ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- จิราวรรณ ฉายสุวรรณ,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 3
3 2554 4
4 2553 1
5 2552 2
6 2551 2
7 2550 4
8 2548 3
9 2547 5
10 2546 2
11 2545 2
12 2541 1
13 543 19
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 พฤติกรรมของมารดาต่อการซื้อสินค้าสำหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อออนไลน์
2 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองลำปางในการซื้อผักปลอดสารพิษ
3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อสำนักงานบัญชีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ในการซื้อโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2555
4 กรณีศึกษา:โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
5 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อบุคคลธรรมดาของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่
6 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในอำเภอเมืองลำปาง ในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ปี พ.ศ. 2554
7 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็งของสินค้าไทย
8 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการซื้อของฝากประเภทผักผลไม้แปรรูปในอำเภอเมืองเชียงใหม่
9 พฤติกรรมของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อการใช้งานเครือข่ายไร้สายจัมโบ้เน็ต
10 ความคิดเห็นของลูกค้าในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อภาพลักษณ์การเป็นธนาคารแสนสะดวกของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2553
11 การประเมินภายในตามแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
ปี พ.ศ. 2552
12 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย
13 การวิเคราะห์เชิงลึกกระบวนการจัดการข้อมูลในการพยากรณ์ความต้องการซื้อของตลาด และการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ของผู้ประการส่งออกลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
ปี พ.ศ. 2551
14 แนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท ไทตาตามิ โปรดักส์ จำกัด
15 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดลำพูน
ปี พ.ศ. 2550
16 การจัดทำแผนธุรกิจเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีในการจัดตั้งเป็นบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้นร้อยละ 100
17 กรณีศึกษา Thai Craft Fair Trade Company Limited: An Inteernational Marketing
18 การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ประเภทผลิตภัณฑ์เซรามิก
19 ศักยภาพของกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้านล้านนา เพื่อการพัฒนาไปสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
20 โครงการศูนย์กลางแฟชั่นล้านนาพัฒนาสู่สากล
21 การศึกษาการบริหารจัดการด้านการตลาดและการผลิตของกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้าน
22 การตรวจสอบทางการตลาด (Marketing Audit): โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและกระจายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ปี พ.ศ. 2547
23 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
24 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสินค้าที่ได้รับการคัดสรรเป็นสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 5 ดาวในระดับภาค : กรณีศึกษาสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในจังหวัดนครราชสีมา
25 ระบบบริการงานทรัพยากรบุคคลธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
26 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในตลาดไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
27 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ ร้านเกมส์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2546
28 แนวทางการกำหนดยุทธศาสตร์การค้าของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว:กรณีศึกษาการค้าหัตถกรรม
29 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างตราสินค้าที่เข้มแข็งของสินค้าไทย
ปี พ.ศ. 2545
30 ทัศนคติและพฤติกรรมในการบริจาคของผู้ปกครองและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 ความพึงพอใจของนายจ้างและมหาบัณฑิตต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
32 การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อการใช้เครื่องประดับอัญมณีไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
33 Interactive Three-pronged Pedagogical Learning Process An Example in International Marketing Instruction
34 The Role of eBay as an Effective Pedagogocal Tool
35 Experiential Learning Process : An Example in Export Plan Assignment
36 Charecteristics of Social Enerprise in the Upper Noethern Provinces in Thailand