ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาวดี มิตรสมหวัง 2
2 บุญยง ชื่นสุวิมล 2
3 งามพิศ สัตย์สงวน 2
4 วลีรัตน์ พันธุวร 2
5 สุดารักษ์ สุวรรณานนท์ 2
6 สุพัตรา สุภาพ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
8 วิชชุตา อิสรานุวรรธน์ 2
9 สัญญา บัวเจริญ 2
10 ยุภาภรณ์ ไพรบูลย์ 2
11 ธัญญธร อินศร 2
12 ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร 2
13 พรรณิภา บูรพาชีพ 2
14 จรัส ธรรมธนารักษ์ 2
15 กมลทิพย์ คติการ 2
16 จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช 2
17 พรพิมล อุตมโชติ 2
18 วิลาวัณย์ ยี่ทอง 2
19 ธฤตวัน วนาพัทธ์ 2
20 ธราธิป เข่งคุ้ม 1
21 ศุภชัย ประไพนพ 1
22 ภิรมย์ บุญรอดพานิช 1
23 ลิขิต ถนอมเชื้อ 1
24 อุทุมพร เผ่าสุวรรณ 1
25 อภิรัฐ ถนอมสิงห์ 1
26 ฐิติยา เพชรมุนี 1
27 ธัญณภัทร เติมคิด 1
28 พุฒิเดช บุญกระพือ 1
29 เจริญศักดิ์ บุตรไทย 1
30 อนุสรณ์ แก่งสันเทียะ 1
31 บุญรวย เมทนีกรชัย 1
32 สุทธิสุนทร ซ้ายขวัญ 1
33 ปริญญา เหลืองอุทัย 1
34 ปสาธนีย์ สิทธิสรเดช 1
35 สุขสันต์ ส่งประเสริฐ 1
36 ประวีณณัฐ โพธิ์อ๊ะ 1
37 สาโรจน์ จอกโคกสูง 1
38 อัจฉรียา ธิรศริโชติ 1
39 มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ 1
40 ศิริชัย ศรีชัยปัญญา 1
41 เจษฎา ท่าโพธิ์ 1
42 ศารุติ แขวงโสภา 1
43 พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก 1
44 มนุพัศ ศรีบุญลือ 1
45 สถาพร พันธมิตร 1
46 ณัฐวิทย์ โอทอง 1
47 ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ 1
48 ดวงหทัย ศรีสุข 1
49 นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์ 1
50 สิทธิศักดิ์ จันทร์สว่าง 1
51 สินเลิศ สุขุม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 1
3 2554 3
4 2553 1
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 3
8 2549 1
9 2548 6
10 2547 1
11 2544 6
12 2543 4
13 2542 9
14 2541 1
15 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 รูปแบบและกระบวนการเชิงปฏิสัมพันธ์ของเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมบนอินเตอร์เน็ต
ปี พ.ศ. 2555
2 นโยบายและมาตรการทางเลือกในคดียาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
ปี พ.ศ. 2554
3 ความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
4 การนำกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้จัดการความขัดแย้งในคดีการกระทำผิดโดยประมาท : ศึกษากรณีสำนักงานคุมประพฤติประจำศาลอาญา
5 บทบาทและการใช้อำนาจของประชาชนในการจับกุมผู้กระทำความผิดซึ่งหน้า : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2553
6 บทบาทของผู้แทนชุมชนในกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวและชุมชน : ศึกษากรณีคดีอาชญากรรมที่ปราศจากเหยื่อ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2552
7 เหยื่อข่มขืนหญิงในโลกทัศน์ของพนักงานสอบสวนชาย
8 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในพระวินัยปิฏก
9 เหยื่อข่มขืนหญิงในโลกทัศน์ของพนักงานสอบสวนชาย
ปี พ.ศ. 2551
10 กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณีศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 กระบวนการกลุ่มและพฤติกรรมรวมหมู่จลาจล : ศึกษากรณี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2550
12 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งคดีอุบัติเหตุจราจร : ศึกษากรณีกองบังคับตำรวจนครบาล 7
13 ภาพลักษณ์และบริบทของเหยื่อในสายตานักวิ่งราวทรัพย์
14 การกระทำผิดซ้ำของผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต : ศึกษากรณีเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไท
ปี พ.ศ. 2549
15 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และการจัดการความขัดแย้งในชุมชนมุสลิม : ศึกษากรณีชุมชนบ้านสลาม จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2548
16 การให้ความร่วมมือเป็นพยานบุคคลในคดีอาญา : ศึกษากรณีสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี
17 พนักงานสอบสวนกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลยุติธรรมทางอาญา : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
18 ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
19 บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ระดับสถานีตำรวจ : ศึกษากรณีกองบัญชาการตำรวจนครบาล
20 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืนอำนาจแก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน
21 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ : การคืน 'อำนาจ' แก่เหยื่ออาชญากรรมและชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
22 การยอมรับผู้กระทำผิดคดียาเสพติดกลับคืนสู่สังคม : ศึกษากรณีจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2544
23 ปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของเด็กและเยาวชน กระทำผิดในการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : ศึกษากรณี สถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย (บ้านกรุณา)
24 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง ของข้าราชการตำรวจกองกำกับการป้องกันและปราบปรามจลาจล
25 ทัศนคติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสอบ สวนเด็กในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา (ฉบับที่ 20) พุทธศักราช 2542
26 ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย : รายงานผลการวิจัย
27 การประเมินผลศักยภาพการปฏิบัติงานสอบสวนของนายตำรวจฝึกงานในสถานีตำรวจนครบาล : ศึกษากรณีนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 54
28 ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศของผู้หญิงไทย
ปี พ.ศ. 2543
29 ค่านิยมและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดฐานฆ่าคนตาย : ศึกษากรณีผู้ต้องขังในจังหวัดนครศรีธรรมราช
30 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ
31 ทัศนคติของชาวกรุงเทพมหานครต่อการลงโทษประหารชีวิต
32 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในคดี ที่มีต่อการให้บริการของศาลอาญา
ปี พ.ศ. 2542
33 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับยาเสพติดประเภทยาบ้า ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง
34 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่องานบริการของตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลพัทยา
35 ปัจจัยที่เป็นแรงผักดันให้ภรรยาฆ่าสามี
36 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์ และสะเทือนขวัญของผู้ที่อยู่ในวัยหนุ่ม
37 การกระทำผิดซ้ำของผู้หญิง
38 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับคดีผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
39 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการป้องกันปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส
40 ครอบครัวของเด็กและเยาวชนกระทำผิด : จำแนกตามกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร
41 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เพื่อการบริหารจัดการเชิงคุณภาพในยุคโลกาภิวัตน์ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
42 ทิศทางการวางแผนกำลังคนเพื่อรองรับการอำนวยความยุติธรรม ในทศวรรษหน้า : รายงานการวิจัย