ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ โสตะ
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จุฬาภรณ์ โสตะ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รุจิรา ดวงสงค์ 18
2 พรรณี บัญชรหัตถกิจ 14
3 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 12
4 สุพรรณี พรหมเทศ 9
5 อมรรัตน์ ภูกาบขาว 8
6 สมชาย นาถะพินธุ 6
7 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 6
8 มณีรัตน์ งอยภูธร 4
9 สุวลี โล่วิรกรณ์ 4
10 เทพภมร คำสอง 4
11 พรทิพย์ คำพอ 4
12 นวพร ตรีโอษฐ์ 4
13 ปาริชา นิพพานนท์ 4
14 พงษ์เดช สารการ 3
15 ชวลิต ไพโรจน์กุล 3
16 สมชาย ปิ่นละออ 3
17 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 3
18 วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ 2
19 พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ 2
20 เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส 2
21 พูนผล ผลบุญตา 2
22 พงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว 2
23 เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 2
24 จุฬารัตน์ คงเพชร 2
25 กมลรัตน์ เกตุบรรลุ 2
26 จินตนา สลับแสง 2
27 จิราพร เขียวอยู่ 2
28 เบญจวรรณ วีรพัฒนากุล 2
29 สาธิต เสติ 1
30 อรอานันท์ ใสแสง 1
31 สิริกัลยา เศิกศิริ 1
32 นลินี มุ่งสมัคร 1
33 อำนาจ ไชยเทศ 1
34 ดวงสมร นิลตานนท์ 1
35 อรอนงค์ สุทโธ 1
36 สมใจ ราชวง 1
37 สมบัติ บุญโต 1
38 กชพร อ่อนอภัย 1
39 เดือนแก้ว ลีทองดี 1
40 สุรัชยา มุลาลี 1
41 เพ็ญศรี สุพิมล 1
42 รัชนีวรรณ แก้วโพนเพ็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 2
3 2553 8
4 2552 13
5 2551 11
6 2550 3
7 2549 7
8 2547 1
9 2546 1
10 2545 4
11 543 82
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะ ในนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2553
4 โครงการพัฒนาเครือข่ายในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
5 การพัฒนาแกนนำส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อห้องเรียนส่งเสริมสุขภาพ
6 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสู่การเป็นองค์การบรการส่วนตำยบลสร้างเสริมสุขภาพ
7 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
8 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
9 การประยุกต์ใช้แผนที่จุดเสี่ยง ฮิยาริ ฮัตโตะ ร่วมกับทฤษฎีแรงจูงใจ เพื่อป้องกันโรคเพื่อป้องกันอุบัติภัยจราจรจากรถจักรยานยนต์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
10 การประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
11 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตนและกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
12 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
13 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
14 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
15 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
16 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนติดเกม
17 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับโดยใช้สื่อผสมระหว่างสื่อวีซีดี และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
18 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเอง โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองในการพัฒนาพฤติกรรม ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมโหสด นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐป
19 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้บริโภคแอลกอฮอล์ ในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
20 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ของกลุ่มเสี่ยง อายุ 35-59 ปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
21 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับซึ่งนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
22 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพโรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
23 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แนวคิดการพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันการติดเกม ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
24 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วมและคู่มือในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
ปี พ.ศ. 2551
25 การพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น (ระยะที่ 2)
26 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา III
27 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
28 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อVCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
29 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อVCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
30 การประยุกต์รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
31 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคอุจจาระร่วง ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
32 การประยุกต์ใช้โปรแกรมเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ต่อพฤติกรรมการควบคุมและป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนหญิงระดับอาชีวศึกษา
33 รูปแบบการบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
34 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับ ระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
35 การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. 2550
36 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับประชาชน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
37 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา II
38 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อVCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2549
39 ประสิทธิผลของสื่อการสอนพฤติกรรมการป้องกันพยาธิใบไม้ตับระหว่างสื่อ VCD และคู่มือในนักเรียนประถมศึกษา
40 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลริมทางหลวงแบบพึ่งตนเองและพัฒนาเครือข่าย
41 ความพร้อมของชุมชนริมทางหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากจราจร
42 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากจราจรของชุมชนริมทางหลวง
43 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากจราจรของชุมชนริมทางหลวง
44 ความพร้อมของชุมชนริมทางหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากจราจร
45 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลริมทางหลวงแบบพึ่งตนเองและพัฒนาเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2547
46 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากการจราจรขององค์การบริหารส่วนตำบลริมทางหลวงแบบพึ่งตนเองและพัฒนาเครือข่าย
ปี พ.ศ. 2546
47 การพัฒนาศักยภาพการนำนโยบายในแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
ปี พ.ศ. 2545
48 ความพร้อมของชุมชนริมทางหลวงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยจากจราจร
49 การพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันอุบัติภัยจากจราจรของชุมชนริมทางหลวง
50 การพัฒนาศักยภาพการนำนโยบายในแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ไปสู่ การปฏิบัติ
51 การเสริมสร้างค่านิยมการพึ่งตนเองขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
52 การพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพนักจัดรายการวิทยุ
53 การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐานและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
54 ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของแกนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
55 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเชิงสังคมร่วมกับแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลโนนสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
56 การพัฒนาศักยภาพองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
57 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ และกระบวนการกลุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
58 การประยุกต์ใช้รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ร่วมกับกระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติภัยจราจรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
59 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถของตนและกระบวนการกลุ่มร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม
60 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส โรงพยาบาลบุนทริก จังหวัดอุบลราชธานี
61 การประยุกต์ทฤษฏีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่สูงชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
62 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพร่วมกับการมีส่วนร่วม และคู่มือในกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งตับ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
63 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์โดยประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ โรงพยาบาลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
64 ผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยง อายุ 35 - 59 ปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
65 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
66 การศึกษาเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยของคนขับรถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้างและรถสามล้อสกายแลปในจังหวัดขอนแก่น
67 การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
68 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากการทำงานของแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร