ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรีลักษณ์ รอดทอง 9
2 ทุนจากสำนักงบประมาณ (ภายใต้การพิจารณาจัดสรรโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 8
3 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RGJ) (โครงการทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก) 3
4 สุเวทย์ นิงสานนท์ 3
5 วรรณพ วิเศษสงวน 2
6 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 2
7 สุนันทา ทองทา 2
8 มาโนชญ์ สุธีรวัฒนานนท์ 2
9 Jirawat Yongsawatkul 2
10 กนกอร อินทราพิเชฐ 1
11 ปราโมทย์ แพงคำ 1
12 กุณฑิกา, เวชกลาง 1
13 สมร พรชื่นชูวงศ์ 1
14 ชำนาญ แก้วมณี 1
15 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
16 กาญจนา พยุหะ 1
17 อรรณพ อิ่มศิลป์ 1
18 ทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ทุนเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางในสถาบันอุดมศึกษา) 1
19 ทุนจากArla Foods Amba ประเทศเดนมาร์ก 1
20 ทุนจากFuture Seafood Europe (Freance) 1
21 Jirawat Yongsawatdigul 1
22 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
23 ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว./TRF) 1
24 ทุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา มทส.(ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยในการขอรับสิทธิบัตรหรือตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติ) 1
25 ทุนจากเงินสนับสนุนกลุ่มนักวิจัย/ศูนย์วิจัย 1
26 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 5
2 2558 2
3 2556 3
4 2555 3
5 2554 4
6 2553 4
7 2552 4
8 2551 2
9 2550 6
10 2549 7
11 2548 9
12 2547 6
13 2546 2
14 2545 5
15 2544 5
16 2543 1
17 2542 2
18 2541 1
19 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ผลของการเก็บรักษาในน้ำแข็งต่อคุณภาพโปรตีนและลิพิดของปลาและเนื้อปลาบดล้างน้ำที่เตรียมจากปลาเกล็ดเงิน
2 การผลิตเพปไทด์ที่มีสมบัติต้านออกซิเดชันจากเลือดไก่
3 รายงานการวิจัยการเสริม Conjugated Linoleic Acid (CLA) ในอาหารปลาต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
4 รายงานการวิจัยการใช้กากยีสต์แห้ง (dried brewer's yeast) และกากสาโท (rice wine residual) เป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนการใช้ปลาป่นในอาหารปลาสวายโมง (Thai Panga)
5 การเสริม Conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหารปลา ต่อผลผลิตและคุณภาพของเนื้อปลานิลและปลาดุก
ปี พ.ศ. 2558
6 The improvement of Thai Panga production for export
7 การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตปลาสวายโมง(Thai Panga) เพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2556
8 การใช้โปรติเนสที่หลั่งออกนอกเซลล์และตรึงอยู่กับเซลล์จากแบคทีเรีย ชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
9 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมง เพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเพปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
10 การใช้โปรติเนสที่หลั่งออกนอกเซลล์และตรึงอยู่กับเซลล์จากแบคทีเรีย ชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2555
11 ดัชนีเคมีเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับคุณภาพความสดของวัตถุดิบสำหรับซูริมิปลาเขตร้อน
12 รายงานการวิจัยการใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ำปลา
13 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2554
14 คุณสมบัติทนเกลือและสารอินทรีย์ของโปรติเนสจากแบคทีเรีย Virgibacillus sp. SK1-3-7
15 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมงและการใช้ประโยชน์สูงสุดของผลพลอยได้จากการแปรรูปสัตว์น้ำ
16 รายงานการวิจัยการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว
17 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้าวในระหว่างการเก็บรักษาและการเร่ง/ชะลออายุข้าว
ปี พ.ศ. 2553
18 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพความสดของปลาเศรษฐกิจและดัชนีบ่งชี้ความสดเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ
19 การเก็บเกี่ยวซาร์โคพลาสมิกโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิ
20 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
21 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตัก และผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
ปี พ.ศ. 2552
22 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมง เพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเพปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
23 การใช้extracellular และ cell-bound proteinasses จาก แบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
24 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพ เจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
25 การใช้ extracellular และ cell-bound proteinases จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2551
26 การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่นการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมประมงเพื่อผลิตสารเสริมคุณภาพเจลและเปปไทด์ที่ยับยั้ง ACE และต้านออกซิเดชั่น
27 การใช้โปรติเนสที่หลั่งออกนอกเซลล์และตรึงอยู่กับเซลล์จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2550
28 การสร้างกลิ่นของแบคทีเรียที่ชอบเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
29 การใช้ extracellular และ cell-bound proteinases จากแบคทีเรียชอบเค็ม/ทนเค็มในกระบวนการหมักน้ำปลา
30 โครงการสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านโปรตีนสัตว์น้ำ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำปลาและการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ
31 การเก็บเกี่ยวซาร์โคพลาสมิกโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิ (Recovery of freshness proteins from surimi wash water)
32 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในการหมักน้ำปลา
33 การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำปลาและการใช้ประโยชน์จากปลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี พ.ศ. 2549
34 การเก็บเกี่ยวซาร์โคพลาสมิกโปรตีนจากน้ำล้างซูริมิ
35 การใช้เอนไซม์จากปลาและกล้าเชื้อแบคทีเรียในการหมักน้ำปลา
36 Determination of freshness quality of raw material from surimi
37 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกลูทามิเนส
38 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของผงไฟโบรอินและซิริซิน ที่ผลิตได้จากรังไหมและน้ำต้มรังไหม
39 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
40 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
ปี พ.ศ. 2548
41 การหาคุณลักษณะและบทบาทในการสร้างสารให้กลิ่นรสของเอนไซม์ gramma-glutamyl-tran-peptidase ที่ผลิตจากแบคทีเรียที่สร้างกรดแลคติก
42 การใช้ประโยชน์เวย์โปรตีนในผลิตภัณฑ์ซูริมิ
43 การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อและโปรติเนส
44 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
45 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตัก และผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
46 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
47 รายงานการวิจัยการเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
48 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์ โดยทรานสกลูทานิเนส
49 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
ปี พ.ศ. 2547
50 หน่วยวิจัยเฉพาะทางด้านโปรตีนอาหาร
51 การเร่งกระบวนการหมักน้ำปลาโดยใช้กล้าเชื้อและโปรติเนส
52 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในปลากะตักและผลิตภัณฑ์ปลาหมักดอง
53 การพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
54 รายงานการวิจัยโปรติเนสและทรานสกลูทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
55 รายงานการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
ปี พ.ศ. 2546
56 การทำบริสุทธิ์และคุณลักษณะทางชีวเคมีของทรานกลูทามิเนสจากปลานิล
57 รายงานการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2545
58 การเร่งปฏิกิริยาเชื่อมข้ามของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดงโดยใช้ทรานสกลูตามิเนสจากปลาทรายแดงและจากจุลินทรีย์
59 ผลิตลูกชิ้นและไส้กรอกจากปลาน้ำจืด
60 การเชื่อมโยงโปรตีนกล้ามเนื้อปลาทรายแดงด้วยพันธะโควาเลนท์โดยทรานสกูลทามิเนส
61 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
62 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการสูญเสียสภาพธรรมชาติของแอคโตมัยโอซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemipterus spp.)
ปี พ.ศ. 2544
63 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการสูญเสียสภาพธรรมชาติของแอคโตมัยโอซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemipterus spp.)
64 การทำบริสุทธิ์และคุณลักษณะทางชีวเคีของทรานกลูทามิเนสจากปลานิล
65 การเกิดไบโอจีนิกเอมีนในน้ำปลาปลากะตักและในเนื้อปลาสร้อย
66 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฮีสตามีนในกระบวนการผลิตน้ำปลา
67 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการสูญเสียสภาพธรรมชาติของแอคโตมัยโอซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemipterus spp.)
ปี พ.ศ. 2543
68 โปรติเนสและทรานสกูลทามิเนสในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
ปี พ.ศ. 2542
69 ผลกระทบของคุณภาพความสดและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดั้งเดิมของมัยซินต่อความสามารถในการเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อจากปลาทรายแดง (Nemiptrus spp.)
70 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา
ปี พ.ศ. 2541
71 การเกิดเจลของโปรตีนกล้ามเนื้อปลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
72 การเร่งกระบวนการแปรรูปน้ำปลา