ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 29
2 Chulaporn Limwattananon 19
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 17
4 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 14
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
6 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 13
7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 Onanong Waleekhachonloet 6
13 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
14 กัญจนา ติษยาธิคม 4
15 พัชนี ธรรมวันนา 4
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
17 นพคุณ ธรรมธัชอารี 4
18 Thananan Rattanachotphanit 4
19 สุรพล เวียงนนท์ 4
20 วลัยพร พัชรนฤมล 4
21 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
22 Walaiporn Patcharanarumol 4
23 ภพ โกศลารักษ์ 4
24 เชิดชัย สุนทรภาส 3
25 พัฒนาวิไล อินใหม 3
26 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
27 สุรัชดา ชนโสภณ 3
28 สุมนต์ สกลไชย 3
29 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
30 ธนภร ชัยจิต 2
31 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
32 Cheardchai Soontornpas 2
33 Nattita Tharat 2
34 นัฎฐิตา ทารัตน์ 2
35 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
36 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
37 Pornpit Silkavute 2
38 Patchanee Thamwanna 2
39 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
40 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
41 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 2
42 ประไพร อุตมา 2
43 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
44 ถาวร สกุลพาณิชย์ 2
45 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
46 พิมประภา กิจวิธี 2
47 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
48 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
49 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
50 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
51 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
52 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
53 คุณากร เอี้ยวสุวรรณ 2
54 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
55 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
56 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
57 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
58 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
59 โรงพยาบาลลำปาง 2
60 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
61 ดำเนิน วชิโรดม 2
62 ธิติ วีระปรียากูร 2
63 อัญชลี จิตรักนที 2
64 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
65 Phisitt Vejakama 1
66 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
67 จิตปราณี วาศวิท 1
68 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
69 Kanokporn Poopha 1
70 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
71 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
72 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
73 Suratchada Chonsophon 1
74 Somsak Tiamkoa 1
75 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
76 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
77 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
78 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
79 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
80 Suraphon Limwatananon 1
81 Naresuan University 1
82 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
83 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
84 Vich Kasemsup 1
85 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
86 ชลธิป พงศ์สกุล 1
87 กนกพร ปูผ้า 1
88 ทวี ศิริวงศ์ 1
89 Supon Limwattananonta 1
90 โรงพยาบาลสระบุรี 1
91 เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ 1
92 Yaowaluk Wanwong 1
93 ชาฮีดา วิริยาทร 1
94 Areewan Cheawchanwattana 1
95 ประสิทธิ บุญเกิด 1
96 Shaheda Viriyathorn 1
97 สุรศักดิ์ ไชยสงค์ 1
98 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
99 Kunakorn Aewsuwan 1
100 ฐิติกร โตโพธิ์ไทย 1
101 Amonrat Manawatthanawong 1
102 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
103 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
104 Sajja Tatiyanupanwong 1
105 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
106 Amnuayporn Daengsibua 1
107 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
108 ภูษิต ประคองสาย 1
109 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
110 สมชาย สุริยะไกร 1
111 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
112 Phatthanawilai Inmai 1
113 รัชตะ อุลมาน 1
114 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
115 อำนวยพร แดงสีบัว 1
116 ธนภร ทองศรี 1
117 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
118 Jutatip Thungthong 1
119 จุฑาทิพ ทั่งทอง 1
120 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
121 Kunakorn Ieawsuwan 1
122 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
124 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
125 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
127 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
128 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
129 Thananan Rattanachodpanich 1
130 Paibul Suriyawongpaisal 1
131 Chompoonut Topothai 1
132 ชมพูนุท โตโพธิ์ไทย 1
133 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
134 วิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
135 Passakorn Suanrueang 1
136 นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์ 1
137 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
138 Wichukorn Suriyawongpaisan 1
139 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
140 Nucharapon Liangruenrom 1
141 ชัยธัช รักราชการ 1
142 ดำริ เศรษฐจินดา 1
143 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
144 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
145 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
146 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
147 limw0002@kku.ac.th 1
148 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
149 Rungtiwa Hmuenpha 1
150 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
151 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
152 Lampang Hospital 1
153 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
154 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
155 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
156 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
157 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
158 สุทธิดา สักทอง 1
159 พงษ์เดช สารสาร 1
160 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
161 ศิริพา อุดมอักษร 1
162 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
163 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
164 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
165 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
166 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
167 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 7
2 2559 2
3 2557 4
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 3
7 2553 2
8 2552 1
9 2549 1
10 543 55
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558
2 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆ ของประชากรไทย พ.ศ. 2558
3 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
4 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
5 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย
6 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ
7 ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2559
8 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น
9 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2557
10 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
11 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
12 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
13 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการระบุเหตุผลประกอบการสั่งใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
14 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
15 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 Social cost of alcohol consumption in Thailand
18 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
19 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
20 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
21 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
22 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
23 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
24 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2549
26 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
27 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
28 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
29 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
30 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา