ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 อารีรัตน์ พระเพชร 6
3 วินัย ศรวัต 6
4 เสาวรี บำรุง 6
5 สันติ พรหมคำ 6
6 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
7 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
8 อนุชา เหลาเคน 6
9 อานนท์ มลิพันธ์ 6
10 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
11 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
12 เมธาพร พุฒขาว 3
13 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
14 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
15 กาญจนา วาระวิชนี 3
16 ปรัชญา เอกฐิน 3
17 สุนัดดา เชาวลิต 3
18 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
19 รัศมี สิมมา 3
20 อิทธิพล บรรณาการ 3
21 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
22 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
23 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
24 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
25 โอภาษ บุญเส็ง 3
26 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
27 สุมนา จำปา 3
28 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
29 ปิยะรัตน์ จังพล 3
30 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
31 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
32 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
33 วลัยพร ศะศิประภา 3
34 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
35 ศศิธร ประพรม 3
36 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
37 ชมัยพร บัวมาศ 3
38 มัตติกา ทองรส 3
39 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
40 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
41 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
42 สุดารัตน์ โชคแสน 3
43 อิสระ พุทธสิมมา 3
44 สมชาย บุญประดับ 3
45 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
46 จารุวรรณ บางแวก 3
47 พวงผกา อ่างมณี 3
48 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
49 สุภาวดี สมภาค 3
50 กิติพร เจริญสุข 3
51 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
52 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
53 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
54 จิตอาภา ชมเชย 3
55 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
56 แฉล้ม มาศวรรณา 3
57 จันทนา ใจจิตร 3
58 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
59 สายชล แสงแก้ว 3
60 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
61 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
62 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
63 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
64 รจนา ไวยเจริญ 3
65 ประนอม ใจอ้าย 3
66 ฉลอง เกิดศรี 3
67 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
68 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
69 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
70 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
71 สุชาติ คำอ่อน 3
72 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
73 ณิชา โป้ทอง 3
74 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
75 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
76 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
77 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
78 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
79 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
80 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
81 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
82 ละเอียด ปั้นสุข 3
83 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
84 สุภาพร สุขโต 3
85 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
86 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
87 เอมอร เพชรทอง 3
88 วัลลีย์ อมรพล 3
89 สมพงษ์ ทองช่วย 3
90 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
91 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
92 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
93 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
94 สุจิตร ใจจิตร 3
95 พิชิต สพโชค 3
96 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
97 นพดล แดงพวง 3
98 จงรักษ์ จารุเนตร 3
99 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
100 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
101 สุภชัย วรรณมณี 3
102 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
103 ประพิศ วองเทียม 3
104 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
105 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
106 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
107 บุญญาภา ศรีหาตา 3
108 ลักขณา บำรุงศรี 3
109 มานิตา คงชื่นสิน 3
110 จรรยา มณีโชติ 3
111 ศักดา พุทธพาธ 3
112 โอภำษ บุญเส็ง 3
113 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
114 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
115 อรนุช เกษประเสริฐ 3
116 เบญจมาศ คำสืบ 3
117 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
118 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
119 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
120 อัมพร วิโนทัย 3
121 สุเทพ สหายา 3
122 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
123 กุลชาติ นำคจันทึก 3
124 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
125 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
126 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
127 มณี หาชานนท์ 3
128 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
129 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
130 จำนง ชัญถาวร 3
131 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
132 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
133 สุมนำ งามผ่องใส 3
134 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
135 เมธาพร พุฒขำว 3
136 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
137 สาคร โรจนัย 3
138 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9