ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชนี แสงศิริ 2
2 วิทยา อินทรพิมล 2
3 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
4 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
5 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
6 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
7 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
8 บัณฑิต ศรีเมือง 2
9 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
10 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
11 สมสุข โชติปาละกุล 2
12 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
13 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
14 อำพล ศิริพันธุ์ 2
15 อำพัน พรหมบุตร 2
16 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
17 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
18 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
19 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
20 สุภา ทองคง 2
21 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
22 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
23 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
24 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
25 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
26 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
27 วิเชียร ทองสิน 2
28 บุญเฉิด โสภณ 2
29 จิตรี โพธิมามกะ 2
30 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
31 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
32 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
33 บุษกร สำโรงทอง 2
34 อารยา ศานติสรร 2
35 ธราธิป พุ่มกำพล 2
36 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
37 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
38 ชวลิต สันถวะโกมล 2
39 โชคชัย เดชรอด 2
40 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
41 นภาพร หงษ์ภักดี 2
42 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
43 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
44 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
45 นรา หัตถสิน 2
46 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
47 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
48 มุขสุดา พูลสวัสดิ์ 1
49 ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 2
6 2547 1
7 543 5
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effects of women in management on firm performance in Thai companies: a data panel study
2 การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก)
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส (SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI)
4 การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านจริยธรรมในการทำงานของนิสิต
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาแบบแผน ผลกระทบการบริโภค และบทบาทของสังคมในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปี พ.ศ. 2551
7 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
8 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2547
9 คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง