ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล สวัสดิยากร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2534
1 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
2 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2530
3 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2528
4 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
ปี พ.ศ. 2533
5 รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยสื่อมวลชน
ปี พ.ศ. 2532
6 รายงานการวิจัยประเมินผล : การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2532
7 การประเมินผลการดำเนินงาน ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2528
8 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2528
ปี พ.ศ. 2526
9 การสำรวจทัศนคติของประชาชน ที่มีต่อหนังสือพิมพ์ไทย ปี 2526
10 การประเมินผลการดำเนินงาน ของสภาวิจัยแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2521
11 การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ปี พ.ศ. 2519
12 การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในกรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ รองผู้ว่าราชการ และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
ปี พ.ศ. 2515
13 การบริหารงานของกรมตำรวจเกี่ยวกับการควบคุมยานยนต์
14 การบริหารงานศูนย์เยาวชนของเทศบาลนครกรุงเทพ
15 ผลการปรับปรุงอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เมื่อปี พ.ศ. 2510 ต่อภาวะความเป็นอยู่ของข้าราชการ
16 การบริหารงานของแขวงเทศบาลนครกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2514
17 การบริหารงานบุคคลของเทศบาลนครกรุงเทพ
18 การจัดสวัสดิการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ปี พ.ศ. 2513
19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองแบบสุขาภิบาล : ศึกษาจากกรณีสุขาภิบาลพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
20 บทบาทของงานพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2530