ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาศ โชติบาง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ผลของโปรแกรมการสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการบริโภคและกิจกรรมทางกายในเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน
2 โครงการเสริมพลังการขับเคลื่อนตำบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้วิกฤติเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลสุขภาวะ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
3 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สำหรับนักศึกษาพยาบาล เรื่อง การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด
ปี พ.ศ. 2546
4 การรับรู้เกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วยเด็กวัยเรียน
ปี พ.ศ. 2545
5 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจร่างกายททารกแรกเกิด
6 สถานการณ์ระบบริการสุขภาพและวิสัยทัศน์ระบบสุขภาพไทย : มุมมองของพยาบาล
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
7 Child Care Centre Needs Assessment for Improving the Quality of Care by Integrating Community Resources in Northern Thailand
8 Effect of empowerment program on eating behavior and physical acrtivity among overweight children
9 Family and school colaborative model to promote healthy eating and physical activity among school-age children
10 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กในโครงการ GOOD FOOD GET FUN
11 การพัฒนาแกนนำในการจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชน
12 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยโดยใช้การเล่น: การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลผ่านกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติ
13 Development of family and school collaborative program to promote healthy eating and physical activity among school-age children
14 กลยุทธการสร้างแกนนำรุ่นต่อรุ่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กวัยรุ่นตอนต้น: การขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างเยาวชน ครอบครัวและโรงเรียน
15 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
16 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
17 The experience of parents in cultivating gender identity in the northern Thai context
18 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลเมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
19 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
20 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
21 ชุดความรู้ การจัดการความรู้ระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมน
22 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
23 Effect a pediatric behavior modification intervention inintention to perform eating behavior for weight control, eating behavior, and nutrition status among overweight children
24 การจัดการความรู้และสร้างองค์ความรูสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: กรณีศึกษาตำบลตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
25 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชนสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเทศบาลตำบลสันนเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
26 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน สู่การพัฒนานโยบายสาธารณะเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
27 การประเมินผลโปรแกรมเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก
28 Development of a program to strenghen parenting skills for HIV prevention among early addolescent: PAR