ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีรวรรณ มณีโรจน์ 12
2 นงนุช รักสกุลไทย 9
3 ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก 6
4 ลิขิต ชูชิต 4
5 สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ 4
6 ดวงเดือน วารีวะนิช 3
7 ปัทมา ระตะนะอาพร 3
8 ชัยยุทธ ธัญพิทยากุล 3
9 ปรเมษฐ์ พลอยประดับ 2
10 อรรถวุฒิ กันทะวงศ์ 2
11 สาโรจน์ เริ่มดำริห์ 2
12 เฉลิมชัย อยู่สำราญ 2
13 อลงกต อินทรชาติ 2
14 นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์ 2
15 กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์ 2
16 พัชรกมล บุญประกอบ 1
17 พฤกษ์ ประเสริฐกุล 1
18 อังคนาวรรณ สืบประดิษฐ์ 1
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 จักรินทร์ ตรีอินทอง 1
21 นนทวิทย์ อารีย์ชน 1
22 จุฑา มุกดาสนิท 1
23 วันชัย วรวัฒนเมธีกุล 1
24 ดร.สุมิตรา บุญบำรุง 1
25 เยาวภา ไหวพริบ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2554 2
4 2553 1
5 2550 1
6 2549 1
7 2547 1
8 2546 1
9 2531 2
10 543 25
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของอินูลินที่มีต่อความคงตัวของอิมัลชั่น คุณภาพทางเคมีและกายภาพในแบตเตอร์จากเนื้อปลาบด
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส่วนเหลือปลาแซลมอนจากโรงงานอุตสาหกรรม
3 การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร
ปี พ.ศ. 2554
4 ผลของสีจากธรรมชาติต่อคุณภาพของลูกชิ้นปลา
5 การใช้สารสกัดจากสาหร่ายในการปรับปรุงคุณภาพลูกชิ้นปลา
ปี พ.ศ. 2553
6 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสาหร่าย
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดปรุงรส และผลิตภัณฑ์ชุบแป้งและขนมปังป่นแช่เยือกแข็งจากปูนิ่ม
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอดปรุงรส และผลิตภัณฑ์ชุบแป้งและขนมปังป่นแช่เยือกแข็งจากปูนิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
9 อิทธิพลของกัมที่มีผลต่อคุณภาพของเจลในลูกชิ้นปลา ที่ผ่านความร้อนสูง
ปี พ.ศ. 2546
10 ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดบรรจุในภาชนะปิดสนิท
ปี พ.ศ. 2531
11 ผลของไนไตรท์ต่อ Clostridium sporogenes+ (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋อง
12 ผลของไนไตร์ทต่อ Clostridium sporogenes (ATCC 7955, PA 3679) ในผลิตภัณฑ์แฮมบรรจุกระป๋อง