 2
36 นิพนธ์ เจริญกิจการ 2
37 วชิรศักดิ์ วานิชชา 2
38 วัชชิรา บูรณสิงห์ 2
39 เจริญ เจริญจิต 2
40 Ketsarin Utriyaprasit 2
41 ลัดดา สาระเดช 2
42 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ 2
43 รอยล จิตรดอน 2
44 สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร 2
45 นภาพร วาณิชย์กุล 2
46 Napaporn Wanitkun 2
47 วรรณี นิธิยานันท์ 2
48 วีรนุช รอบสันติสุข 2
49 สุชาดา ภัทรมงคลฤทธิ์ 2
50 ทิพา ต่อสกุลแก้ว 2
51 จุรีรัตน์ แสนโภชน์ 1
52 สุพรชัย ฟ้ารี 1
53 ณรงค์กร พุทธสงกรานต์ 1
54 กิตติ กุบแก้ว 1
55 พรสวรรค์ พรมหอินทร์ 1
56 พงษ์ศักดิ์ ติยานันทิ 1
57 นิกร สางห้วยไพร 1
58 ปณิธิ ศิรอักษร 1
59 ธีระ ภัทราพรนันท์ 1
60 ชลลดา บูรณกาล 1
61 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
62 ปณิธิ พุ่มวิเศษ 1
63 Piyawut Srichaikul 1
64 ศิริชัย ปริตโตทกพร 1
65 Pongsak Tiyanunti 1
66 ไพรัตน์ ชัยชนะดี 1
67 Sutat Sae-Tang 1
68 พรชัย ธรรมรัตนนนท์ 1
69 Wasin Sinthupinyo 1
70 วศิน สินธุภิญโญ 1
71 Pornchai Tummarattananont 1
72 เปรมนาถ ดูเบ 1
73 จินตนา อินทรมงคล 1
74 สุทัศน์ แซ่ตั้ง 1
75 ศรินทร์ วัชรบุศราคำ 1
76 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
77 วรพร สุขุมาวาสี 1
78 ทองทวี ดีมะการ 1
79 เพชรรัตน์ นามพิมูล 1
80 Premnath Dubey 1
81 Sawit Kasuriya 1
82 Chai Wutiwiwatchai 1
83 กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ 1
84 ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 1
85 บดินทร์ แสงอรุณ 1
86 ปณิธาน วัฒนากร 1
87 ชำนาญ มงคลเกษม 1
88 ปารุสก์ กิตติเกียรติโสภณ 1
89 นพดล คีรีเพ็ชร 1
90 Wasinee Rungsarityotin 1
91 Noppadon Khiripet 1
92 พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ 1
93 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
94 ศวิต กาสุริยะ 1
95 Sarin Watcharabutsarakham 1
96 ธนากร มิลินทสูต 1
97 Thanakorn Milindasuta 1
98 ฉัตรชัย วรวุธ 1
99 สมศรี ดีพงศานนท์ 1
100 Royol Chitradon 1
101 วศินี รังสฤษฏ์โยธิน 1
102 อภิณห์พร เมธาวัชร์นานนท์ 1
103 สมพล ชัยมงคล 1
104 คำรณ อรุณเรื่อ 1
105 ภัทรินทร พิทักษ์เขต 1
106 นิธิภัทร ว่องชิงชัย 1
107 กุลชาติ มีทรัพย์หลาก 1
108 ฌานิน เหลืองอิงคะสุต 1
109 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
110 บุญชัย เจริญด้วยศีล 1
111 Rachabodin Suwannakanthi 1
112 ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ 1
113 Watchira Buranasing 1
114 สมชาย จิตะพันธ์กุล 1
115 ฐิติพันธ์ กิจเจริญทรัพย์ 1
116 พงศ์ไท ทาสระคู 1
117 วิศิษฎ์ วงศ์วิไล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 5
4 2552 3
5 2550 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2544 2
10 2542 1
11 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาคู่มือการดำเนินการ การบริการแบบบูรณาการประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ปี พ.ศ. 2554
2 การประเมินคะแนนรูปร่างสัมพันธ์กับค่าวัดสัดส่วนร่างกายโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติในกระบือปลัก
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพและการแพทย์
4 ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ระยะที่ 2
5 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
6 ระบบคลังข้อมูลเอกสารจดหมายเหตุ กรณีศึกษาหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
7 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างโมเดลโบราณสถานสามมิติบ้านบุคคลสำคัญ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช โดยใช้รูปภาพสองมิติและภาพพาโนรามารายละเอียดสูง เพื่อพัฒนาระบบการจำลองในรูปแบบความจริงเสมือน
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
9 วิจัยและพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
10 การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคแอนิเมชั่นฤาษีดัดตน
ปี พ.ศ. 2550
11 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ปี พ.ศ. 2547
12 รอบรู้ไอที เล่ม 3
13 การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2546
14 รอบรู้ไอที เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2545
15 Grid computing and bioinformatics development. A case study on the Oryza sativa (rice) genome
ปี พ.ศ. 2544
16 โอซีอาร์: จากภาพสู่ข้อความ
17 รอบรู้ไอที เล่ม 1
ปี พ.ศ. 2542
18 ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัส
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 Evaluation of human liver condition Self-organizing map and feed forward backpropagation technique
20 Text-dependent speaker identification using LPC and DTW for Thai language
21 Feature windowing-based Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm
22 Voice articulator for Thai speaker recognition system
23 The parallel complexities of the k-medians related problems
24 Towards Development of a National Blueprint for Better and Smarter Healthcare Services in Thailand
25 Contour preserving classification for maximal reliability
26 Thai OCR: A neural network application
27 Probing technique for neural net fault detection
28 Neuron and dendrite pruning by synaptic weight shifting in polynomial time
29 Text-dependent speaker identification using neural network on distinctive Thai tone marks
30 Thai type style recognition
31 Tennis racket customization for supporting rehabilitation
32 Fuzzy clustering for language identification of document images
33 An improved technique for retraining neural networks in adaptive environment
34 Feature windowing-based for Thai text-dependent speaker identification using MLP with backpropagation algorithm