ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 13
4 Chulaporn Limwattananon 11
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 8
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 ภพ โกศลารักษ์ 4
14 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
15 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
16 สุรพล เวียงนนท์ 4
17 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
18 Thananan Rattanachotphanit 3
19 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
20 Onanong Waleekhachonloet 3
21 พัชนี ธรรมวันนา 3
22 ธนภร ชัยจิต 2
23 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
24 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
25 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
26 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
27 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
28 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
29 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
30 เชิดชัย สุนทรภาส 2
31 โรงพยาบาลลำปาง 2
32 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
33 Patchanee Thamwanna 2
34 พิมประภา กิจวิธี 2
35 Pornpit Silkavute 2
36 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
37 พัฒนาวิไล อินใหม 2
38 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
39 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
40 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
41 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
42 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
43 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
44 สุมนต์ สกลไชย 2
45 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
46 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
47 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
48 ธิติ วีระปรียากูร 2
49 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
50 ดำเนิน วชิโรดม 2
51 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
52 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
53 อัญชลี จิตรักนที 2
54 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
55 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
56 Somsak Tiamkoa 1
57 สุรัชดา ชนโสภณ 1
58 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
59 Nattita Tharat 1
60 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
61 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
62 Suratchada Chonsophon 1
63 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
64 ชลธิป พงศ์สกุล 1
65 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
66 กนกพร ปูผ้า 1
67 ทวี ศิริวงศ์ 1
68 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
69 Vich Kasemsup 1
70 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
71 จิตปราณี วาศวิท 1
72 Phisitt Vejakama 1
73 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
74 Supon Limwattananonta 1
75 Kanokporn Poopha 1
76 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
77 ประไพร อุตมา 1
78 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
79 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
80 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
81 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
82 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
83 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
84 Paibul Suriyawongpaisal 1
85 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
86 Areewan Cheawchanwattana 1
87 Phatthanawilai Inmai 1
88 รัชตะ อุลมาน 1
89 Amnuayporn Daengsibua 1
90 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
91 ภูษิต ประคองสาย 1
92 อำนวยพร แดงสีบัว 1
93 Sajja Tatiyanupanwong 1
94 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
95 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
96 โรงพยาบาลสระบุรี 1
97 สมชาย สุริยะไกร 1
98 Cheardchai Soontornpas 1
99 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
100 ดำริ เศรษฐจินดา 1
101 ชัยธัช รักราชการ 1
102 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
103 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
104 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
105 พงษ์เดช สารสาร 1
106 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
107 ศิริพา อุดมอักษร 1
108 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
109 สุทธิดา สักทอง 1
110 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
111 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
112 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
113 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
114 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
115 Passakorn Suanrueang 1
116 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
117 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
118 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
119 ธนภร ทองศรี 1
120 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
121 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
122 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
123 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
124 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
125 Lampang Hospital 1
126 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
127 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
128 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
129 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
130 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
131 Suraphon Limwatananon 1
132 Naresuan University 1
133 Rungtiwa Hmuenpha 1
134 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
135 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
136 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
137 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
138 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
139 limw0002@kku.ac.th 1
140 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
141 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
142 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
143 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
144 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 7
5 2555 9
6 2554 6
7 2553 2
8 2552 4
9 2549 3
10 2548 1
11 2547 4
12 2546 1
13 2545 1
14 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Following up of Stage 5 Chronic Kidney Disease Patients Managed with Non-dialytic Treatment
3 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
6 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
7 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
8 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
9 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
10 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
11 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
12 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
13 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงยา
14 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
15 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
18 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
19 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
20 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
21 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
22 Social cost of alcohol consumption in Thailand
23 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
24 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
25 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
26 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
27 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
29 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
30 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
31 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
32 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
33 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
34 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
35 เครือข่ายวิจัยระบบยา
36 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
37 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
38 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
39 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
ปี พ.ศ. 2548
40 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
41 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
42 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
43 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
44 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
45 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
46 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
47 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
48 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
49 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
50 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา