ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑารัตน์ คุรุเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2550
2 การศึกษาสภาวะการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจ ตอนบนโดยการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
3 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2548
4 การศึกษาการทำงานของเตาเผาชีวมวลเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพเชิงความร้อนโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข:กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี
5 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจ โดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
7 การศึกษาการไหลของอากาศในระบบทางเดินหายใจโดยใช้วิธีวิเคราะห์การไหลของอากาศเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2545
8 การศึกษาสภาวะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อนโดยวิธีวิเคราะห์การไหลเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2544
9 การศึกษาการไหลของอากาศภายในเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน