ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร โพธิ์งาม
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
2 การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
4 การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2553
5 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
6 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
7 สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2550
8 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
9 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2541
10 การปรับใช้ สูตรอาหาร ภาชนะเลี้ยง และวิธีการปลูกเชื้อต่อ การเพิ่มปริมาณเชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpaarmigera Hubner)
11 การปรับใช้ สูตรอาหาร ภาชนะเลี้ยง และวิธีการปลูกเชื้อต่อการเพิ่มปริมาณเชื้อนิวเคลียร์ โพลีฮีโดรซีสไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera Hubner)