ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร สิทธิถาวร
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 3
3 2553 2
4 2551 3
5 2550 1
6 2549 1
7 2545 1
8 2544 1
9 2543 1
10 2542 1
11 2541 1
12 2540 3
13 2535 2
14 2534 1
15 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมสเมียร์สารน้ำร่างกายโดยวิธีตกตะกอนอย่างง่ายและวิธีมาตรฐาน
2 การลดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่โรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลพระยุพราชฉวาง
3 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายโดยวิธีการควบคุมด้วยมือกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XE 2100
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาเปรียบเทียบการเตรียมสเมียร์สารน้ำร่างกายโดยวิธีตกตะกอนอย่างง่ายและวิธีมาตรฐาน
5 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สารน้ำในร่างกายโดยวิธีการควบคุมด้วยมือกับเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ Sysmex XE 2100
6 การลดการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจที่โรงพยาบาลปากพะยูนและโรงพยาบาลพระยุพราชฉวาง
ปี พ.ศ. 2553
7 ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล
8 บทบาทของปัจจัยด้านพันธุกรรมของยีน glutathione S-transferase ต่อความเสี่ยงการเกิดโรคตับและระบบท่อน้ำดีในผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในชุมชนที่มีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อน้ำดีสูงในจังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2551
9 ประสิทธิภาพของการใช้แอนติบอดีในปัสสาวะในการพยากรณ์ผลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ และสภาวะโรคระบบท่อน้ำดีก่อนและภายหลังการรักษาด้วยยาพราซิควอนเทล
10 งบสนับสนุนการทำศึกษาอิสระ นางภัทราภรณ์ รอดเสถียร
11 การศึกษา Strongyliodes ratti antigen for immunodiagnosis of human Strongyliodiasis
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษา Strongyliodes ratti antigen for immunodiagnosis of human Strongyliodiasis
ปี พ.ศ. 2549
13 เปรียบเทียบผลการตรวจทางอิมมูโนวิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อศึกษาความรุนแรงของการติดเชื้อและระบาดวิทยาของ Strongyloides stercoralis
ปี พ.ศ. 2545
14 เปรียบเทียบผลการตรวจทางอิมมูโนวิทยาและปรสิตวิทยาเพื่อศึกษาความรุนแรงของการติดเชื้อและระบาดวิทยาของ Strongyloides stercoralis
ปี พ.ศ. 2544
15 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
ปี พ.ศ. 2543
16 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอโฟแมนส์ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อคริบโตคอคคัส
ปี พ.ศ. 2542
17 การใช้ PCR ในการวินิจฉัยวัณโรคของกระดูกและข้อ
ปี พ.ศ. 2541
18 การศึกษาเปรียบเทียบผลการตรวจประจำทางห้องปฏิบัติการ กับการตรวจด้วยเทคนิค พีซีอาร์ ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอด
ปี พ.ศ. 2540
19 การใช้ PCR ในการวินิจฉัยวัณโรคของกระดูกและข้อ
20 การใช้ PCR ในการวินิจฉัยวัณโรคของกระดูกและข้อ
21 การหาอุบัติการณ์เกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. 2535
22 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอโฟแมนส์ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อคริบโตคอคคัส
23 การตรวจหาแอนติเจนของเชื้อคริบโตคอคคัส นีโอโฟแมนส์ ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อคริบโตคอคคัส
ปี พ.ศ. 2534
24 การหาอุบัติการณ์เกิดชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
25 ศึกษาความชุกของภาวะการเมแทบอลิกในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลหลังสวน
26 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลเทพา
27 การจัดการศักยภาพของบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลลพบุรี