ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 18
2 Jiruth Sriratanaban 14
3 สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล 8
4 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 6
5 จเด็จ ธรรมธัชอารี 5
6 ภิรมย์ กมลรัตนกุล 5
7 อานนท์ วรยิ่งยง 5
8 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 5
9 ไม่มีข้อมูล 5
10 สรรธวัช อัศวเรืองชัย 4
11 นเรศ ดํารงชัย 4
12 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค 4
13 ปวรภัส โพธิสุข 4
14 อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล 4
15 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 3
16 ภรณี เหล่าอิทธิ 3
17 ภาวิกา ปิยมาพรชัย 3
18 ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ 3
19 องอาจ วิพุธศิริ 3
20 นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล 3
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3
22 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
23 สิริชัย ชัยสุธรรมพร 2
24 โสภิดา ทองโสภิต 2
25 พิณนภา โรจนจิราภา 2
26 ฬุฬีญา โอชารส 2
27 พชรวรรณ คูสกุลรัตน์ 2
28 ปนัดดา ซิลวา 2
29 Krit Pongpirul 2
30 O. Viputsiri 2
31 พรณรงค์ โชติวรรณ 2
32 ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย 2
33 โนรีรัตน์ สร้อยสระน้อย 1
34 กนิษชานันท์ ช่วยเรือง 1
35 เกรียง ตั้งสง่า 1
36 สุรจิต สุนทรธรรม 1
37 ธานินทร์ อินทรกำธรชัย 1
38 ปิยะนารถ จาติเกตุ 1
39 อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ 1
40 จุฬาพร กระเทศ 1
41 สมพร หุ่นเลิศ 1
42 ธนพร สุดยอดสุข 1
43 ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 1
44 ธนดิตถ์ สินธุ์สังข์สกุล 1
45 พิมใจ ศาทสิทธิ์ 1
46 ประภาพร สุวรัตน์ชัย 1
47 สุนีย์ สว่างศรี 1
48 ธีรพล เจนวิทยา 1
49 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1
50 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1
51 เอื้องฟ้า สิงห์ทิพย์พันธุ์ 1
52 ลือชา วนรัตน์ 1
53 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1
54 พลพิบูล สตางค์พุฒิ 1
55 เบญจมาศ ศิริกมลเสถียร 1
56 Nonthaburi. Health Systems Research Institute 1
57 Anuwat Supachutikul 1
58 สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 1
59 สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 1
60 สุพัตรา ศรีวณิชชากร 1
61 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1
62 ปัทมา ศิริเวช 1
63 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต 1
64 กันต์ เชิญรุ่งโรจน์ 1
65 พิรัส ประดิษฐวณิช 1
66 International Health Policy Program (IHPP-Thailand) 1
67 วิพุธ พูลเจริญ 1
68 Chulalongkorn University 1
69 มยุรี จิรวิศิษฎ์ 1
70 มัทนา พนานิรามัย 1
71 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล 1
72 สุภกร บัวสาย 1
73 กำจร ตติยกวี 1
74 ชัชวาล ประภาวิทย์ 1
75 Porranee Laoitti 1
76 Kin Phongphirun, 1
77 Chirum Sriratanaban 1
78 Chadet Thamthataree 1
79 Pharanee Laoitti 1
80 วิชช์ เกษมทรัพย์ 1
81 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
82 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
83 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 1
84 Daoroong Komwong 1
85 จุฑามาศ โมฬี 1
86 อรอุมา ช่วยเรือง 1
87 วรรณลักษณ์ ดุลยากุล 1
88 ทศพร วิมลเก็จ 1
89 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
90 อู่ทอง นามวงษ์ 1
91 ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร 1
92 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 1
93 Jadej Thamthataree 1
94 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 1
95 J. Sriratanaban 1
96 Mayuree Jiravisit 1
97 เชิดชัย ศิริมหา, 2519- 1
98 Chirut Sriratanabal 1
99 นภชา สิงห์วีรธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 3
5 2555 1
6 2554 3
7 2551 8
8 2550 1
9 2549 4
10 2548 7
11 2547 7
12 2546 1
13 2545 5
14 2544 6
15 2543 5
16 2542 6
17 2540 1
18 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การประเมินสถานการณ์ของการบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการศึกษา Ambulatory care sensitive conditions
2 การประเมินสถานการณ์ของการบริการปฐมภูมิในเขตกรุงเทพมหานครด้วยการศึกษา Ambulatory care sensitive conditions
ปี พ.ศ. 2558
3 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
4 ประสบการณ์ของการดำเนินงาน ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS)
5 ต้นทุนคุณภาพของการจัดบริการดูแลสุขภาพมารดาและทารกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
6 งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย
7 ข้อเสนอรูปแบบองค์กร โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และกลไกความเชื่อมโยงเพื่อการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศกลางเพื่อการจัดการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ
8 ต้นทุนและปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2556
9 การศึกษาความแตกต่างและทางเลือกในการประสานการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย :กรณีศึกษาโรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเอดส์
10 Reliability, Validity และแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ
11 กรอบแนวคิดของระบบบริการสุขภาพแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข: มุมมองทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัย
ปี พ.ศ. 2555
12 ความคุ้มค่าของการคัดกรองแอลบูมินปริมาณน้อยในปัสสาวะ (microalbuminuria) ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
13 การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยชาวลาวในประเทศไทย
14 การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือสำหรับการรายงานผลลัพธ์ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 โดยตัวผู้ป่วยสำหรับคนไทย ณ คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
15 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินซูลินที่มีการใช้อินซูลินกับการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2551
16 บทสรุปรายงานวิจัยการสร้างภาพอนาคตระบบและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
17 การสํารวจความคิดเห็น ด้วย Real Time Delphi
18 การสร้างภาพอนาคตระบบและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
19 การศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการซื้อบริการสุขภาพแนวดิ่ง ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
20 การศึกษาภาพอนาคตและเส้นทางสู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ยั่งยืนของประเทศไทย
21 การสถาปนา TQM ในโรงพยาบาลรัฐ ตอน จุดเริ่ม และภาพรวม
22 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
23 คุณภาพการดูแลผู้ป่วยในของกองทุนเงินทดแทนใน 4 เขตพื้นที่
ปี พ.ศ. 2550
24 การวิเคราะห์ต้นทุน-อรรถประโยชน์ของการปลูกถ่ายไขกระดูกเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีลอยด์ชนิดเฉียบพลัน ผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2549
25 ผลของการดูแลในห้องฉุกเฉิน ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
26 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลประเมินคุณภาพบริการ การตอบสนองของหน่วยบริการ และการสังเคราะห์สารสนเทศตามเครื่องชี้วัดคุณภาพที่ได้จากการนำชุดเครื่องชี้วัดที่เสนอไว้ไปทดลอ
27 สมดุลของนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการรักษาพยาบาลของเอเชีย บนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง
28 วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2548
29 เครื่องชี้วัดคุณภาพของการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
30 เครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ให้บริการ
31 การทบทวนความสำเร็จและโอกาสพัฒนาของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามกรอบข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2544
32 ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
33 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 2
34 ระบบสารสนเทศแบบคอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
35 ผลกระทบของการออกนอกระบบราชการไปอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐต่อการจัดบริการทางสุขภาพภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (โครงการที่ 3) ปีที่ 2-3
ปี พ.ศ. 2547
36 การให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้การจัดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
37 คำถามการวิจัยและปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของบริการสุขภาพในประเทศไทย : ระยะที่ 1
38 รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
39 ระบบวิจัยสุขภาพ : สมองของระบบสุขภาพ
40 รูปแบบและกลไกการจัดการของระบบวิจัยสุขภาพที่พึงประสงค์ของประเทศไทย
41 พัฒนาการของระบบบริการ(Service development)
42 การประเมินคุณภาพตนเองตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ปี พ.ศ. 2546
43 ความคิดเห็นต่อการเลือกสถานพยาบาลตามโครงการนำร่องเลือกสถานพยาบาลด้วยตนเองของประชาชน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ปี พ.ศ. 2545
44 การวิเคราะห์ต้นทุนในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
45 ต้นทุนการให้บริการส่งเสริมสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
46 ต้นทุนของการให้บริการส่วนบุคคลและครอบครัวที่เป็นบริการป้องกันโรค ตามชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง สาธารณสุข
47 ต้นทุนการให้บริการทั่วไปของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลสระบุรี ปีงบประมาณ 2545
48 กระบวนการประชาสังคมเพื่อการปฏิรูปโรงพยาบาลของรัฐระดับอำเภอเพื่อร่วมเรียนรู้สู่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อชุมชน
ปี พ.ศ. 2544
49 คุณภาพบริการในมุมมองของญาติผู้ป่วยจิตเวช แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชทั่วไปในเขตภาคเหนือ
50 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
51 ระบบ กลไก และวิธีการจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพ เพื่อความเป็นธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพ
52 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ : บทเรียนของการจ่ายตามบริการที่ไร้การควบคุม
53 ระบบประกันคุณภาพของการดูแลสุขภาพในประเทศไทย
54 การวิจัยและพัฒนาดัชนีชี้วัดคุณภาพบริการของโรงพยาบาลคู่สัญญาภายใต้ระบบประกันสังคม : ระยะที่ 1 การสร้างและทดสอบดัชนีชี้วัดคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2543
55 ข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต้องการ เพื่อประกอบการเลือกโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก
56 ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2542
57 วิสัยทัศน์การปฏิรูประบบสุขภาพจากมุมมองกลุ่มผู้นำประเทศด้านการพัฒนาสังคม
58 คุณภาพของระบบสุขภาพ
59 ประสิทธิภาพในระบบสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2542
60 ต้นทุนผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถ ที่มีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปี 2541
61 การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในปีงบประมาณ 2541 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
62 คุณภาพบริการงานคลินิกเบาหวานโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดสระบุรี ตามการรับรู้ของผู้รับบริการ
63 การเกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 3 แห่ง
64 การประกันสุขภาพภาคเอกชน : ประสบการณ์ของต่างประเทศ
65 การจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ประเภทคุรุภัณฑ์ราคาแพง : การทบทวนองค์ความรู้ระดับนโยบาย
ปี พ.ศ. 2540
66 รายงานการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพบริการในโรงพยาบาลของรัฐด้วย TQM