ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ภูมิไธสง
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปรีชา แสงโสดา 9
2 อนุชา เหลาเคน 6
3 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 6
4 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 6
5 เสาวรี บำรุง 6
6 อานนท์ มลิพันธ์ 6
7 วินัย ศรวัต 6
8 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 6
9 สันติ พรหมคำ 6
10 อารีรัตน์ พระเพชร 6
11 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 6
12 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
13 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
14 จงรักษ์ จารุเนตร 3
15 สุจิตร ใจจิตร 3
16 บงการ พันธุ์เพ็ง 3
17 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
18 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 3
19 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 3
20 พิชิต สพโชค 3
21 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
22 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
23 สุภชัย วรรณมณี 3
24 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
25 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
26 ประพิศ วองเทียม 3
27 จันทนา ใจจิตร 3
28 พรทิพย์ แพงจันทร์ 3
29 กิติพร เจริญสุข 3
30 สมชาย บุญประดับ 3
31 จารุวรรณ บางแวก 3
32 สุภาวดี สมภาค 3
33 พวงผกา อ่างมณี 3
34 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
35 แฉล้ม มาศวรรณา 3
36 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
37 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
38 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
39 จิตอาภา ชมเชย 3
40 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
41 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
42 นพดล แดงพวง 3
43 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
44 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
45 สาคร โรจนัย 3
46 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
47 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
48 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
49 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
50 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
51 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
52 กุลชาติ นำคจันทึก 3
53 โอภำษ บุญเส็ง 3
54 จำนง ชัญถาวร 3
55 สุมนำ งามผ่องใส 3
56 เมธาพร พุฒขำว 3
57 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
58 มณี หาชานนท์ 3
59 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
60 ชลิดา อุณหวุฒิ 3
61 วัลลีย์ อมรพล 3
62 ละเอียด ปั้นสุข 3
63 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
64 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
65 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
66 สมพงษ์ ทองช่วย 3
67 เอมอร เพชรทอง 3
68 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
69 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
70 บุญญาภา ศรีหาตา 3
71 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
72 วันทนา เลิศศิริวรกุล 3
73 สุภาพร สุขโต 3
74 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
75 สุชาติ คำอ่อน 3
76 นัฐภัทร์ คำหล้า 3
77 ปิยะรัตน์ จังพล 3
78 วิมลวรรณ โชติวงศ์ 3
79 สุวิมล ถนอมทรัพย์ 3
80 อนุวัฒน์ จันทรสุวรรณ 3
81 วลัยพร ศะศิประภา 3
82 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 3
83 ศศิธร ประพรม 3
84 เยาวภา เต้าชัยภูมิ 3
85 ชมัยพร บัวมาศ 3
86 มัตติกา ทองรส 3
87 นิภาภรณ์ พรรณรา 3
88 สุมนา จำปา 3
89 ยุรวรรณ อนันตนมณี 3
90 วิสุทธิ์ กีปทอง 3
91 อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว 3
92 มานิตา คงชื่นสิน 3
93 เถลิงศักดิ์ วีระวุฒิ 3
94 ลักขณา บำรุงศรี 3
95 จรรยา มณีโชติ 3
96 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
97 ศักดา พุทธพาธ 3
98 อรนุช เกษประเสริฐ 3
99 อัมพร วิโนทัย 3
100 เบญจมาศ คำสืบ 3
101 รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ 3
102 สมศักดิ์ อิทธิพงษ์ 3
103 พลอยชมพู กรวิภาสเรือง 3
104 สุเทพ สหายา 3
105 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 3
106 พินิจ กัลยาศิลปิน 3
107 สุดารัตน์ โชคแสน 3
108 อิสระ พุทธสิมมา 3
109 อนุวัฒนแ จันทรสุวรรณ 3
110 อัจฉราภรณแ ประเสริฐผล 3
111 ธรรมรัตนแ ทองมี 3
112 รจนา ไวยเจริญ 3
113 ประนอม ใจอ้าย 3
114 ฉลอง เกิดศรี 3
115 อทิติยา แก฾วประดิษฐ 3
116 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
117 สายชล แสงแก้ว 3
118 วราลักษณ์ บุญมาชัย 3
119 กฤษณา ทวีศักดิ์วิชิตชัย 3
120 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
121 ณิชา โป้ทอง 3
122 อิทธิพล บรรณาการ 3
123 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
124 เมธาพร พุฒขาว 3
125 ชูชาติ บุญศักดิ์ 3
126 สุรีรัตนแ ทองคำ 3
127 นงลักษ์ ปั้นลาย 3
128 กาญจนา วาระวิชนี 3
129 สุนัดดา เชาวลิต 3
130 เสาวลักษณ์ บันเทิงสุข 3
131 ปรัชญา เอกฐิน 3
132 รัศมี สิมมา 3
133 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
134 จารุศักดิ์ เขนยทิพย์ 3
135 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
136 สิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์ 3
137 สุพัตรา ชาวกงจักร์ 3
138 โอภาษ บุญเส็ง 3
139 วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว 1
140 สุมนา งามผ่องใส 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 3
3 2544 1
4 543 9