ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาส คุ้มชัย
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จุทามาส คุ้มชัย
- จุฑามาศ คุณสุข
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิวาพร ธรรมดี 5
2 เกวลิน คุณาศักดากุล 5
3 ชูชาติ สันธทรัพย์ 4
4 พิมพ์ใจ สีหะนาม 3
5 กมล ทิพโชติ 3
6 ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล 3
7 ธนะชัย พันธ์เกษมสุข 3
8 ไสว บูรณพานิชพันธุ์ 3
9 เยาวลักษณ์ จันทร์บาง 3
10 อรอุมา เรืองวงษ์ 3
11 จิราพร กุลสาริน 2
12 ณัฐฐวัฒณ์ หมื่นมาณี 2
13 ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์ 2
14 นริศ ยิ้มแย้ม 1
15 อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง 1
16 สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ 1
17 กนกวรรณ คำยอดใจ 1
18 ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย 1
19 ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ 1
20 ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ 1
21 ศุภลักษณ์ ล้อมลาย 1
22 พรสิริ สืบพงษ์สังข์ 1
23 กรรณิกา แซ่ลิ่ว 1
24 จิรวรรณ กิจชัยเจริญ 1
25 แพรวระวี แสงมณี 1
26 จิราภรณ์ ประกอบกิจ 1
27 นพพล จันทร์หอม  1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2549 2
3 2546 1
4 543 9