ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ,
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 3
5 2541 1
6 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนเบนซิน 91 และแกโซฮอล E20, E22 แทนเบนซิน 95 และแกโซฮอล 95
2 การวิจัยเชิงนโยบายในการใช้แกโซฮอล E10 แทนแบนซิล 91 และแกโซฮอล E20,E22 แทนเบนซิล 95 และแกโซฮอล 95
ปี พ.ศ. 2552
3 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ปี พ.ศ. 2551
4 การเตรียมแนวทางการจัดการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษาประเทศไทย
5 การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำมันไบโอดีเซลผสมที่อัตราส่วนต่างๆ จากพืชน้ำมันที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล
ปี พ.ศ. 2550
6 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง [50]
7 การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
8 การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล [49]
ปี พ.ศ. 2541
9 การออกแบบขนาดคอยล์คอนเดนเซอร์/อีแวปอเรเตอร์ของตู้แช่ที่ใช้สารทำความเย็นผสม /