ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราลักษณ์ ปรีดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ชุติกาญจน์ แจ่มดาราศรี 3
2 สุนารักษ์ โสภา 2
3 ณรงค์ แก้วสาหลง 2
4 นิศานาถ เจือทอง 2
5 วรพจน์ รักสังข์ 2
6 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 2
7 สมบัติ กองภา 2
8 สำราญ สุขใจ 1
9 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
10 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
11 สันติภาพ นวลจำรัส 1
12 สุเทพ ขวัญเผือก 1
13 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
14 ปรีชา แต่งผิว 1
15 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
16 พิชัย เชื้องาม 1
17 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
18 สยุมพร สุภรพงษ์ 1
19 ขนิษฐา เกลาเกลี้ยง 1
20 บัณฑรี โชติมโนธรรม 1
21 ทิพรรณี เสนะวงศ์ 1
22 สุนันทา พ่วงเสมา 1
23 ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี 1
24 ประเสริฐ โกศัลวิตร 1
25 สุกานดา คำปลิว 1
26 สฤษดิพร ชูประยูร 1
27 โสภณ ยอดพรหม 1
28 โอภาส คล้ายทรง 1
29 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
30 สมภพ จงรวยทรัพย์ 1
31 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
32 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
33 วัชรพงษ์ แก้วหอม 1
34 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
35 ดิเรก สังข์ศร 1
36 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
37 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
38 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
39 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 1
40 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
41 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
42 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
43 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
44 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
45 มณชัย มีสุข 1
46 ลำแพน สารจันทึก 1
47 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
48 สุชาติ จุลพูล 1
49 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 1
50 ดนัย นาคประเสริฐ 1
51 ธนพร ศิลปชัย 1
52 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
53 ธเนศ จันทร์เทศ 1
54 นคร มหายศนันท์ 1
55 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
56 นพพร กองพันธ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2546 1
2 543 5