ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร เพชรรัตน์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุชรีย์ ศิริ 19
2 ชาญณรงค์ ดวงสอาด 19
3 วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ 17
4 ยุวดี ชูประภาวรรณ 17
5 เสมอใจ ชื่นจิตต์ 13
6 ทัศนีย์ แจ่มจรรยา 12
7 วสันณ์ เพชรรัตน์ 11
8 อัจฉรา เพ็งหนู 10
9 พิมพรรณ สมมาตย์ 8
10 โกศล เจริญสม 8
11 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 8
12 อดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด 7
13 ศมาพร แสงยศ 6
14 อรพรรณ เกินอาษา 6
15 สรศักดิ์ ใจตุ้ย 5
16 ดวงทิพย์ กันฐา 4
17 ฤดีกร วิวัฒนปฐพี 4
18 มานะ กาญจนมณีเสถียร 4
19 ณัฏฐิณี ศิริมาจันทร์ 4
20 เลาจนา เชาวนาดิศัย 4
21 สินีนาฏ รัตนาคะ 4
22 ภัทรา สารถี 4
23 วิโรจน์ คลิบสุวรรณ 4
24 ปวีณา บูชาเทียน 4
25 วานิด รอดเนียม 4
26 ขวัญจิตร สันติประชา 3
27 วัชรี สมสุข 2
28 ไพฑูรย์ เล็กสวัสดิ์ 2
29 ลาวัลย์ จีระพงษ์ 2
30 รัตติรส เชียงสิน 2
31 ณชัย ศราธพันธุ์ 2
32 อาภรณ์ ปั้นทองคำ 2
33 เบญจวรรณ เพิ่มชาติ 2
34 เสาวนิต คูประเสริฐ 2
35 ประสงค์ มั่นสลุง 2
36 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 2
37 จำเป็น อ่อนทอง 2
38 ทวีพร บัวทอง 2
39 อรัญ งามผ่องใส 2
40 มงคล ริยะปาน 2
41 นพวรรณ นิลสุวรรณ 2
42 พรศิลป์ จันทวีเมือง 2
43 นิตยา เมธาวณิชพงศ์ 2
44 ภัทรพร สรรพนุเคราะห์ 2
45 วิยวรรณ บุญทัน 2
46 ราตรี ภูศรี 2
47 สังวอน ไกรวิจิตร 2
48 เพื่อนแพง จิณะไชย 2
49 สิริลักษณ์ สีหะนันท์ 2
50 ชฎาภรณ์ คงแก้วศรี 2
51 เสาวลักษณ์ อารมณ์ 2
52 ศิวาพร ชุนสวัสดิ์ 2
53 กิตติยา สุขเสน 2
54 ณรงค์ อู่ใหม่ 2
55 อทิติยา แก้วประดิษฐ์ 2
56 โสภณ อุไรชื่น 2
57 เทวี มณีรัตน์ 2
58 พรทิพย์ สุวรรณคีรี 1
59 ครองชัย หัตถา 1
60 วัลลภ สันติประชา 1
61 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
62 งบประมาณแผ่นดิน 1
63 เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา 1
64 จิตผกา ธนปัญญารัชวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2554 1
3 2553 2
4 2551 2
5 2550 3
6 2547 3
7 2545 1
8 543 53
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 อาหารแมลงช้างปีกใส Mallada basalis (Walker)และการอนุรักษ์แมลงช้างปีกใสในแปลงปลูกพริก
ปี พ.ศ. 2554
2 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของแมลงไร ศัตรูพริก และการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2553
3 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
4 การสำรวจศัตรูธรรมชาติของแมลง ไรศัตรูพริก และการควบคุมโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2551
5 การบริหารโครงการและดำเนินโครงการวิจัยของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ : การควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
6 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
7 การควบคุมแมลงและไรศัตรูพริกโดยชีววิธี
8 การใช้ประโยชน์ของแมงศัตรูธรรมชาติ จุลินทรีย์ปฏิปักษ์และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตถั่วฝักยาวที่ดีและเหมาะสม
9 การประเมินผลศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืช และวัชพืชทางการเกษตรและสาธารณสุขในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแมลงเบียนของแมลงวันผลไม้ Diachasmiorpha longcaudate
11 การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงแมงเบียนของหนอนชอนใบส้ม
12 การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจโดยวิธีในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2545
13 Biology and Ecology of Agromyzid Leaf Miner Parasitoids.