ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรัชยา เจียวก๊ก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนส่วนตำบลละหาร
2 การมีส่วนร่วมการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง
ปี พ.ศ. 2561
3 แนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการการจัดการศพสำหรับผู้สงอายุตามวิถีชีวิตมุสลิมชุมชนกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ปี พ.ศ. 2560
4 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
5 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของสตรีวัยรุ่นในจังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2559
6 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการจัดสวัสดิการของชุมชนในภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2558
7 แนวทางการจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
8 แนวทางการจัดการความรู้สู่การพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2556
9 การคงอยู่และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา