ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 22
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
3 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 13
4 Chulaporn Limwattananon 11
5 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 11
6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 9
8 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 8
9 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 7
10 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 7
11 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 6
12 พรพิศ ศิลขวุธท์ 6
13 จามรี ธีรตกุลพิศาล 4
14 ภพ โกศลารักษ์ 4
15 สุรพล เวียงนนท์ 4
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 4
17 อัจฉราวรรณ โตภาคงาม 3
18 Thananan Rattanachotphanit 3
19 นพคุณ ธรรมธัชอารี 3
20 Onanong Waleekhachonloet 3
21 พัชนี ธรรมวันนา 3
22 Patchanee Thamwanna 2
23 หนึ่งฤทัย สุกใส 2
24 Pornpit Silkavute 2
25 พัฒนาวิไล อินใหม 2
26 กาญจนา พรพินินวรกิจ 2
27 พิมประภา กิจวิธี 2
28 เชิดชัย สุนทรภาส 2
29 นุศราพร เกษสมบูรณ์ 2
30 ณรงค์ เดชชัยวัมนา 2
31 ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ 2
32 ศรีเวียง ไพโรจน์กุล 2
33 สุอร ชัยนันท์สมิตย์ 2
34 อรุณี เจตศรีสุภาพ 2
35 พนิดา ธนาวิรัตนานิจ 2
36 สุมนต์ สกลไชย 2
37 ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 2
38 วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ 2
39 ธิติ วีระปรียากูร 2
40 รุ่งทิวา หมื่นปา 2
41 อัญชลี จิตรักนที 2
42 สุรีพร ตนุภัทรชัย 2
43 ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ 2
44 สมรัก ธีรตกุลพิศาล 2
45 ชุติมา อรรคลีพันธุ์ 2
46 ดำเนิน วชิโรดม 2
47 โรงพยาบาลลำปาง 2
48 ธนภร ชัยจิต 2
49 ทวีศักดิ์ แทนวันดี 2
50 อนุชิต จูฑะพุทธิ 2
51 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
52 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
53 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2
54 รัชตะ อุลมาน 1
55 วราภรณ์ สายสุนันทรารมย์ 1
56 ถาวร สกุลพาณิชย์ 1
57 Phatthanawilai Inmai 1
58 โรงพยาบาลนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1
59 Areewan Cheawchanwattana 1
60 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
61 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
62 ประไพร อุตมา 1
63 โรงพยาบาลอุบลราชธานี 1
64 ภูษิต ประคองสาย 1
65 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
66 อำนวยพร แดงสีบัว 1
67 Cheardchai Soontornpas 1
68 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 1
69 สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์ 1
70 Amnuayporn Daengsibua 1
71 สมชาย สุริยะไกร 1
72 โรงพยาบาลหนองหาน อุดรธานี 1
73 ขวัญสุดา ชาติโสม 1
74 Sajja Tatiyanupanwong 1
75 โรงพยาบาลสระบุรี 1
76 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
77 สุเทพ ทักษิณาเจนกิจ 1
78 ดำริ เศรษฐจินดา 1
79 ชัยธัช รักราชการ 1
80 ชูศักดิ์ คุปตานนท์ 1
81 พงษ์เดช สารสาร 1
82 สุทธิดา สักทอง 1
83 Nattita Tharat 1
84 ศิริพา อุดมอักษร 1
85 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
86 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 1
87 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 1
88 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1
89 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
90 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน 1
91 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1
92 Passakorn Suanrueang 1
93 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
94 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
95 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
96 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
97 ธนภร ทองศรี 1
98 Paibul Suriyawongpaisal 1
99 Khon Kaen University. Facalty of Pharmacy 1
100 บัญญัติ สิทธิธัญกิจ 1
101 Rungtiwa Hmuenpha 1
102 เจริญ ตรีศักดิ์ 1
103 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
104 Lampang Hospital 1
105 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 1
106 Suraphon Limwatananon 1
107 Naresuan University 1
108 โรงพยาบาลขอนแก่น 1
109 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
110 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
111 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
112 นุจรี ประทีปะวณิช จอห์นส 1
113 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
114 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
115 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 1
116 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
117 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
118 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
119 limw0002@kku.ac.th 1
120 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
121 วนิดา แก้วผนึกรังษี 1
122 กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ 1
123 สมศักดิ์ เทียมเก่า 1
124 จิราวรรณ บุญเพิ่ม 1
125 Kanokporn Poopha 1
126 จิตปราณี วาศวิท 1
127 สุรัชดา ชนโสภณ 1
128 วรนัดดา ศรีสุพรรณ 1
129 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 1
130 Suratchada Chonsophon 1
131 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 1
132 Somsak Tiamkoa 1
133 Phisitt Vejakama 1
134 สงวน ลือเกียรติบัณฑิต 1
135 ทวี ศิริวงศ์ 1
136 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
137 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
138 Mahasarakham University. Faculty of Pharmacy 1
139 กนกพร ปูผ้า 1
140 ชลธิป พงศ์สกุล 1
141 Supon Limwattananonta 1
142 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 1
143 Vich Kasemsup 1
144 นัฎฐิตา ทารัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 2
3 2557 5
4 2556 7
5 2555 9
6 2554 6
7 2553 3
8 2552 4
9 2550 1
10 2549 5
11 2548 1
12 2547 5
13 2546 1
14 2545 1
15 2544 1
16 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 Following up of Stage 5 Chronic Kidney Disease Patients Managed with Non-dialytic Treatment
3 การศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และการจัดการเครือข่ายบริการของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรณีโรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
4 การประเมินภาระงบประมาณในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์การผ่าตัดด้วยกล้องสำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
5 การประเมินความคุ้มค่าผลกระทบด้านภาระงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน เพื่อการผ่าตัดโรคลมชักด้วย Video-EEG monitoring
6 การเข้าถึงยาบัญชี ง. ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
7 Monitoring and Evaluating the implementation of Non-essential drug prescription criteria measure at a Provincial Hospital in Thailand
8 การศึกษาความแตกต่างระหว่างสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของ บริการโรคหลอดเลือดสมองและผลลัพธ์ : การศึกษาเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ. 2556
9 สถานการณ์การสั่งใช้ยาในระบบสวัสดิการข้าราชการ ปี พ.ศ.2555-2556
10 ผลการจัดบริหารโรคหลอดเลือดสมองของ สปสช. ลดความแตกต่างของบริการและผลลัพธ์การรักษาระหว่าง 3 ระบบประกันสุขภาพหรือไม่
11 การทบทวนกลไก วิธีการ หรือ รูปแบบในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
12 การประเมินผลการเข้าถึงบริการและการจัดบริการทดแทนไต ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
13 สถานการณ์ด้านการเข้าถึงยา
14 มาตรการส่งเสริมและกำกับการใช้ยาสมเหตุผลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการของโรงพยาบาล 34 แห่ง สำหรับยา 9 กลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง
15 มาตรการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลภาครัฐ: การทบทวนและวิเคราะห์กลไกเชิงนโยบายระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2555
16 รูปแบบ กลไก หรือวิธีการในการจัดการให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
17 การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายา
18 ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนระบบบริการสุขภาพโรคเรื้อรังและการมีส่วนร่วมที่หน่วยบริการปฐมภูมิของเภสัชกรโรงพยาบาล
19 การทบทวนระบบควบคุมราคายาในประเทศไทย
20 คุณภาพการสั่งใช้ยาผู้ป่วยนอก: ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ๑๘ แฟ้มมาตรฐานของโรงพยาบาล
21 การควบคุมราคายา: บทเรียนจากอดีต ข้อค้นพบปัจจุบัน และข้อเสนอสำหรับอนาคต
22 Social cost of alcohol consumption in Thailand
23 Cost effectiveness analysis of erlotinib and gegitinib in NSCLC
24 Cost effectiveness analysis of rituximab in lymphoma
ปี พ.ศ. 2554
25 ค่าใช้จ่ายของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกับการใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
26 ศักยภาพการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาผู้ป่วยนอกสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการปี 2553
27 ค่าใช้จ่ายที่พยากรณ์จากการใช้ยาราคาแพงของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ : เปรียบเทียบกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
28 แผนงานพัฒนามาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาและพัฒนารูปแบบการจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลรายการ
29 แผนงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายราคายาของไทย
30 การประเมินผลรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข กรณีศึกษา: งบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังและงบพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปี พ.ศ. 2553
31 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
32 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทยื
33 การศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
34 การศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิก คุณภาพชีวิต และต้นทุน – ประสิทธิผลของการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดในโครงการบริหารจัดการโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
35 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
36 เครือข่ายวิจัยระบบยา
37 การวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าใช้จ่ายด้านยาแก่ผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและกองทุนประกันสังคม
ปี พ.ศ. 2550
38 การประเมินผลกระทบของการรักษาต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และระบบฐานข้อมูลคุณภาพชีวิตในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2549
39 การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
40 Development of measure for efficiency evaluation of hospital pharmacy service in district hospitals
41 รายงานสถานะสุขภาพคนไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ ศ 2546
42 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
43 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
ปี พ.ศ. 2548
44 การแทนยาฉีดด้วยยารับประทานในผู้ป่วยที่นอนรักษาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2547
45 การประเมินต้นทุนประสิทธิผลของการใช้ Dexamethasone เปรียบเทียบกับการใช้ Placebo ในการรักษาภาวะ Acute Bronchiolitis
46 ค่าใช้จ่ายและการใช้ยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล : ผลกระทบของนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
47 แนวโน้มการใช้ยาตามนโยบายบัญชียาหลักแห่งชาติของโรงพยาบาลในปัจจุบัน
48 ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
49 พรมแดนแห่งความรู้: หนึ่งทศวรรษของการประเมินการใช้ยาในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2546
50 การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ของการฟอกเลือดกับการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
51 การไม่ได้รับยาของผู้ป่วยที่รับการรักษาจากโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2544
52 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผล ความปลอดภัย และผลลัพธ์ ทางเศรษฐศาสตร์ของการบริหารยา amikacin แบบวันละครั้งกับแบบแบ่งให้วันละสองครั้งในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะ febrile neutropenia
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
53 การให้บริการแพทย์แผนไทยในระดับอำเภอ
54 การให้บริการสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
55 การรักษาและผลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
56 ภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบความเจ็บป่วยของครัวเรือนยากจนที่มารับบริการร้านยา