ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล พูลภัทรชีวิน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 โครงการศึกษานำร่อง SCENARIO ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2537
2 การพัฒนารายวิชาการออกแบบของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2534
3 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินการประกวดศิลปะเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
ปี พ.ศ. 2533
4 แนวคิดของครูสังคมศึกษาในการเสริมสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตย แก่นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร
5 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา จากเอกสารการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ระหว่างปีพุทธศักราช 2520-2530
ปี พ.ศ. 2529
6 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง ของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกัน