ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กระมล ทองธรรมชาติ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
4 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
5 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
6 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
7 สุวดี ยาป่าคาย 1
8 Thanathon Sesuk 1
9 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
10 กมลชนก ยวดยง 1
11 Suchin Arunsawatwong 1
12 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
13 เอกชัย อดุลยธรรม 1
14 Walaisiri Muangsiri 1
15 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
16 Rajalida Lipikorn 1
17 Thada Jirajaras 1
18 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
19 ประธาน ดาบเพชร 1
20 อวย เกตุสิงห์ 1
21 ศุกันยา ห้วยผัด 1
22 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
23 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
24 Chariya Uiyyasathian 1
25 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
26 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
27 Kasidit Nootong 1
28 Waraporn Siriterm 1
29 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
30 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
31 Pantharee Boonsatorn 1
32 สมชัย วัฒนการุณ 1
33 Varunee Padmasankh 1
34 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
35 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
36 Acom Sornsute 1
37 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
38 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
39 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
41 วิไล ชินธเนศ 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
43 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
44 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
46 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
47 คัคนางค์ มณีศรี 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
50 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
52 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
53 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
54 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
55 Somying Tumwasorn 1
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
59 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
60 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
61 วาสนา เสียงดัง 1
62 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
63 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
64 Anawatch Mitpratan 1
65 ไววิทย์ พุทธารี 1
66 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
67 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
68 สายฝน ควรผดุง 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 ธวัชชัย สันติสุข 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 สุวิชา ทองสิมา 1
74 สิริพร สิวราวุฒิ 1
75 สมพร พรมดี 1
76 Pornpimol Muanjai 1
77 Chayaporn Supachartwong 1
78 Sumphan Wongseripipatana 1
79 Supa Chantharasakul 1
80 Garnpimol C. Ritthidej 1
81 Panee Boonthavi 1
82 Kittisak Likhitwitayawuid 1
83 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
84 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
85 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
86 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
87 Vimolmas Lipipun 1
88 บรรจง คณะวรรณ 1
89 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
90 Ampa Luiengpirom 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
93 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
94 มยุรี ตันติสิระ 1
95 วัฒนชัย สมิทธากร 1
96 Jaitip Paiboon 1
97 Chalermpol Leevailoj 1
98 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
99 Srilert Chotpantarat 1
100 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
101 Boonchai Sangpetngam 1
102 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
103 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
104 ศิริชัย ศิริกายะ 1
105 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
106 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
107 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
108 Wilai Anomasiri 1
109 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
110 กาญจนา แก้วเทพ 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 Naiyana Chaiyabutr 1
115 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
116 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
117 นภสร โกวรรธนะกุล 1
118 กำจัด มงคลกุล 1
119 Yeshey Penjor 1
120 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
121 รุ่งราวี ทองกันยา 1
122 สุมิตรา พูลทอง 1
123 Phanphen Wattanaarsakit 1
124 วินัย งามแสง 1
125 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
126 Jittima Chatchawansaisin 1
127 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
128 Chonticha Srisawang 1
129 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
130 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
131 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
132 ๋Janes, Gavin W. 1
133 ชอุ่ม มลิลา 1
134 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
135 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
136 วิมล เหมะจันทร 1
137 ละอองทิพย์ เหมะ 1
138 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
139 Kitpramuk Tantayaporn 1
140 Puttipongse Varavudhi 1
141 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
142 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
143 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
144 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
145 ประคอง ชอบเสียง 1
146 Chakkaphan Sutthirat 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 สุมา เมืองใย 1
149 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
150 สิทธิพร แอกทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2510 1
3 2508 1