ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล สวัสดิยากร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2533
1 รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยสื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2521
2 การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2519
3 การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2515
4 การบริหารงานของกรมตำรวจเกี่ยวกับการควบคุมยานยนต์
5 การบริหารงานศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครกรุงเทพ
6 ผลการปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อภาวะความเป็นอยู่ของข้าราชการ
7 การบริหารงานของแขวงเทศบาลนครกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2514
8 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครกรุงเทพ
9 การจัดสวัสดิการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2513
10 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองแบบสุขาภิบาล : ศึกษาจากกรณีสุขาภิบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
11 บทบาทของงานพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น