ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จีมา ศรลัมพ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิไล เจียมไชยศรี 4
2 ชาติ เจียมไชยศรี 4
3 มาดดี ตั้งพานิช 2
4 สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล 2
5 สายทิวา รามสูต 2
6 อุมา วิรัตน์สกุลชัย 2
7 ยุพยง เหมะศิลปิน 2
8 อรศิริ ปาณินท์ 2
9 ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ 2
10 ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ 2
11 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 2
12 วันดี พินิจวรสิน 2
13 น.อ.ดร.สุรพล พุทธมนต์ 1
14 พาสินี สุนากร 1
15 พรเทพ อนุสสรนิติสาร 1
16 อภิเชษฐ์ วรรณชนะ 1
17 พชร วงค์ธานี 1
18 ปุณณมี สัจจกมล 1
19 ชุติมา สุขอนันต์ 1
20 อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร 1
21 พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ 1
22 อนันต์ มุ่งวัฒนา 1
23 วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ 1
24 ภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา 1
25 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
26 พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ 1
27 สุชาติ เหลืองประเสริฐ 1
28 ศ. ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ 1
29 สิริมา จิ๋วสม 1
30 วราวิทย์ แสงแก้ว 1
31 สุรพล พุทธมนต์ 1
32 โศรยา ธีระวัฒนกิตติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 3
5 2552 1
6 2551 1
7 2550 4
8 2548 1
9 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาศึกษาและวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น
ปี พ.ศ. 2555
2 การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางน้ำในเขตเมืองของภูมิภาคเอเชีย
3 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์การและแนวทางเชิงวิศวกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกรมควบคุมมลพิษ
4 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
5 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
6 การประเมินภาระด้านสิ่งแวดล้อมจากการบำรุงรักษาระบบอาคารบ้านพักอาศัย
ปี พ.ศ. 2553
7 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการเลือกใช้วัสดุและออกแบบบ้านพักอาศัย
8 การดูดซับโลหะหนักของดินบริเวณหลุมฝังกลบขยะชุมชน
9 การศึกษาความสามารถของเปียกได้ของ NAPL บนพื้นผิวหินปูน โดยการวัดมุมสัมผัสและส่วนโค้งฮิทเทอรีซิส
ปี พ.ศ. 2552
10 การบำบัดน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนโทลูอีนและไตรคลอโรเอทธิลีนในตัวกลางน้ำใต้ดินที่ต่างกันด้วยวิธีออกซิเดชันเคมี
ปี พ.ศ. 2551
11 ความสามารถเปียกได้ของพื้นผิวเมื่อมีการปนเปื้อนแบบผสมจากของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเชีย
13 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนสำหรับภูมิภาคเอเซีย
14 การพัฒนาเทคโนโลยีฝังกลบมูลฝอยอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย
15 วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ปี พ.ศ. 2548
16 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของตัวทำลายอินทรีย์คลอรีนและสารอินทรีย์ระเหย ในน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินจากนิคมอุตสาหกรรม บางปะอิน