ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิโรจน์ พีระเกียรติขจร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการแลกเนื้อของกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมบอระเพ็ด และขมิ้นชัน
ปี พ.ศ. 2549
2 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2548
3 การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี : การวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและน้ำเสียชุมชนตามแนวพระราชดำริ การส่งเสริมเผยแพร่ และการบริหารทางวิชาการแก่สังคม
4 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
5 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
ปี พ.ศ. 2547
6 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
7 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตายและอัตราการแลกเนื้อของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมบอระเพ็ดและขมิ้นชัน
ปี พ.ศ. 2546
8 เปรียบเทียบการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย และอัตราการแลกเนื้อของกุ้งกุลาดำ ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมบอระเพ็ด และขมิ้นชัน
ปี พ.ศ. 2545
9 การเพาะขยายพันธุ์ปูทะเลเพื่อปล่อยกลับสู่ธรรมชาติในบริเวณป่าชายเลน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
10 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
11 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกันบริเวณคลองสิเกาจังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2544
12 การควบคุมคุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตลูกกุ้งกุลาดำ
13 การเปรียบเทียบต้นทุนของการผลิตปูนิ่มที่เลี้ยงในความหนาแน่นต่างกัน บริเวณคลองสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2543
14 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภาบริเวณสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2541
15 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภาบริเวณสิเกา จังหวัดตรัง
16 การศึกษาฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ปี พ.ศ. 2538
17 ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของหอยตะเภา บริเวณอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง