ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีลักษณ์ รอดทอง 9
2 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 8
3 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) 3
4 สุเวทย์ นิงสานนท์ 3
5 วรรณพ วิเศษสงวน 2
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
7 สุนันทา ทองทา 2
8 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 2
9 Jirawat Yongsawatkul 2
10 กุณฑิกา, เวชกลาง 1
11 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
12 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
13 ปราโมทย์ แพงคำ 1
14 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
15 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.(ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในการขอรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) 1
16 ชำนาญ แก้วมณี 1
17 สมร พรชื่นชูวงศ์ 1
18 ทุนจากFuture Seafood Europe (Freance) 1
19 Jirawat Yongsawatdigul 1
20 กาญจนา พยุหะ 1
21 อรรณพ อิ่มศิลป์ 1
22 ทุนจากArla Foods Amba ประเทศเดนมาร์ก 1
23 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา) 1
24 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว./TRF) 1
25 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
26 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 4
2 2558 2
3 2556 1
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 2
7 2552 1
8 2551 2
9 2550 3
10 2549 4
11 2548 8
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 3
15 2544 4
16 2543 1
17 2542 2
18 2541 1
19 543 22
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการเก็บรักษาในน้ำแข็งต่อคุณภาพโปรตีนและลิพิดของปลาและเนื้อปลาบดล้างน้ำที่เตรียมจากปลาเกล็ดเงิน
2 การผลิตเพปไทด์ที่มีสมบัติต้านออกซิเดชันจากเลือดไก่
3 รายงานการวิจัยการเสริม Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารปลาต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
4 รายงานการวิจัยการใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer's yeast) และกากสาโท (rice wine residual) เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง (Thai Panga)
ปี พ.ศ. 2558
5 The improvement of Thai Panga production for export
6 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตปลาสวายโมง(Thai Panga) เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
7 การใช้โปรติเนสที่หลั่งออกนอกเซลล์และตรึงอยู่กับเซลล์จากแบคทีเรีย ชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2555
8 ดัชนีเคมีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพความสดของวัตถุดิบสำหรับซูริมิปลาเขตร้อน
9 รายงานการวิจัยการใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ำปลา
10 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2554
11 คุณสมบัติทนเกลือและสารอินทรีย์ของโปรติเนสจากแบคทีเรีย Virgibacillus sp. SK1-3-7
12 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
13 รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว
14 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว
ปี พ.ศ. 2553
15 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพความสดของปลาเศรษฐกิจและดัชนีบ่งชี้ความสดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
16 การเก็บเกี่ยวซาร์โคพลาสมิกโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิ
ปี พ.ศ. 2552
17 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมง เพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเพปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
ปี พ.ศ. 2551
18 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
19 การใช้โปรติเนสที่หลั่งออกนอกเซลล์และตรึงอยู่กับเซลล์จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2550
20 การสร้างกลิ่นของแบคทีเรียที่ชอบเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
21 การใช้ extracellular และ cell-bound proteinases จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
22 โครงการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านโปรตีนสัตว์น้ำ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำปลาและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2549
23 การเก็บเกี่ยวซาร์โคพลาสมิกโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิ
24 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในการหมักน้ำปลา
25 Determination of freshness quality of raw material from surimi
26 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกลูทามิเนส
ปี พ.ศ. 2548
27 การหาคุณลักษณะและบทบาทในการสร้างสารให้กลิ่นรสของเอนไซม์ gramma-glutamyl-tran-peptidase ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก
28 การใช้ประโยชน์เวย์โปรตีนในผลิตภัณฑ์ซูริมิ
29 การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อและโปรติเนส
30 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
31 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
32 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
33 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์ โดยทรานสกลูทานิเนส
34 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
ปี พ.ศ. 2547
35 หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านโปรตีนอาหาร
36 การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อและโปรติเนส
37 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
38 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
39 รายงานการวิจัยโปรติเนสและทรานสกลูทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
40 รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2546
41 การทำบริสุทธิ์และคุณลักษณะทางชีวเคมีของทรานกลูทามิเนสจากปลานิล
42 รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2545
43 การเร่งปฏิกิริยาเชื่อมข้ามของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดงโดยใช้ทรานสกลูตามิเนสจากปลาทรายแดงและจากจุลินทรีย์
44 ผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
45 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกูลทามิเนส
ปี พ.ศ. 2544
46 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการสูญเสียสภาพธรรมชาติของแอคโตมัยโอซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemipterus spp.)
47 การทำบริสุทธิ์และคุณลักษณะทางชีวเคีของทรานกลูทามิเนสจากปลานิล
48 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
49 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2543
50 โปรติเนสและทรานสกูลทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2542
51 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดั้งเดิมของมัยซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemiptrus spp.)
52 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2541
53 การเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อปลา