ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาศ แก้วมโน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดการดินในสวนยางพาราต่อตัวชี้วัดคุณภาพดินทางกายภาพ
ปี พ.ศ. 2559
2 การคัดเลือกและพัฒนาจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโปรตีนจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมโรคผักในระบบไฮโดรโพนิกส์โดยชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis
ปี พ.ศ. 2552
4 แนวโน้มการแจกกระจายของดินเค็มในแอ่งที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
5 ความสัมพันธ์ระหว่างดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือกับสัณฐานภูมิประเทศบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา
6 ความสัมพันธ์ระหว่างดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือกับสัณฐานภูมิประเทศ บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2545
7 ความสัมพันธ์ระหว่างดินที่ได้รับอิทธิพลจากเกลือกับสัณฐานภูมิประเทศบริเวณตะวันตก เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา