ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 2
2 สุวิมล ราชธนบริบาล 2
3 อนันต์ เติมสินวาณิช 2
4 อัจฉราวรรณ สุขเกิด 2
5 สุภา ทองคง 2
6 สุดาภรณ์ อรุณดี 2
7 วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 2
8 ศักดิ์ชาย นาคนก 2
9 สมสุข โชติปาละกุล 2
10 สุชาดา นาคฤทธิ์ 2
11 อัมพา เกียรติก้องคีรี 2
12 อำพล ศิริพันธุ์ 2
13 อารยา ศานติสรร 2
14 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 2
15 จิตรี โพธิมามกะ 2
16 กุหลาบ รัตนสัจธรรม 2
17 บุษกร สำโรงทอง 2
18 รัฐภูมิ ปาการเสรี 2
19 อำพัน พรหมบุตร 2
20 อำไพ หมื่นสิทธิ์ 2
21 พรเพ็ญ วรสิทธา 2
22 บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร 2
23 สุรินทร์ นิยมางกูร 2
24 วิทยา อินทรพิมล 2
25 ธเนศ ต่วนชะเอม 2
26 กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ 2
27 จริยา อ่อนฤทธิ์ 2
28 จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ 2
29 นรา หัตถสิน 2
30 เสาวรีย์ ตะโพนทอง 2
31 วิเชียร ทองสิน 2
32 บุญเฉิด โสภณ 2
33 วลัยทิพย์ สาชลวิจารณ์ 2
34 นภาพร หงษ์ภักดี 2
35 รัชนี แสงศิริ 2
36 เจนวิทย์ พิทักษ์ 2
37 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2
38 ปรรฐมาศ์ พสิษฐ์ภคกุล 2
39 ปิยวรรณ ประเสริฐศรี 2
40 เพ็ญศรี ฟองหิรัญรัตน์ 2
41 ชวลิต สันถวะโกมล 2
42 บัณฑิต ศรีเมือง 2
43 โชคชัย เดชรอด 2
44 นันทวรรณ เจริญจิตต์ 2
45 เติมศักดิ์ สุขวิบูลย์ 2
46 ธราธิป พุ่มกำพล 2
47 นภาพร นิลาภรณ์กุล 2
48 มุขสุดา พูลสวัสดิ์ 1
49 ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 2
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 3
6 2550 1
7 2547 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effects of women in management on firm performance in Thai companies: a data panel study
2 การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก)
ปี พ.ศ. 2554
3 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส (SMEs Manufacturing Sentiment Index: SMSI)
4 การศึกษาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของสถานประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2553
5 ปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นด้านจริยธรรมในการทำงานของนิสิต
6 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
7 การศึกษาแบบแผน ผลกระทบการบริโภค และบทบาทของสังคมในการบรรเทาปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีจริยธรรมในการทำงานและบทบาทของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน
ปี พ.ศ. 2551
9 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
10 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
11 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย และการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
12 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547
ปี พ.ศ. 2547
13 คุณภาพชีวีตในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
14 พฤติกรรมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนมัธยมสาธิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2547