ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร เขียวอยู่
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- จิราพร เขียวอยู่,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ 5
2 ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ 4
3 จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ 4
4 จุฬารัตน์ คงเพชร 4
5 กุลธิดา ท้วมสุข 4
6 สุวรรณา อรุณพงค์ไพศาล 2
7 อภิญญา ขาวลิขิต 2
8 นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล 2
9 สุรพล วีระศิริ 2
10 พูนศรี รังษีขจี 2
11 เฟื่องฟ้า กาญจโนภาส 2
12 นิรมล พัจนสุนทร 2
13 สุชาติ พหลภาคย์ 2
14 จุฬาภรณ์ โสตะ 2
15 วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล 2
16 ชวนพิศ วงศ์สามัญ 2
17 ภาณี ฤทธิ์มาก 2
18 ทิตยา พุฒิคามิน 2
19 ทองสมัย ยุรชัย 2
20 นิภาพรรณ ฤทธิรอด 2
21 ยุวดี สุ่มมาตย์ 2
22 ศรัณยา มรกตศรีวรรณ 2
23 นลัทพร สืบเสาะ 2
24 อัจฉรา รวมเจริญเกียรติ 1
25 ภัทรี พหลภาคย์ 1
26 นันทิราภรณ์ ถิ่นละออ 1
27 กองมณี จะเลินวง 1
28 พงศธร พหลภาคย์ 1
29 ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 1
30 กนิดา ทัศนิยม 1
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
32 กิตติ์ธเนศ นิธิวรเสฏฐ์ 1
33 กรุณา จันทุม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 4
3 2552 1
4 2551 1
5 2544 1
6 543 21
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การรักษาโรคจิตเภทที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา clozapine: เปรียบเทียบระหว่างการเสริมการรักษาด้วยยา haloperidol กับการเสริมด้วยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
2 ตัวแบบการพยากรณ์อุบัติการณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือนและปัจจัยด้านสภาวะอากาศ
3 ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติในการสร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในวารสารและวิทยานิพนธ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย
4 การใช้การวิเคราะห์ถดถอยปัวส์ซองเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป.ลาว
5 การตัดสินใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปีในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาตัวแบบของกลยุทธ์การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความล่าช้าในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด เสมหะพบเชื้อรายใหม่ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ปี พ.ศ. 2544
8 สารตะกั่วในเลือดและอากาศของงานซ่อมหม้อน้ำรถยนต์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
9 การใช้การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป.ลาว
10 อัตราปลอดการกลับเป็นซ้ำหลังเริ่มรักษาด้วย national Protocol ของเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิด Acute Lymphoblastic Leukemia ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
11 ความชุก อาการและอาการแสดงทางคลินิกที่เป็นปัจจัยการทำนายต่อการเกิดวัณโรคในเรือนจำ จังหวัดนครพนม
12 ตัวแบบการพยากรณ์การเกิดโรคมาลาเรียในจังหวัดอุบลราชธานีจากข้อมูลผู้ป่วยรายเดือน และปัจจัยด้านสภาวะอากาศ
13 การตัดสินใจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ปี ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
14 ความตระหนักของประชาชนในการเข้ารับบริการร้านยาตามมาตรญานร้านยาคุณภาพ และความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาเกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา ในพื้นที่ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
15 การใช้ การวิเคราะห์ถดถดถอยปัวซงส์เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการสูบบุหรี่ของบุคลากรสาธารณสุข ประเทศ สปป. ลาว
16 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
17 ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติในการส่ร้างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตในวารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขของไทย