ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
10 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
11 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
13 Onanong Waleekhachonloet 6
14 Thananan Rattanachotphanit 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
17 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
18 ภพ โกศลารักษ์ 4
19 Walaiporn Patcharanarumol 4
20 พัชนี ธรรมวันนา 4
21 วลัยพร พัชรนฤมล 4
22 กัญจนา ติษยาธิคม 4
23 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
24 สุมนต์ สกลไชย 3
25 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
26 เชิดชัย สุนทรภาส 3
27 พัฒนาวิไล อินใหม 3
28 สุรัชดา ชนโสภณ 3
29 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
30 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
31 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
32 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
33 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
34 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
35 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
36 Patchanee Thamwanna 2
37 ดำเนิน วชิโรดม 2
38 ธิติ วีระปรียากูร 2
39 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
40 Pornpit Silkavute 2
41 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
42 อัญชลี จิตรักนที 2
43 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
44 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
45 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
46 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
47 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
48 Nattita Tharat 2
49 Cheardchai Soontornpas 2
50 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
51 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
52 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
53 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
54 โรงพยาบาลลำปาง 2
55 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
56 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
57 พิมประภา กิจวิธี 2
58 ธนภร ชัยจิต 2
59 ประไพร อุตมา 2
60 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
61 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
62 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
63 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
64 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
65 Nucharapon Liangruenrom 1
66 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
67 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
68 Thananan Rattanachodpanich 1
69 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
70 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
71 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
72 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
73 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
74 Kunakorn Ieawsuwan 1
75 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
76 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
77 Shaheda Viriyathorn 1
78 Jutatip Thungthong 1
79 Yaowaluk Wanwong 1
80 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
81 ชาฮีดา วิริยาทร 1
82 Amonrat Manawatthanawong 1
83 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
84 Paibul Suriyawongpaisal 1
85 Chompoonut Topothai 1
86 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
87 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
88 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
89 Passakorn Suanrueang 1
90 ดำริ เศรษฐจินดา 1
91 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
93 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
94 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
95 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
96 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
97 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
98 Areewan Cheawchanwattana 1
99 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
100 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
101 limw0002@kku.ac.th 1
102 ศิริพา อุดมอักษร 1
103 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
105 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
106 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
107 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
108 ธนภร ทองศรี 1
109 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
110 ชัยธัช รักราชการ 1
111 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
112 สุทธิดา สักทอง 1
113 พงษ์เดช สารสาร 1
114 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
115 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
116 กนกพร ปูผ้า 1
117 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
118 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
119 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
120 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
121 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
122 ทวี ศิริวงศ์ 1
123 ชลธิป พงศ์สกุล 1
124 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
125 Supon Limwattananonta 1
126 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
127 Vich Kasemsup 1
128 Suraphon Limwatananon 1
129 Naresuan University 1
130 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
131 Rungtiwa Hmuenpha 1
132 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
133 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
134 Kunakorn Aewsuwan 1
135 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
136 Lampang Hospital 1
137 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
138 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
139 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
140 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
141 Phisitt Vejakama 1
142 จิตปราณี วาศวิท 1
143 สมชาย สุริยะไกร 1
144 โรงพยาบาลสระบุรี 1
145 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
146 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
147 Sajja Tatiyanupanwong 1
148 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
149 รัชตะ อุลมาน 1
150 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
151 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
152 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
153 Phatthanawilai Inmai 1
154 Amnuayporn Daengsibua 1
155 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
156 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
157 Somsak Tiamkoa 1
158 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
159 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
160 Kanokporn Poopha 1
161 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
162 Suratchada Chonsophon 1
163 ภูษิต ประคองสาย 1
164 อำนวยพร แดงสีบัว 1
165 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
166 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
167 ประสิทธิ บุญเกิด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา