ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จุฑาทิพย์ นมะหุต
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 1
7 2549 1
8 2540 3
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การประยุกต์ใช้สารลดการติดไฟชนิดดีบุกอนินทรีย์ในโฟมพอลิยูรีเทนจากน้ำมันเหลือทิ้งของอุตสาหกรรมอาหาร
2 ผลของเถ้าแกลบในองค์ประกอบสโตนแวร์
ปี พ.ศ. 2555
3 สมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่เคลือบผิวด้วยพอลิยูรีเทนจากยางธรรมชาติดัดแปร
4 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องสารในชีวิตประจำวัน ด้วยกลวิธีทำนาย: สังเกต: อธิบาย ร่วมกับกลวิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2554
5 ผลของเถ้าแกลบในองค์ประกอบสโตนแวร์
ปี พ.ศ. 2553
6 สมบัติทางกายภาพและพฤติกรรมการกัดกร่อนของเหล็กกล้าที่เคลือบผิวด้วยพอลิยูรีเทนจากยางธรรมชาติดัดแปร
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิคด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าว เพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2552
8 การสกัดและเตรียมสารประกอบดีบุกอนินทรีย์จากแร่ดีบุกโดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล
9 การสังเคราะห์สารประกอบซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนตจากแร่แคสซิเทอไรต์โดยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอล
ปี พ.ศ. 2551
10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิค ด้วยซิลิกาสกัดจากแกลบข้าวเพื่อส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2549
11 การเตรียมโซเดียมซิลิเกตจากเถ้าแกลบ
ปี พ.ศ. 2540
12 การใช้สารประกอบดีบุกอนินทรีย์เป็นสารลดการติดไฟในวัสดุพอลิเมอร์
13 การใช้สารประกอบดีบุกอนินทรีย์เป็นสารลดการติดไฟในวัสดุพอลิเมอร์ / จุฑาทิพย์ นมะหุต
14 การใช้สารประกอบดีบุกอนินทรีย์เป็นสารลดการติดไฟในวัสดุพอลิเมอร์