ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีรเนาว์ ทัศศรี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศศิกานต์ กาละ 6
2 ทรงพร จันทรพัฒน์ 3
3 ทิพมาส ชิณวงศ์ 2
4 วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 2
5 วันดี สุทธรังษี 2
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2
7 กุลทัต หงส์ชยางกูร 2
8 งบประมาณแผ่นดิน 2
9 วรรณวิมล เบญจกุล 2
10 สุมณฑา กบิลพัตร 2
11 จิตรานันท์ กุลทนันท์ 2
12 ลัดดา ชูทอง 2
13 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 1
14 พนาลี ชีวกิดาการ 1
15 ชวลิต เกิดทิพย์ 1
16 เจิดจรรย์ ศิริวงศ์ 1
17 กนกกาญจน์ พงษ์สุวรรณ์ 1
18 วรางคณา ชัชเวช 1
19 จินตมาศ สุวรรณจรัส 1
20 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 1
21 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
22 พิสมัย วัฒนสิทธิ์ 1
23 กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ 1
24 เสริม ทัศศรี 1
25 สมสมัย สุธีรศานต์ 1
26 อาภรณ์ เชื้อประไพศิลป์ 1
27 จิตรานันท์ สมพร 1
28 นันธชา ไฝทอง 1
29 สุรีย์พร กฤษเจริญ 1
30 กัญจนี พลอินทร์ 1
31 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 1
32 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 1
33 ธำรงค์ อมรสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2556 3
4 2555 1
5 2554 1
6 2553 1
7 2552 5
8 2551 1
9 2549 1
10 2542 1
11 2540 1
12 2534 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2558
2 โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้ หมายเหตุ ส่งผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 5 มิย.58
ปี พ.ศ. 2556
3 โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้
4 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
5 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนดของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2555
6 โปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพทางอนามัยการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนใต้
ปี พ.ศ. 2554
7 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
8 การพัฒนาจิตสาธารณะด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
9 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
10 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ใน จังหวัดสงขลา
11 การพัฒนาเครื่องมือวัดการเสริมสร้างอำนาจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
12 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ในจังหวัดสงขลา
13 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพวัยรุ่นอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ใน จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2551
14 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมงานป้องกันโรคเอดส์ในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมงานป้องกันโรคเอดส์ระดับตำบลในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2542
16 รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2540
17 รูปแบบการให้สุขศึกษาแก่มารดาในระยะตั้งครรภ์
ปี พ.ศ. 2534
18 การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์ในคณะพยาบาล- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การพัฒนาตนเองด้านวิชาการของอาจารย์ในคณะพยาบาล- ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์