ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2556 1
4 2555 1
5 2553 1
6 2538 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ผลของการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ การกำกับตนเองในการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2557
2 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ RTI MODEL
ปี พ.ศ. 2556
3 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการสืบค้นอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบโดยใช้ RTI Model
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดความยุ่งยากทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2538
6 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้ปกครองและครูต่อ เจตคติ ความเชื่อมั่น ในตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี