ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 13
4 Chulaporn Limwattananon 11
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 8
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
14 ภพ โกศลารักษ์ 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
17 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
18 Thananan Rattanachotphanit 3
19 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
20 Onanong Waleekhachonloet 3
21 พัชนี ธรรมวันนา 3
22 สุมนต์ สกลไชย 2
23 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
24 เชิดชัย สุนทรภาส 2
25 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
26 Pornpit Silkavute 2
27 Patchanee Thamwanna 2
28 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
29 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
30 อัญชลี จิตรักนที 2
31 พัฒนาวิไล อินใหม 2
32 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
33 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
34 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
35 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
36 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
37 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
38 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
39 โรงพยาบาลลำปาง 2
40 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
41 ธิติ วีระปรียากูร 2
42 ดำเนิน วชิโรดม 2
43 พิมประภา กิจวิธี 2
44 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
45 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
46 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
47 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
48 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
49 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
50 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
51 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
52 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
53 ธนภร ชัยจิต 2
54 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
55 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
56 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
57 ประไพร อุตมา 1
58 Paibul Suriyawongpaisal 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
60 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
61 Passakorn Suanrueang 1
62 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
63 Areewan Cheawchanwattana 1
64 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
65 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
66 Sajja Tatiyanupanwong 1
67 Amnuayporn Daengsibua 1
68 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
69 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
70 สมชาย สุริยะไกร 1
71 Phatthanawilai Inmai 1
72 รัชตะ อุลมาน 1
73 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
74 โรงพยาบาลสระบุรี 1
75 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
76 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
77 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
78 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
79 สุทธิดา สักทอง 1
80 พงษ์เดช สารสาร 1
81 ศิริพา อุดมอักษร 1
82 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
83 ภูษิต ประคองสาย 1
84 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
85 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
86 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
87 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
88 ดำริ เศรษฐจินดา 1
89 ธนภร ทองศรี 1
90 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
91 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
92 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
93 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
94 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
95 ชัยธัช รักราชการ 1
96 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
97 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
98 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
99 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
100 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
101 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
102 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
103 Lampang Hospital 1
104 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
105 Naresuan University 1
106 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
107 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
108 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
109 Suraphon Limwatananon 1
110 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
111 Rungtiwa Hmuenpha 1
112 limw0002@kku.ac.th 1
113 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
114 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
115 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
116 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
117 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
118 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
119 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
120 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
121 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
122 ทวี ศิริวงศ์ 1
123 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
124 Somsak Tiamkoa 1
125 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
126 สุรัชดา ชนโสภณ 1
127 Suratchada Chonsophon 1
128 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
129 Cheardchai Soontornpas 1
130 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
131 Nattita Tharat 1
132 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
133 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
134 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
135 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
136 Vich Kasemsup 1
137 ชลธิป พงศ์สกุล 1
138 กนกพร ปูผ้า 1
139 Supon Limwattananonta 1
140 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
141 Kanokporn Poopha 1
142 จิตปราณี วาศวิท 1
143 Phisitt Vejakama 1
144 อำนวยพร แดงสีบัว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 7
5 2555 9
6 2554 6
7 2553 2
8 2552 4
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 1
14 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Following up of Stage 5 Chronic Kidney Disease Patients Managed with Non-dialytic Treatment
3 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
6 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
7 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
8 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
9 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
10 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
11 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
12 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
13 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงยา
14 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
15 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
18 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
19 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
20 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
21 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
22 Social cost of alcohol consumption in Thailand
23 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
24 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
25 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
26 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
27 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
29 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
30 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
31 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
32 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
33 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
34 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
35 เครือข่ายวิจัยระบบยา
36 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
37 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
38 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
39 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
ปี พ.ศ. 2548
40 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
41 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
42 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
43 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
44 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
45 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
46 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
48 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
49 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
50 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา