ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร โพธิ์งาม
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2559
2 ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหารและสมุนไพรของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2558
3 ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2557
4 การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
ปี พ.ศ. 2555
5 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554
6 การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2553
7 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2551
8 สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
9 การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี พ.ศ. 2541
10 การปรับใช้ สูตรอาหาร ภาชนะเลี้ยง และวิธีการปลูกเชื้อต่อ การเพิ่มปริมาณเชื้อนิวเคลียร์โพลี่ฮีโดรซีสไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpaarmigera Hubner)
11 การปรับใช้ สูตรอาหาร ภาชนะเลี้ยง และวิธีการปลูกเชื้อต่อการเพิ่มปริมาณเชื้อนิวเคลียร์ โพลีฮีโดรซีสไวรัสของหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera Hubner)