ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิโรจ ศศิปรียจันทร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6
3 มณฑล เลิศวรปรีชา 6
4 ธงชัย เฉลิมชัยกิจ 6
5 ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย 3
6 รุ่งทิพย์ ชวนชื่น 3
7 รชฎ ตันติเลิศเจริญ 3
8 อัจฉรา ธวัชสิน 3
9 ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 3
10 ธวัช เล็กดำรงศักดิ์ 2
11 หทัยรัตน์ พงศ์พิพัฒนาการ 2
12 สมศักดิ์ ภักดีวงศ์ 2
13 สุวรรณา กิจภากรณ์ 2
14 วิสุทธิ์ ระวิเวช 2
15 ปิยวรรณ สุธรรมาภินันท์ 2
16 คณิต สุวรรณบริรักษ์ 2
17 สมศักดิ์ ภัคภิญโญ 2
18 สุวรรณี นิธิอุทัย 2
19 ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ 2
20 ไม่มีข้อมูล 2
21 เอกสิงห์ สาเรือง 1
22 กฤดา ชูเกียรติศิริ 1
23 ทิพยาพร โนนคู่เขตโขง 1
24 สุเทพ เรืองวิเศษ 1
25 สุพัตรา ศรีไชยรัตน์ 1
26 กานต์อนุช วสุนธรารักษ์ 1
27 กาญจน์ เชื้อศิริ 1
28 ฉัตรชัย สารชัย 1
29 ภีมภัส เบ็งทอง 1
30 มานพ ม่วงใหญ่ 1
31 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
32 อินทิรา กระหม่อมทอง 1
33 นันทวัน บุณยะประภัศร 1
34 อัจฉริยา ไศละสูต 1
35 อนงค์ บิณฑวิหค 1
36 ชาญณรงค์ รอดคำ 1
37 ปิยนันท์ ทวีถาวรสวัสดิ์ 1
38 ธวัชชัย โพธิ์เฮือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 2
3 2552 1
4 2550 2
5 2549 3
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 2
10 2544 3
11 2542 2
12 2539 1
13 2537 1
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ประสิทธิภาพและโปรแกรมวัคซีนเชื้อเป็นหลอดลมอักเสบติดต่อสายพันธุ์คล้ายคิวเอ็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อ
2 คุณลักษณะการดื้อต่อยาต้านจุลชีพทางยีนและการแสดงออกของการดื้อต่อยาต้านจุลชีพในไก่ของเชื้อ AVIBACTERIUM PARAGALLINARUM ที่แยกได้ในประเทศไทย
3 การแบ่งกลุ่มไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่ที่แยกได้ในประเทศไทย และการประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนในการนิวทรัลไลซ์ไวรัส
4 ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้แกงในอาหารไก่ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต การทำงานของเอนไซม์ช่วยย่อยและสุขภาพของทางเดินอาหาร
ปี พ.ศ. 2555
5 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อ
6 ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิคุ้มกันชนิดพึ่งเซลล์และสารน้ำ ต่อประสิทธิภาพของวัคซีนอิมมูนคอมเพล็กซ์ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเบอร์ซาอักเสบติดต่อในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2552
7 การประยุกต์ใช้แนวคิด Zoning และ Compartmentalization ในการแก้ปัญหาโรคไข้หวัดนก
ปี พ.ศ. 2550
8 การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจรเป็นวัตถุดิบเติมในอาหารสัตว์ สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง
9 การพัฒนาการใช้สมุนไพรขมิ้นชันและการใช้ร่วมกับสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เป็นวัตถุเติมในอาหารสัตว์สำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่กระทง
ปี พ.ศ. 2549
10 การทำลายเชื้อไวรัสเอเวียนอินฟลูเอนซาสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ที่แยกได้จากไก่ในประเทศไทยด้วยสารเคมีและวิธีทางกายภาพ : รายงานผลการวิจัย
11 การศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนเชื้อตายที่เตรียมจากเชื้อ ฮีโมฟิลลัส พารากัลลินารุม
12 การพัฒนาและทดสอบคุณลักษณะของไวโรโซมที่เตรียมจากเชื้อไวรัสเอเวียน อินฟลูเอนซา ชนิด เอช5 เอน1
ปี พ.ศ. 2548
13 การวิเคราะห์นิวคลีโอไทด์ในยีนเอสวันและการศึกษาพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสหลอดลมอักเสบติดต่อชนิดที่ทำให้เกิดรอยโรคที่ไตในไก่เนื้อ
ปี พ.ศ. 2547
14 ประสิทธิภาพของวัคซีนชนิดเชื้อตายในสื่อน้ำมันที่เตรียมขึ้นจากซัลโมเนลลา เอนเทอริติดิสในการป้องกันการติดเชื้อของอวัยวะภายในและการแพร่เชื้อผ่านไข่ในไก่ไข่
ปี พ.ศ. 2546
15 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัส และซาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
16 ผลของสารสกัดเปลือกผลทับทิมต่อเชื้อ salmonella spp. ที่แยกได้จากไก่
17 การศึกษาการให้วัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อโดยวิธีหยอดปากและหยอดทวารร่วม
ปี พ.ศ. 2544
18 การพัฒนาวัคซีนนิวคาสเซิล เชื้อตาย โดยใช้น้ำมันปาล์ม
19 ความไวของไก่อายุต่างๆ ที่ได้รับเชื้อ พลาสโมเดียม กัลลินาเซียม และการรักษาด้วยยา อาทิซูเนต คลอโรควิน ด๊อกซีไซคลิน ไพรมาควิน และ อาทิซูเนต ร่วมกับ ไพรมาควิน
20 การเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียเอนเตอร์โรค๊อคคัสและชาลโมเนลล่าที่ดื้อยาในไก่เนื้อ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2542
21 การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาและการขับออกทางอุจจาระของอะฟลาท็อกซินบี 1 ภายหลังให้ลูกไก่กระทงกินครั้งเดียว
22 การเพาะเลี้ยงเชื้อมาลาเรียไก่ระยะที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง และการเก็บถนอมเชื้อแช่แข็ง
ปี พ.ศ. 2539
23 การเตรียมวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดเชื้อตายจากไวรัสเสตรนต่างๆ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
24 การป้องกันโรคติดเชื้อ ซาลโมเนลล่า ในไก่กระทงด้วยวิธี Competitive Exclusion : รายงานผลการวิจัย