ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราภรณ์ สอดจิตร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 6
6 2552 1
7 2551 1
8 2549 2
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 2
12 2535 1
13 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยน้ำว้า ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากเปลือกกล้วย (Musa sapientum Linn.) เพื่อผลิตเซลลูโลสผงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ปี พ.ศ. 2555
3 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การผลิตน้ำส้มสายชูจากเศษกล้วยการออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
4 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การผลิตน้ำส้มสายชูจากเศษกล้วย การออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
5 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก :
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการวิจัยและพัฒนาจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงาน การจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2553
7 การปรับสภาพข้าวใหม่ให้เป็นข้าวเก่า
8 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากเปลือกกล้วย (Musa sapientum Linn.) เพื่อผลิตเซลลูโลสผงและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
9 การเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ของเศษกล้วยในจังหวัดพิษณุโลก : การผลิตน้ำส้มสายชูจากเศษกล้วย การออกแบบโรงงานต้นแบบ และการตลาดของผลิตภัณฑ์
10 โครงการวิจัยและพัฒนาจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงาน การจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก
11 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริก สินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
12 การสกัดและการใช้ประโยชน์ทางอาหารของใยอาหารและเซลลูโลสจากเปลือกกล้วย
ปี พ.ศ. 2552
13 โครงการวิจัยและพัฒนาจากเปลือกกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงาน การจัดการขยะ และการพัฒนาตลาดของผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
14 การประยุกต์ใช้เฮอร์เดิลเทคโนโลยีในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกสินค้า OTOP ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2549
15 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
16 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2547
17 การอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตซอสจากวัถุดิบในท้องถิ่น : ซอสกล้วยและซอสฟักทอง
ปี พ.ศ. 2546
18 โครงการการศึกษาสารเคมีทดแทนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
19 การผลิตลอดช่องไทยกึ่งสำเร็จรูป
ปี พ.ศ. 2545
20 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
21 การศึกษาสารเคมีทดแทน SO2 เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาลำไยหลังการเก็บเกี่ยว
ปี พ.ศ. 2535
22 กลไกการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพของสับปะรดแห้งด้วย วิธีออสโมติก