ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 9
2 สันนิภา สุรทัตต์ 9
3 อลงกร อมรศิลป์ 8
4 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
5 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
6 ทศพร วิมลเก็จ 6
7 จินตนา จิรถาวร 6
8 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
9 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
10 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
11 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
12 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
13 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
14 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
15 อิศรางค์ นุชประยูร 6
16 ทายาท ดีสุดจิต 6
17 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
18 ยง ภู่วรวรรณ 6
19 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
20 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
21 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
22 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
23 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
24 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
25 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
26 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
27 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
28 กมล สกุลวิระ 6
29 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
30 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
31 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
32 ธีรพร ชินชัย 6
33 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
34 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
35 ลินดา วิมลเก็จ 2
36 นภวัลย์ บรรพพงศ์ 2
37 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
38 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 2
39 สัญชัย พยุงภร 2
40 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 2
41 รสมา ภู่สุนทรธรรม 1
42 พินิจ ภู่สุนทรธรรม 1
43 เดชฤทธิ์ นิลอุบล 1
44 - 1
45 ศิรินทร หยิบโชคอนันต์ 1
46 สัมพันธ์ วงศ์เสรีพิพัฒนา 1
47 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 1
48 ปรีชา กาเพ็ชร 1
49 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 1
50 วินัย ศรวัต 1
51 อิสระ พุทธสิมมา 1
52 อรรัตน์ วงศ์ศรี 1
53 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2551 6
3 2545 2
4 1086 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ศึกษาระบบการจัดการการผลิตวัตถุดิบจากพืชสำหรับผลิตพลังงาน
2 การสำรวจหาอุบัติการณ์ของการติดเชื้อข้ามชนิดสัตว์ของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (ภายใต้แผนงาน : การศึกษาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ในประเทศไทย : เชื้อไวรัสไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่สุกร)
ปี พ.ศ. 2551
3 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
4 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
5 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
6 อณูชีววิทยาของไวรัสตับอักเสบและความสัมพันธ์ทางคลินิก
7 อณูชีววิทยาของไวรัสที่สำคัญและอุบัติใหม่ในประเทศไทย
8 อณูชีววิทยาทางการแพทย์
ปี พ.ศ. 2545
9 การวิเคราะห์หาลำดับนิวคลีโอไทด์ของนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนยีนของไวรัสไข้หัดสุนัขที่แยกได้ในประเทศไทย
10 การวิเคราะห์หาลำดับคลีโอไทด์ของนิวคลีโอแคปซิดโปรตีนยีนของไวรัสไข้หัดสุนัขที่แยกได้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
11 การศึกษาผลของการใช้สารสกัดสมุนไพรเม่า ต่ออาการทางคลินิก ระดับอัตราส่วน CD4:CD8 และ Virus Load ในเลือดของแมวที่ติดเชื้อโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง: A Placebo-controlled Double-blind Study