ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิระเดช แจ่มสว่าง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณวิไล อินทนู 30
2 จินตนา ชะนะ 12
3 รณภพ บรรเจิดเชิดชู 12
4 ปราณี ฮัมเมอร์ลิงค์ 12
5 กรุง สีตะธนี 6
6 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 4
7 สมศิริ แสงโชติ 3
8 มณี ตันติรุ่งกิจ 3
9 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 2
10 ทิพย์วดี อรรถธรรม 2
11 นิพนธ์ ทวีชัย 2
12 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
13 โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ 2
14 กนิษฐา สังคะหะ 2
15 อรรณพ องค์สกุล 2
16 โกศล เจริญสม 2
17 วิชัย โฆสิตรัตน 2
18 ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล 2
19 วิทยา สุริยาภณานนท์ 2
20 สมชาย ธนสินชยกุล 1
21 วาริน อินทนา 1
22 นางสาวถวัลย์ คุ้มช้าง 1
23 กิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ 1
24 รัชนี ฮงประยูร 1
25 ปราโมทย์ ศิริโรจน์ 1
26 น.ส.ศิริพร อ่ำทอง 1
27 Chiradej Chamswarng 1
28 อังศุมาลย์ จันทราปัตย์ 1
29 เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ 1
30 พนามาศ ตรีวรรณกุล 1
31 นายคเชนทร์ ม้าทอง 1
32 นายอุทิศ สุภาพ 1
33 นายทัตธน กิจการอาสา 1
34 นายกฤษฎา จาตุรัส 1
35 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
36 พัชรา โพธิ์งาม 1
37 Bernhard Hau 1
38 เพชรพิกุล วางมูล 1
39 กรพินธุ์ ทนกล้า 1
40 ฮอสท์, วอลเตอร์ เจ 1
41 สมชาย สุขะกูล 1
42 ศิรินทิพย์ แดงติ๊บ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 2
3 2555 1
4 2554 6
5 2553 2
6 2551 2
7 2549 4
8 2548 2
9 2547 2
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 2
13 2541 1
14 2538 1
15 543 59
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การควบคุมโรคของพืชผักตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อราโดยชีววิธีด้วยการใช้จุลินทรีย์ปฎิปักษ์
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
3 โครงการขยายผลเพื่อสำรวจและทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา
ปี พ.ศ. 2555
4 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์
6 การศึกษาประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาลของข้าว
7 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน
8 โครงการหมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อนเพื่อการส่งออก
9 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
10 การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2553
11 การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าว
12 บทบาทของแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ย่อยไคตินในการควบคุมโรคกาบใบแห้งของข้าวโดยชีววิธี
ปี พ.ศ. 2551
13 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลืนทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
14 การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวาย สาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii
ปี พ.ศ. 2549
15 การคัดเลือก พัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์และชีวภัณฑ์ของเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เพื่อควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าวอินทรีย์
16 โครงการย่อย การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน
17 การควบคุมโรคทางดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน
18 การจัดการโรคใบไหม้ของมะเขือเทศโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2548
19 โครงการย่อย การใช้รังสีเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืช
20 การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา Phompsis asparagi Bubak
ปี พ.ศ. 2547
21 การศึกษา Secondary metabolites และเอนไซม์ Glucanase ของเชื้อราTrichoderma spp. สายพันธุ์ Wild Type และสายพันธุ์กลายที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของแตงกวา
22 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืช
ปี พ.ศ. 2546
23 การพัฒนาการผลิตและการประยุกต์ใช้ชีวภัณฑ์ไรโคเดอร์มา
ปี พ.ศ. 2545
24 การควบคุมโรคทางเดินของมะเขือเทศสาเหตุจากเชื้อรา Pythium ด้วยเชื้อราปฏิปักษ์และการจัดการดิน
ปี พ.ศ. 2544
25 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
26 การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเน่าระดับดินที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ด้วยการใช้เชื้อรา Trichoderma หลาย species ร่วมกัน
ปี พ.ศ. 2541
27 การพัฒนาเทคโนโลยีการหมักและรูปแบบของเชื้อรา Hirsutella thompsonii var. synnematosa เพื่อใช้ควบคุมไรศัตรูพืชในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2538
28 การผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา สปีชี เพื่อควบคุมเชื้อราสเคลอโรเทียมรอล์ฟซิไอ