ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร เกศพิชญวัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 25
2 โสรีช์ โพธิแก้ว 8
3 เบญจมาศ รอดแผ้วพาล 5
4 ณฤดี กิจทวี 5
5 กัตติกา ธนะขว้าง 5
6 แพนนี่ ตรีวิเชียร 5
7 ชลดา ดิษรัชกิจ 5
8 สุวราภรณ์ โพธิ์ร่มเย็น 5
9 ธัญลักษณ์ แสนสุข 5
10 จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย 4
11 ธีรวรรณ คนชม 4
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 4
13 ณัฐสุดา เต้พันธ์ 3
14 วาสนา มากผาสุข 3
15 วิยะการ แสงหัวช้าง 2
16 ปริศนา จิระชีวี 2
17 วาสนา อิ่มเอม 2
18 ลักษณา มะรังกา 2
19 ละเอียด รักษ์เลิศวงศ์ 2
20 ชุติมา ทองวชิระ 2
21 กิตติพรรณ ศิริทรัพย์ 2
22 กรรณิการ์ เทพกิจ 2
23 กิตติอร ชาลปติ 2
24 วราภรณ์ ตุ้มทอง 2
25 วัชรี ทรัพย์มี 2
26 ฉัตรสุมาลย์ ศรีทองอุ่น 2
27 วรรัตน์ สุขคุ้ม 2
28 หทัยกาญจน์ เชาวกิจ 2
29 ศรัณยา หล่อมณีนพรัตน์ 2
30 พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์ 2
31 จารุณี มิ่งปรีชา 2
32 ยุพิน อังสุโรจน์ 2
33 ไตรรัตน์ จารุทัศน์ 2
34 โสภิต ทิพย์รัตน์ 2
35 หทัยทิพย์ ไชยวาที 2
36 ภัทราภร วิริยวงค์ 2
37 จินต์จุฑา รอดพาล 1
38 สมสมร เรืองวรบูรณ์ 1
39 คัทรียา รัตนวิมล 1
40 นารีรัตน์ เชื้อสูงเนิน 1
41 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
42 ประนอม รอดคำดี 1
43 ชุติมา สินชัยวนิชกุล 1
44 ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ 1
45 พัชรินทร์ คำอินทร์ 1
46 นปภัช กันแพงศรี 1
47 เจริญพร ตรีเนตร 1
48 จีรนาฏ ยิ่งศักดิ์มงคล 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 1
50 ดลนภา สร่างไธสง 1
51 Ingersoll-Dayton, Berit 1
52 ปริญญา สกุลรัตน์ 1
53 ชุติมา ผังชัยมงคล 1
54 เบญจพร สุธรรมชัย 1
55 ขนิษฐา แสนใจรักษ์ 1
56 วรลักษณ์ ฉิมวัย 1
57 กสิณชาญ ถ้ำเสือ 1
58 ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ 1
59 ณัฐนัย โตปัญญาวุธ 1
60 จิดาภา บรรเลงส่ง 1
61 ชนกพร จิตปัญญา 1
62 โชติยา สังเสวก 1
63 กฤษณกมล วิจิตร 1
64 นรินทร์รัตน์ เพชรรัตน์ 1
65 อรุณรัตน์ รอดเชื้อ 1
66 ชลธิชา จันทคีรี 1
67 ปัทมศิริ ธีรานุรักษ์ 1
68 ศิรประภา พงศ์ไทย 1
69 นภัส แก้ววิเชียร 1
70 นันท์พัสพร สุขสานต์ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
72 ประนอม โอทกานนท์ 1
73 เพชรัตน์ เขตกระโทก 1
74 พัชราภรณ์ ศรีคะชินทร์ 1
75 ณสรวง นเรนทรเสนี 1
76 กฤษณา พุทธวงค์ 1
77 สมคิด รักษาสัตย์ 1
78 นาตยา จิรัคคกุล 1
79 หริรักษ์ แก้วกับทอง 1
80 ปัณณธร รัตนิล 1
81 ปุณยนุช คงเสน่ห์ 1
82 ปฐมภรณ์ เจริญไทย 1
83 สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล 1
84 กมลกานต์ ปรีชาธีรศาสตร์ 1
85 ศิริภัณฑ์ ภูผิว 1
86 เพ็ญแข ชีวยะพันธ์ 1
87 ศิริวรรณ ศิริบุญ 1
88 วิพรรณ ประจวบเหมาะ 1
89 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย 1
90 วันวิสาข์ ปัทมาวิไล 1
91 ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม 1
92 มณีรัตน์ เอี่ยมอนันต์ 1
93 เพ็ญพักตร์ อุทิศ 1
94 เสาวนีย์ ชนะพาล 1
95 ลาวัณย์ ผาติวิกรานต์ 1
96 สุดารัตน์ เรียบเลิศหิรัญ 1
97 สุธาสินี ช่วยใจดี 1
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 1
99 บุศริน บางแก้ว 1
100 ญาดารัตน์ บาลจ่าย 1
101 สมภพ แจ่มจันทร์ 1
102 พรรษมณฑ์ อธิโชคจารุพัชร์ 1
103 ชาฤทธิ์ วรวิชญพงศ์ 1
104 บุริมรพี ดำรงรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 3
3 2557 3
4 2556 5
5 2554 14
6 2553 16
7 2552 22
8 2551 15
9 2550 4
10 2549 6
11 2548 1
12 2547 3
13 2546 2
14 2545 4
15 2544 4
16 2543 1
17 2542 2
18 2537 2
19 2535 2
20 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร
2 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภค และขนาดรอบเอวของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะอ้วน
ปี พ.ศ. 2558
3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุที่มีภาวะเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในเขตภาคใต้
4 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนทางไต
5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผู้สูงอายุ ปัจจัยด้านผู้ดูแลต่อความพึงพอใจในชีวิตผู้ดูแลที่เป็นคู่สมรสผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2557
6 ผลของโปรแกรมการสร้างจินตภาพร่วมกับดนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน
7 ผลของการใช้กระบวนการพยาบาลที่เน้นการนวดท้องต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
8 ผลของโปรแกรมการฝึกการแก้ปัญหาต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลในครอบครัวผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ปี พ.ศ. 2556
9 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจแบบครอบครัวมีส่วนร่วมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
10 ผลของการปฏิบัติการพยาบาลที่บูรณาการหลักการเอื้ออาทรต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉิน
11 สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในสถานดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ
12 ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมระยะแรก
13 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคข้อเสื่อมที่อาศัยในชุมชน
ปี พ.ศ. 2554
14 ผลของโปรแกรมการเจริญสติต่ออาการปวดเข่าในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
15 การสร้างเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุหลังผ่าตัด
16 ผลของโปรแกรมการจัดการแบบบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กงต่อความเหนื่อยล้าของผู้สูงอายุภาวะหัวใจล้มเหลว
17 ผลของการดูแลทางจิตวิญญาณเชิงพุทธต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
18 ประสบการณ์ทางจิตใจของหญิงม่ายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
19 ผลของโปรแกรมการจัดการแบบบูรณาการต่อความเหนื่อยล้าหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูก
20 ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อการป้องกันการเกิดแผลเบาหวานที่เท้าต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้สูงอายุโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม
21 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการ ร่วมกับการปฏิบัติสมาธิ ต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
22 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
23 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยสูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
24 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
25 ภาระของบิดามารดาสูงวัยในการดูแลบุตรที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังบุตรได้รับยาต้านไวรัส
26 ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ : การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
27 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ : การดำเนินชีวิตและการงานบนฐานอริยสัจ 4
ปี พ.ศ. 2553
28 ประสบการณ์ความกลัวต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ
29 ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพร่างกายหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
30 ประสบการณ์ในการเยียวยาทางจิตใจ : กรณีศึกษาพระปพนพัชร์ จิรธัมโม วัดคำประมง จ.สกลนคร
31 ผลของการบำบัดทางการพยาบาลโดยใช้ดนตรีร่วมกับการจัดสิ่งแวดล้อมต่อพฤติกรรมกระวนกระวายของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
32 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีสูงอายุโรคกระดูกพรุน
33 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
34 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัว ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคต้อหิน
35 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้สุงอายุหัวใจวาย
36 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว
37 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้รอดชีวิตที่สูญเสียความสมบูรณ์ทางกาย จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ซานติก้าผับ
38 ประสบการณ์ความกลัวต่อการหกล้มของผู้สูงอายุ
39 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีสูงอายุโรคกระดูกพรุน
40 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลระยะยาว
41 ผลของการบำบัดทางการพยาบาล โดยใช้ดนตรีร่วมกับการจัดสิ่งแวดล้อม ต่อพฤติกรรมกระวนกระวายของผู้สูงอายุ ที่มีภาวะสมองเสื่อม
42 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคต้อหิน
43 ผลโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนต่อการฟื้นสภาพร่างกายหลังผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ปี พ.ศ. 2552
44 ประสบการ์การมีชีวิตอยู่กับโรคพาร์กินสันของผู้สูงอายุไทย
45 ระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน
46 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ
47 ภาวะจิตใจมุ่งชัยชนะของนักกีฬาคนพิการ
48 ผลของโปรแกรมการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการใช้ยาระงับปวด ในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้อง
49 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังใส่โครงตาข่ายในหลอดเลือดหัวใจ
50 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง
51 ในชั่ววูบของการฆ่าตัวตาย : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยาในผู้ที่ผ่านประสบการณ์การพยายามฆ่าตัวตาย
52 ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่เป็นบุคคลในครอบครัวในการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
53 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
54 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหิน
55 ประสบการณ์การปรับตัวของผู้ที่สูญเสียการมองเห็น
56 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์อภิมาน
57 ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำรุนแรง
58 ระบบบริการพยาบาลผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดน่าน
59 ประสบการณ์การมีชีวิตอยู่กับโรคพาร์กินสันของผู้สูงอายุไทย
60 ประสบการณ์ด้านจิตใจของผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลาม
61 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อหิน
62 ประสบการณ์ของผู้ดูแลที่เป็นบุคคลในครอบครัว ในการจัดการกับพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
63 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ หลังใส่โครงตาข่ายในหลอดเลือดหัวใจ
64 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ : การวิเคราะห์อภิมาน
65 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนายทหารนอกราชการ
ปี พ.ศ. 2551
66 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
67 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิม ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุภาคใต้ตอนบน
68 ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
69 ประสบการณ์การฟื้นสภาพของผู้สูงอายุที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ
70 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดและพฤติกรรมความร่วมมือในการปฎิบัติตัวขณะผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยนอก
71 ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อป้องกัน ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยง
72 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการควบคุมน้ำหนักต่อพฤติกรรมการบริโภค ขนาดของรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วน
73 ผลของโปรแกรมการจูงใจเพื่อป้องกันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเสี่ยง
74 ประสบการณ์การฟื้นสภาพของผู้สูงอายุ ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิ
75 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตน ในการควบคุมน้ำหนักต่อพฤติกรรมการบริโภค ขนาดของรอบเอว และค่าดัชนีมวลกายของผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วน
76 ผลของโปรแกรมการจูงใจ เพื่อป้องกันต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มเสียง
77 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัด และพฤติกรรมความร่วมมือในการปฏิบัติตัวขณะผ่าตัดของผู้สูงอายุ ที่ผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยนอก
78 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม
79 ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุมุสลิม ที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุภาคใต้ตอนบน
80 ประสบการณ์ด้านจิตใจของหญิงตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ปี พ.ศ. 2550
81 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
82 ประสบการณ์ทางจิตใจของผู้ต้องขังหญิงคดีฆาตกรรมในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
83 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพ การปฏิบัติกิจกรรม การสนับสนุนจากครอบครัวกับความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร
84 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุ กับความเครียดในงานของพี่เลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
ปี พ.ศ. 2549
85 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
86 กระบวนการเติบโตทางวิชาชีพของครูอนุบาลที่มีวุฒิภาวะทางวิชาชีพ : การศึกษาโดยวิธีการสร้างทฤษฎีพื้นฐานเชิงอุปมาน
87 ผลของการใช้โปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุ
88 การคัดเลือกรายการยาที่มีความเสี่ยงสูงในผู้ป่วยสูงอายุไทยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
89 ปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ : การศึกษาเชิงคุณภาพแบบสนทนากลุ่ม
90 การตายดี : มุมมองจากผู้สูงอายุไทยพุทธ
ปี พ.ศ. 2548
91 ประสบการณ์การได้รับการดูแลของผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา โดยผู้ดูแลในครอบครัว
ปี พ.ศ. 2547
92 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตนโดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนาต่อพฤติกรรมการปฎิบัติตนหลังผ่าตัดของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
93 ลักษณะภาวะพฤฒพลัง : กรณีศึกษาผู้สูงอายุไทยที่มีชื่อเสียง
94 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความเชื่อมั่นในสมรรถนะแห่งตน โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ภาษาถิ่นล้านนา ต่อพฤติกรรมการปฏิบัติตนหลังผ่าตัด ของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดต่อมลูกหมาก
ปี พ.ศ. 2546
95 ประสบการณ์การทำงานของพยาบาลวิชาชีพในศูนย์สุขภาพชุมชน
96 ผลของการจัดการด้านพฤติกรรมร่วมกับการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์จากสื่อวีดิทัศน์ ต่อความรุนแรงของอาการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ในผู้สูงอายุสตรี
ปี พ.ศ. 2545
97 การศึกษา ความรู้ ทัศนคติและการปฎิบัติในการผูกมัดผู้ป่วยสูงอายุที่รับการรักษาในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลของรัฐ เขตกรุงเทพมหานคร
98 ผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการตัดสินใจต่อความสามารถในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของพยาบาลวิชาชีพ
99 ความเครียดในบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่อยูในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษาในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุโขทัย
100 คุณภาพการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา : กรณีศึกษา ในเขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. 2544
101 ความสัมพันธ์ระหว่างการช่วยเหลือเกื้อหนุนในครอบครัวกับความสุขทางใจของผู้สูงอายุไทย
102 ผลของการสอนแบบมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองต่อความรู้และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย
103 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย การทำงานเป็นทีมของทีมสุขภาพกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
104 ผลการสอนโดยใช้กิจกรรมตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุหญิงในสถานสงเคราะห์
ปี พ.ศ. 2543
105 ประสบการณ์การพัฒนาตนเองของพยาบาลห้องผ่าตัดไทยที่ได้รับการฝึกอบรมในประเทศฝรั่งเศส
ปี พ.ศ. 2542
106 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาล และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
107 ผลของการใช้มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดต้อกระจกต่อคุณภาพการให้บริการพยาบาลของพยาบาลประจำการและความรู้ในการดูแลตนเองของผู้ป่วย
ปี พ.ศ. 2537
108 ศึกษาสภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัย
109 การศึกษาความต้องการการพยาบาลของผู้สูงอายุ ในชมรมและสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2535
110 สภาพ ความต้องการและปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร
111 สภาพ ความต้องการ และปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ ในงานบริหารการพยาบาล ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรุงเทพมหานคร