ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ แซ่โค้ว
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2552 1
4 2549 1
5 2546 1
6 2544 1
7 2543 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถเชิงสร้างสรรค์และทักษะการทำงานกลุ่มของนักศึกษาครู
ปี พ.ศ. 2556
2 การพัฒนารูปแบบการเทียบเคียงสมรรถนะอีเลิร์นนิงสำหรับสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
3 การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2549
4 การสร้างและพัฒนาชุดการสอนผ่านเว็บ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดวิชา EDUC 104 นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546
5 ปัญหาการดำเนินงานของผู้ส่งออกกล้วยไม้ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
6 ลักษณะของตัวเชื่อมโยงที่มีผลต่อการเลือกการเชื่อมโยงในเว็บการศึกษาของนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีแบบการคิดต่างกัน
ปี พ.ศ. 2543
7 ปัญหาการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณีการเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540