ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิระวัฒน์ กณะสุต
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วรรณดี ไทยสยาม 3
2 ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี 3
3 กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 2
4 อดิชัย พรพรหมินทร์ 2
5 พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 1
6 ศุภฤกษ์ สุขสมาน 1
7 ศุภชาติ สุขารมณ์ 1
8 สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ 1
9 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
10 ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี 1
11 กิติชัย รัตนะ 1
12 รศ.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี 1
13 ดร.ธนุ บุญศะสิริกูล 1
14 นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ 1
15 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
16 รศ. ดร. ศิริลักษณ์ ฃุ่มชื่น 1
17 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
18 เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย 1
19 Thapat Silalertruksa 1
20 Jirawat Kanasut 1
21 Rattanawan MungKung 1
22 นฤเทพ เล็กศิวิไล 1
23 รัตนาวรรณ มั่งคั่ง 1
24 ปริยาภัทร นิลสลับ 1
25 Naruethep Leksivilai 1
26 มงคล รักษาพัชรวงศ์ 1
27 อาทิตย์ พานิชนาวา 1
28 Vanchat Swangsak 1
29 วันฉัตร แสวงศักดิ์ 1
30 วัชรี วีรคเชนทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การบรูณาการข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาในลุ่มน้ำชี-มูลเพื่อจัดทำระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการวิกฤติน้ำท่วมและดินถล่ม
ปี พ.ศ. 2555
2 โครงการศึกษาบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมและมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษาจังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมา
3 การศึกษาการพังทลายของเขื่อนแก่งกระจาน
ปี พ.ศ. 2554
4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการศึกษาจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและสำรวจข้อมูลความพร้อมของ อปท.
ปี พ.ศ. 2552
6 โครงการศึกษาการพัฒนา ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และการผันน้ำ (เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำบางปะกง-และท่าจีน)