ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 Onanong Waleekhachonloet 6
13 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
14 กัญจนา ติษยาธิคม 4
15 พัชนี ธรรมวันนา 4
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
17 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
18 Thananan Rattanachotphanit 4
19 สุรพล เวียงนนท์ 4
20 วลัยพร พัชรนฤมล 4
21 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
22 Walaiporn Patcharanarumol 4
23 ภพ โกศลารักษ์ 4
24 สุมนต์ สกลไชย 3
25 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
26 เชิดชัย สุนทรภาส 3
27 พัฒนาวิไล อินใหม 3
28 สุรัชดา ชนโสภณ 3
29 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
30 ธนภร ชัยจิต 2
31 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
32 Cheardchai Soontornpas 2
33 Nattita Tharat 2
34 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
35 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
36 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
37 Pornpit Silkavute 2
38 Patchanee Thamwanna 2
39 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
41 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
42 ประไพร อุตมา 2
43 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
44 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
45 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
46 พิมประภา กิจวิธี 2
47 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
48 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
49 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
50 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
51 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
52 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
53 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
55 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
56 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
57 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
58 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
59 โรงพยาบาลลำปาง 2
60 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
61 ดำเนิน วชิโรดม 2
62 ธิติ วีระปรียากูร 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
65 Suratchada Chonsophon 1
66 อำนวยพร แดงสีบัว 1
67 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
68 ภูษิต ประคองสาย 1
69 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
70 Sajja Tatiyanupanwong 1
71 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
72 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
73 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
74 Amnuayporn Daengsibua 1
75 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
76 Supon Limwattananonta 1
77 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
78 สมชาย สุริยะไกร 1
79 Vich Kasemsup 1
80 ชลธิป พงศ์สกุล 1
81 กนกพร ปูผ้า 1
82 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
83 Phisitt Vejakama 1
84 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
85 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
86 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
87 Kanokporn Poopha 1
88 จิตปราณี วาศวิท 1
89 Somsak Tiamkoa 1
90 Areewan Cheawchanwattana 1
91 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
92 Paibul Suriyawongpaisal 1
93 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
94 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
95 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
96 Chompoonut Topothai 1
97 Passakorn Suanrueang 1
98 ทวี ศิริวงศ์ 1
99 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
100 Nucharapon Liangruenrom 1
101 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
102 Amonrat Manawatthanawong 1
103 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
104 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
105 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
106 Phatthanawilai Inmai 1
107 รัชตะ อุลมาน 1
108 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
109 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
110 ประสิทธิ บุญเกิด 1
111 Shaheda Viriyathorn 1
112 Yaowaluk Wanwong 1
113 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
114 ชาฮีดา วิริยาทร 1
115 โรงพยาบาลสระบุรี 1
116 พงษ์เดช สารสาร 1
117 ชัยธัช รักราชการ 1
118 ดำริ เศรษฐจินดา 1
119 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
120 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
121 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
122 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
123 สุทธิดา สักทอง 1
124 ศิริพา อุดมอักษร 1
125 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
126 Kunakorn Aewsuwan 1
127 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
128 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
129 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
130 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
131 Kunakorn Ieawsuwan 1
132 Thananan Rattanachodpanich 1
133 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
134 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
135 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
136 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
137 ธนภร ทองศรี 1
138 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
139 Jutatip Thungthong 1
140 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
141 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
142 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
143 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
144 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
145 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
146 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
147 Lampang Hospital 1
148 Naresuan University 1
149 Suraphon Limwatananon 1
150 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
151 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
152 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
153 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
154 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
155 Rungtiwa Hmuenpha 1
156 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
157 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
158 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
159 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
160 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
161 limw0002@kku.ac.th 1
162 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
163 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
164 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
165 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
166 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
167 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา