ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีระ ประทีป
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จีระ ประทีบ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2 โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับบทบาทการเป็นตัวแปรคั่นกลางการรับรู้ ความยุติธรรมและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี ขององค์การของบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสามจังหวัดชายแ
3 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จังหวัดสกลนคร
ปี พ.ศ. 2558
4 การพัฒนาการบริหารสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2554
5 แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2552
6 การศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารภาษีโรงเรียนและที่ดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
7 การวิเคราะห์การบริหารการตรวจสอบหน่วยสูญเสียการใช้ไฟฟ้า ของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 [ภาคใต้]
8 การวิเคราะห์การบริหารการตรวจสอบภายใน ของสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
9 การประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง
10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดสรรงบประมาณตามสิทธิการรักษา กับสภาพคล่องทางการเงิน ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2549
11 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย
12 ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทย