ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 Onanong Waleekhachonloet 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
14 ภพ โกศลารักษ์ 4
15 Walaiporn Patcharanarumol 4
16 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
17 วลัยพร พัชรนฤมล 4
18 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
19 กัญจนา ติษยาธิคม 4
20 สุรพล เวียงนนท์ 4
21 พัชนี ธรรมวันนา 4
22 Thananan Rattanachotphanit 4
23 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
24 พัฒนาวิไล อินใหม 3
25 สุมนต์ สกลไชย 3
26 สุรัชดา ชนโสภณ 3
27 เชิดชัย สุนทรภาส 3
28 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
29 Nattita Tharat 2
30 Cheardchai Soontornpas 2
31 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
32 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
33 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
34 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
35 ธนภร ชัยจิต 2
36 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
37 ประไพร อุตมา 2
38 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
39 Pornpit Silkavute 2
40 โรงพยาบาลลำปาง 2
41 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
42 พิมประภา กิจวิธี 2
43 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
44 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
45 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
46 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
47 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
48 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
49 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
50 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
51 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
52 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
53 Patchanee Thamwanna 2
54 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
55 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
56 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
57 ดำเนิน วชิโรดม 2
58 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
59 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
60 ธิติ วีระปรียากูร 2
61 อัญชลี จิตรักนที 2
62 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
63 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
64 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
65 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
66 ชลธิป พงศ์สกุล 1
67 ทวี ศิริวงศ์ 1
68 Vich Kasemsup 1
69 กนกพร ปูผ้า 1
70 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
71 จิตปราณี วาศวิท 1
72 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
73 Phisitt Vejakama 1
74 Supon Limwattananonta 1
75 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
76 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
77 Lampang Hospital 1
78 Kanokporn Poopha 1
79 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
80 Rungtiwa Hmuenpha 1
81 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
82 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
83 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
84 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
85 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
86 Suraphon Limwatananon 1
87 Naresuan University 1
88 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
89 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
90 อำนวยพร แดงสีบัว 1
91 รัชตะ อุลมาน 1
92 Phatthanawilai Inmai 1
93 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
94 โรงพยาบาลสระบุรี 1
95 สมชาย สุริยะไกร 1
96 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
97 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
98 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
99 Areewan Cheawchanwattana 1
100 ประสิทธิ บุญเกิด 1
101 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
102 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
103 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
104 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
105 Suratchada Chonsophon 1
106 Somsak Tiamkoa 1
107 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
108 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
109 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
110 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
111 Sajja Tatiyanupanwong 1
112 Amnuayporn Daengsibua 1
113 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
114 ภูษิต ประคองสาย 1
115 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
116 Thananan Rattanachodpanich 1
117 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
118 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
119 Nucharapon Liangruenrom 1
120 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
121 Passakorn Suanrueang 1
122 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
123 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
124 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
125 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
126 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
127 Kunakorn Ieawsuwan 1
128 Chompoonut Topothai 1
129 Paibul Suriyawongpaisal 1
130 Yaowaluk Wanwong 1
131 Shaheda Viriyathorn 1
132 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
133 ชาฮีดา วิริยาทร 1
134 Kunakorn Aewsuwan 1
135 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
136 Amonrat Manawatthanawong 1
137 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
138 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
139 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
140 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
141 Jutatip Thungthong 1
142 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
143 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
144 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
145 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
146 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
147 ศิริพา อุดมอักษร 1
148 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
149 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
150 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
151 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
152 limw0002@kku.ac.th 1
153 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
154 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
155 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
156 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
157 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
160 ธนภร ทองศรี 1
161 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
162 ชัยธัช รักราชการ 1
163 สุทธิดา สักทอง 1
164 พงษ์เดช สารสาร 1
165 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
166 ดำริ เศรษฐจินดา 1
167 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา