ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
2 สมสุข โชติปาละกุล 2
3 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
4 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
5 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
6 วิทยา อินทรพิมล 2
7 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
8 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
9 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
10 รัชนี แสงศิริ 2
11 สุภา ทองคง 2
12 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
13 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
14 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
15 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
16 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
17 อำพัน พรหมบุตร 2
18 อำพล ศิริพันธุ์ 2
19 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
20 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
21 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
22 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
23 บุษกร สำโรงทอง 2
24 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
25 บุญเฉิด โสภณ 2
26 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
27 นภาพร หงษ์ภักดี 2
28 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
29 วิเชียร ทองสิน 2
30 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
31 อารยา ศานติสรร 2
32 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
33 จิตรี โพธิมามกะ 2
34 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
35 บัณฑิต ศรีเมือง 2
36 นรา หัตถสิน 2
37 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
38 ธราธิป พุ่มกำพล 2
39 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
40 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
41 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
42 โชคชัย เดชรอด 2
43 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
44 ชวลิต สันถวะโกมล 2
45 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
46 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
47 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
48 มุขสุดา พูลสวัสดิ์ 1
49 ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2547 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effects of women in management on firm performance in Thai companies: a data panel study
2 การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก)
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส (SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI)
4 การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านจริยธรรมในการทำงานของนิสิต
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาแบบแผน ผลกระทบการบริโภค และบทบาทของสังคมในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
7 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
9 คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง