ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาส จิตต์เจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1 โดยการสอนเสริม
ปี พ.ศ. 2554
2 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเรื่องปริมาณสารสัมพันธ์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี พ.ศ. 2553
3 การสังเคราะห์ซิลิกอนคาร์ไบด์จากแกลบข้าวที่บำบัดทางชีวภาพ
4 การเตรียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบโดยวิธีสกัดทางเคมีด้วยกรดเดี่ยวและกรดผสมร่วมกับการเผาที่อุณหภูมิต่ำ
5 การเครียมซิลิกาอสันฐานจากแกลบข้าว และประยุกต์ใช้งานของซิลิการอสันฐานที่เตรียมได้
ปี พ.ศ. 2552
6 Effects of FeCl2, CoCl2 and Ni(NO3)2 Catalysts for Synthesis of Silicon Carbide
ปี พ.ศ. 2550
7 การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบ โดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
8 การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาที่ผลิตจากแกลบโดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ
9 การศึกษาความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีซิลิกาสูงจากซิลิกาที่ผลิตจากแกลบ โดยวิธีทางเคมีที่อุณหภูมิต่ำ
10 การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
ปี พ.ศ. 2544
11 การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
12 การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกำมันต์ที่ผลจากผลปาล์มสำหรับดูดสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
13 การวิเคราะห์เชิงพื้นผิวและการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของถ่านกัมมันต์ ที่ผลิตจากเปลือกผลปาล์ม สำหรับดูดซับสารไอเสียจากโรงงานโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด
ปี พ.ศ. 2536
14 การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์
15 การศึกษากระบวนการซินเทอร์ริงซิลิกอนคาร์ไบด์