ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีระพันธุ์ พูลพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิศารัตน์ อิสระมโนรส 5
2 วรารัตน์ ทรัพย์อิ่ม 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
4 น้ำผึ้ง ทวีพรปฐมกุล 2
5 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ 2
6 ขนิษฐา มะปะโท 2
7 อุทุมพร จามรมาน 2
8 ดวงกมล จงเจริญ 2
9 พัฒนา พลอยประไพ 1
10 ทิพจุฑา สุภิมารส 1
11 อรชา ตุลานันท์ 1
12 สมัต อาบสุวรรณ์ 1
13 วรสุดา บุญยไวโรจน์ 1
14 สมพงษ์ จิตระดับ 1
15 Utumporn Chamornman 1
16 โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาสถานเลี้ยงดูเด็กในประเทศไทย 1
17 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
18 วรวรรณ เหมชะญาติ 1
19 สุรัสวดี กองสุวรรณ์ 1
20 ศศิธร จันทมฤก 1
21 นิสิตา อยู่อำไพ 1
22 สุคนธา สมจันทร์ 1
23 นันทกา ประกอบนันท์ 1
24 มินดา วงศ์วิชิต 1
25 อลิศรา ชูชาติ 1
26 วัชร ทรัพย์มี 1
27 ชุติมา พงศ์วรินทร์ 1
28 ปรานี สุภาภพ 1
29 นฤมล เนียมหอม 1
30 ประภาศรี รอดสมจิตร์ 1
31 ชบา พันธุ์ศักดิ์ 1
32 วีณา ก๊วยสมบูรณ์ 1
33 วารีรัตน์ ผาสุก 1
34 อรพรรณ บุตรกตัญญู 1
35 สิวลี ลี้ศิริวัฒนกุล 1
36 จุติมา นาควรรณ 1
37 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2552 8
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 2
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 2
9 2544 1
10 2543 3
11 2542 3
12 2541 1
13 2540 2
14 2539 4
15 2532 1
16 2514 1
17 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบตามหลักพุทธธรรม ทฤษฏีปัญญาสังคมและแนวคิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์สำหรับการอบรมครูอนุบาล
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนสอนตามแนวคิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และวัฏจักรการสืบสอบหาความรู้เพื่อเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ของเด็กอนุบาล
3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล
ปี พ.ศ. 2552
4 ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานแบบไม่จบเรื่องที่มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กวัยอนุบาล
5 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 ผลของการให้การศึกษาด้านโภชนาการสำหรับผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้โมเดลปลาทู
7 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนเทศบาลนครสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8 สภาพและปัญหาการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ของโรงเรียนเทศบาลนคร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 ผลของการใช้กิจกรรมการเล่านิทานแบบไม่จบเรื่อง ที่มีต่อพฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กวัยอนุบาล
11 ผลของการให้การศึกษาด้านโภชนาการ สำหรับผู้ปกครองเด็กวัยอนุบาลที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยใช้โมเดลปลาทู
ปี พ.ศ. 2551
12 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาลตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
13 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูอนุบาล ตามการรับรู้ของผู้บริหารและผู้ปกครองในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2550
14 การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเขมรถิ่นไทยตามแนวทฤษฎีการสร้างพลังภูมิปัญญาชาวบ้าน
ปี พ.ศ. 2549
15 การพัฒนากระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมของครูในการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย โดยใช้แนวคิดการสะท้อนความคิดและการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน
16 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล สำหรับสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2547
17 การศึกษาการจัดการพฤติกรรมทีเป็นปัญหาของเด็กอนุบาลของครูประจำชั้นในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2546
18 ผลการฝึกอบรมคณะกรรมการพัฒนาเด็กสังกัดเทศบาลตำบลโดยใช้การเรียนรู้แบบแก้ปัญหาเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2545
19 สภาพและปัญหาการจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนอนุบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 3
20 ผลของการสอนอ่านโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีสามศร ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
21 ผลของการสอนเขียนโดยใช้เทคนิคระดมสมองและผังความคิด ที่มีต่อความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2543
22 การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนร่วมระดับอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 5
23 ระบบกลไกและประสิทธิภาพของสถานเลี้ยงดูเด็กของภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน : รายงานการวิจัย
24 การศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล : กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลที่ใช้วิธีการของมอนเตสซอรี่
ปี พ.ศ. 2542
25 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวคิดหมวกคิดหกใบของเดอโบโน
26 การศึกษาความเข้าใจของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล
27 การศึกษาการพัฒนาและการใช้หลักสูตรในโรงเรียนอนุบาล ที่ใช้แนวคิดทางการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่และวอลดอร์ฟ
ปี พ.ศ. 2541
28 การศึกษาการใช้หลักสูตรอนุบาลสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2540
29 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม ตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริง ต่อการบริหารเวลาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
30 การศึกษาการใช้หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2539
31 การศึกษาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
32 การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศไทย ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช 2475 ถึง พุทธศักราช 2488
33 การอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองชาวเลในหมู่บ้านสังกาอู้จังหวัดกระบี่ : การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา
34 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่าง มีวิจารณญาณด้านการตัดสินใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ.ศ. 2532
35 พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทยสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (พ.ศ.1826-2474)
ปี พ.ศ. 2514
36 พัฒนาการของการบริหารการศึกษาไทย