ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุรีรัตน์ บุญวัน
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
2 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
3 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
4 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2551
6 นิเวศวิทยาของต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensis Hemsl) เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
8 การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชในระบบวนเกษตรในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
9 การจัดการป่าทาม บริเวณลำเซบายตอนกลาง กรณีศึกษาป่าทามชุมชนบ้านม่วง ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
10 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum Pergracile Munro) เพื่อใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดน่าน
11 นิเวศวิทยาของไผ่ข้าวหลาม (Cephalostachyum pergracile Munro) เพื่อการใช้ประโยชน์จากไผ่ข้าวหลามอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน