ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุมพล พูลภัทรชีวิน
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 จุมพล พูลภัทรชีวิน 5
3 สันติ คุณประเสริฐ 3
4 พัชรินทร์ รุจิรานุกูล 2
5 สันติ คุณประเสริฐ 2
6 ธีรานุรักษ์ จารุชัยนิวัฒน์ 1
7 แสงโสม กชกรกมุท 1
8 นพดล จิรบุญดิลก 1
9 จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ 1
10 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 1
11 ฉวีวรรณ กฤชสินชัย 1
12 ลิ้นจี่ หะวานนท์ 1
13 มนตรี ตราโมท 1
14 ประภาพร อินทรัตน์ 1
15 นิรมล หันหาบุญ 1
16 ปัญญา รุ่งเรือง 1
17 ขนิษฐา สุวรรณฤกษ์ 1
18 ประภาภรณ์ มูลแสดง 1
19 อุ่นตา นพคุณ 1
20 มติ แก้วประสพ 1
21 กัญญาพัฒน์ นนทะนาคร 1
22 รอนด้า ตันเถียร 1
23 พักตร์วิภา โพธิ์ศรี 1
24 ชื่นชนก โควินท์ 1
25 อลิศรา ชูชาติ 1
26 เยาวดี สุวรรณนาคะ 1
27 วนิดา สุริต 1
28 ปิยะมาศ ยินดีสุข 1
29 สมพล หาวารี 1
30 รัชติการ์ สุขเกษม 1
31 อุมา สุคนธมาน 1
32 เกรียงศักดิ์ รอดเย็น 1
33 สุภา ใจบุญ 1
34 สมพร พรมดี 1
35 อุไร ดิษฐลักษณ 1
36 วัฒนา มีชูเสพ 1
37 ทัศนีย์ จันอินทร์ 1
38 ดุษฎี สุนทรารชุน 1
39 บุษบง ตันติวงศ์ 1
40 สายสวาท ปัจวิทย์ 1
41 อัญญมณี บุญซื่อ 1
42 สมพิศ โพล้งน้อย 1
43 พัชราณี ฟักทองพรรณ 1
44 ปองสิน วิเศษศิริ 1
45 อมรา พงศาพิชญ์ 1
46 ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ 1
47 พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์ 1
48 อนงค์นุช ภูยานนท์ 1
49 ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ 1
50 วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร 1
51 สุภางค์ จันทวานิช 1
52 กัญญา สุขสบาย 1
53 จิตนภา ทุนเจริญ 1
54 จินตนา ทวีวัฒน์ 1
55 นุชนารถ แป้วบุญสม 1
56 อัญชลีกร กุลสุวรรณ 1
57 ปิยวรรณ ไหวพริบ 1
58 นันทรัตน์ เจริญกุล 1
59 เตรียม ตันติเวชกุล 1
60 สุรีย์พร สุนทรศารทูล 1
61 บัญญัติ สมชอบ 1
62 บรรลือ กุลโชติ 1
63 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
64 สุพรรณี สมบัติธีระ 1
65 ศรีรัตน์ จันทร์สมวงศ์ 1
66 สุรินทร์ รักชาติ 1
67 พูลสุข มาลาทอง 1
68 สุภาพร สุขี 1
69 ชำนาญ รูปเล็ก 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 2
3 2551 3
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 1
7 2547 2
8 2546 1
9 2545 1
10 2544 1
11 2543 2
12 2542 2
13 2539 3
14 2538 2
15 2537 1
16 2536 1
17 2534 4
18 2533 4
19 2532 1
20 2531 3
21 2530 6
22 2529 8
23 2528 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 อนาคตภาพการผลิตบุคลากรวิชาชีพสุขศึกษา พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ของสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทย ใน พ.ศ. 2554 – 2563
2 การพัฒนารูปแบบการอบรมครูอนุบาลโดยใช้กระบวนการสืบสอบแบบร่วมมือและการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาชีพ
ปี พ.ศ. 2553
3 แนวโน้มคุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนสตรีเอกชน
4 รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ปี พ.ศ. 2551
5 การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6 กระบวนการพัฒนานโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
7 การศึกษาการปลูกฝังคุณธรรมนำความรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. 2550
8 การศึกษาการก้าวพ้นข้อจำกัดของเด็กปฐมวัยในการเล่นภายใต้สัมพันธภาพระหว่างครูกับเด็ก
9 วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
10 ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2548
11 การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ
ปี พ.ศ. 2547
12 การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
13 การศึกษากระบวนการกำหนดนโยบายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. 2546
14 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจชุมชนในการร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2545
15 บทปริทัศน์บทความเรื่อง งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ปี พ.ศ. 2544
16 อนาคตภาพบทบาทการพยาบาลเพื่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในทศวรรษหน้า
ปี พ.ศ. 2543
17 ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว
18 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาตามปรัชญาอัตถิภาวนิยม
ปี พ.ศ. 2542
19 วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาในประเทศไทย
20 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชน
ปี พ.ศ. 2539
21 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดีในหนังสือเรียน ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศึกราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
22 ผลกระทบของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่มีต่อการปฏิรูปการเรียนการสอน ในสถาบันฝึกหัดครู ใน พ.ศ. 2553
23 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะความเป็นพลเมืองดี ในหนังสือเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
ปี พ.ศ. 2538
24 แนวโน้มการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ภายในสองทศวรรษหน้า
25 การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค์ ของนักเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2537
26 การพัฒนารายวิชาการออกแบบของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยสาขาวิชาศิลปศึกษา ระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2536
27 การศึกษาความคิดเห็นเชิงประเมินของศิษย์เก่าเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
ปี พ.ศ. 2534
28 แนวคิดของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกี่ยวกับโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา
29 การศึกษาเกณฑ์การตัดสินการประกวดศิลปะเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
30 แนวโน้มการจัดห้องสมุดประชาชนจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2534
31 ปรัชญาการศึกษาไทยตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ปี พ.ศ. 2533
32 แนวคิดของครูสังคมศึกษาในการเสริมสร้างคุณลักษณะประชาธิปไตย แก่นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร
33 การวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษา จากเอกสารการสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ระหว่างปีพุทธศักราช 2520-2530
34 การศึกษาแนวคิดในการสอนเพื่อพัฒนาดนตรีไทยของผู้สอนดนตรีไทยระดับอุดมศึกษา
35 การสำรวจแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับสารัตถพุทธปรัชญาการศึกษา ของผู้บริหารและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2532
36 แนวโน้มงานประชาสัมพันธ์ของกรมตำรวจภายในช่วงปี พ.ศ. 2532-2542
ปี พ.ศ. 2531
37 การพัฒนาเนื้อหารายวิชาการออกแบบลายพิมพ์ผ้าสำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาออกแบบสิ่งทอ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
38 การนำเสนอรูปแบบการบริการแก่สังคมที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
39 แนวโน้มปรัชญาการศึกษาไทยภายในปีพุทธศักราช 2548 ตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2530
40 การสำรวจแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับสารัตถพุทธปรัชญาการศึกษา ของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
41 การสำรวจแนวคิดและการปฏิบัติเกี่ยวกับสารัตถพุทธปรัชญาการศึกษา ของผู้บริหารและอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
42 อนาคตภาพของหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. 2540
43 การสนับสนุนทางการศึกษาที่สมาคมผู้ปกครองและครู ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร
44 ปรัชญาการศึกษาตามความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยล้านนา และสหวิทยาลัยพุทธชินราช
45 ปรัชญาการศึกษาตามความต้องการของอาจารย์วิทยาลัยครู ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์และสหวิทยาลัยศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2529
46 การวิจัยอนาคต
47 อุดมการณ์ประชาธิปไตยของอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
48 ความคิดเห็นของอาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยครูภาคตะวันตกเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ในการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักศึกษาครู
49 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของครูโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 9
50 การเปรียบเทียบความเชื่อทางปรัชญาการศึกษาระหว่างผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยครู ในกรุงเทพมหานคร
51 การเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพของตนเอง ของครูประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกัน
52 การปฏิบัติงานบริการชุมชนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
53 บทบาทของครูตามการรับรู้ของตนเองในการเสริมสร้างค่านิยม และบุคลิกภาพประชาธิปไตย ให้แก่นักเรียนประถมศึกษาเขตการศึกษา 6
ปี พ.ศ. 2528
54 การศึกษาการกระทำผิดวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12