ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑา มุกดาสนิท
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมิตรา บุญบำรุง 12
2 ปัทมา ระตะนะอาพร 5
3 วารุณี วารัญญานนท์ 4
4 เขมาภรณ์ บุญบำรุง 3
5 มัทนา แสงจินดาวงษ์ 2
6 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 2
7 จีรวรรณ มณีโรจน์ 2
8 นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 2
9 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 1
10 กฤษณะ เต็มตระกูล 1
11 ปริญญา ลิมป์วิริยะกุล 1
12 ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์ 1
13 สิริมา เภกิงวงศ์ตระกูล 1
14 ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์ 1
15 ธงชัย พุฒทองศิริ 1
16 ปนิดา บรรจงสินศิริ 1
17 วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์ 1
18 โสรยา เกิดพิบูลย์ 1
19 นาย อรรณพ อิ่มศิลป์ 1
20 ดร.สุมิตรา บุญบำรุง 1
21 จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร 1
22 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
23 นาย นเรศ นาเมืองรักษ์ 1
24 นางสาว นพมาศ เจียวตั้ง 1
25 วรัณทัต ดุลยพฤกษ์ 1
26 เมธี แก้วเนิน 1
27 นางสาว นัยน์พร ทองแขก 1
28 ศิริสุดา จำนงทรง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2550 3
8 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเศษเหลืออุตสาหกรรมการแปรรูปกุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
3 การศีกษาคุณภาพด้านกลิ่นรสของชาใบหม่อนที่ผ่านขั้นตอนการผลิตเพื่อเพิ่มสารสำคัญที่มีคุณค่าเชิงสุขภาพ
4 มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร: กุ้งขาว
ปี พ.ศ. 2555
5 กลิ่นรสในกะปิ
6 การศึกษาผลกระทบจากการทบทวนมาตรการห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายปลาปักเป้าและอาหารที่มีปลาปักเป้าเป็นส่วนผสม
7 คุณภาพของกะปิที่จำหน่ายในกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2554
8 การเตรียมผักเพื่อเป็นแหล่งใยอาหาร และเป็นฟังชันนอลฟู้ดส์ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2553
9 การลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ EM ในข้นตอนการเลี้ยงบ่อดิน
10 โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับกะปิ
ปี พ.ศ. 2552
11 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของกุ้งขาวเพื่อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมอาหาร
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพกลิ่นรส
13 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส
14 โครงการต้นแบบวิสาหกิจชุมชุนเพื่อสนับสนุนการแปรรูปพริกไทยแบบครบวงจร