ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล หนิมพานิช,
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จุมพล หนิมพานิช
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 บุญศรี พรหมมาพันธุ์ 15
2 ฐปนรรต พรหมอินทร์ 11
3 รสลิน ศิริยะพันธุ์ 5
4 ธโสธร ตู้ทองคำ 4
5 ดุสิต เวชกิจ 4
6 ยุทธพร อิสรชัย 3
7 วรารัก เฉลิมพันธุศักดิ์ 2
8 จิตรา เตมีย์ 2
9 ภัทรฤดี สุพัฒโสภณ 2
10 วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ 2
11 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 2
12 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 2
13 ศรุติ สกุลรัตน์ 2
14 พัชนีย์ ธระเสนา 2
15 ภาวิดา แสงโสภณ 1
16 เชื่อง ชาตอริยะกุล 1
17 พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต 1
18 ชิตพล ชัยมะดัน 1
19 ภควัต สมิธธิ์ 1
20 จำลอง พรมสวัสดิ์ 1
21 ปิ่นกนก วงษ์ปิ่นเพ็ชร 1
22 ดวงพร แสงทอง 1
23 ประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง 1
24 นันทวัน อินทชาติ 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
26 สมคิด พรมจุ้ย 1
27 อารยา ธนารักษ์ 1
28 วิทยา พรพัชรพงศ์ 1
29 ประไพศรี จันทร์ทรง 1
30 ปทิตตา สินพิชัย 1
31 นฤดม สาริกบุตร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 2
5 2550 2
6 2549 5
7 2548 4
8 2547 3
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 4
12 2543 1
13 2542 2
14 2541 2
15 2540 1
16 2539 1
17 2518 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงพุทธศักราช 2551-2553
ปี พ.ศ. 2553
2 โครงการวางระบบบริหารติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
4 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพตามนโยบายที่สำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2552
5 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ปี พ.ศ. 2551
6 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางกับพัฒนาการทางการเมืองไทย : กรณีศึกษาทางภาคเหนือ
7 การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
8 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
9 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2549
10 การเมืองภาคประชาชนกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของไทย : ศึกษากรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน
11 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
12 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
13 พฤติกรรมทางการเมืองขององค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
14 แนวทางการพัฒนาศักยภาพของค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
15 แนวทางการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
16 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
17 แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
18 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2547
19 โครงการการเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
20 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน : ศึกษาเฉพาะภาคเหนือ
21 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2546
22 แนวทางการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2540
23 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
24 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
25 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการพัฒนาทักษะการทำงานในท้องถิ่น
26 การเพิ่มพูนศักยภาพ ความพร้อม และทักษะในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาของจังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2544
27 ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล
28 การประเมินผลโครงการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
29 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย
30 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2543
31 ทัศนคติของราชการและภาคเอกชนต่อนโยบายการกระจายความเจริญ ไปสู่ภูมิภาคและชนบทของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2542
32 การประเมินผลโครงการปฏิบัติงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
33 พฤติกรรมทางการเมืองของชนชั้นกลางไทย
ปี พ.ศ. 2541
34 งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
35 การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นในช่วง พ.ศ. 2535-2539
ปี พ.ศ. 2540
36 งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ปี พ.ศ. 2539
37 รูปแบบการพัฒนาและการประเมินผลงานของรัฐสภา
ปี พ.ศ. 2518
38 แผนการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพของนักเรียน ม.ศ. 5