ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15
2 กฤษณา แซ่เฮ้ง 5
3 อภิสิทธิ์ บุญเกิด 5
4 นิชนันท์ ปัญญโชติกุล 2
5 สุรภา โพธิ์ปัญญาศักดิ์ 2
6 รณชัย ไม้สนธิ์ 2
7 กันยารัตน์ สังข์ทอง 2
8 ชูเวช ชาญสง่าเวช 2
9 จิรายุ ประภาอนันตชัย 2
10 ฐิติมา สุวรรณรังษี 2
11 ภัทร วรภู 1
12 นที เอื้อสมิทธ์ 1
13 นิสาชล มาไว 1
14 เอกพันธ์ ทั่งทอง 1
15 วทัญญู ทัศนเอี่ยม 1
16 อัมรินทร์ นันทะเสน 1
17 วุฒิพงศ์ ศุภวิทยาภินันท์ 1
18 คุณัช สุขสมานวงศ์ 1
19 สุธินี พันธุจิตร 1
20 ฟิตตรียา สกุลสิริวิริยะ 1
21 สุชาติ สุวรรณาพิสิทธิ์ 1
22 ศิริพร กิตติวัชระพล 1
23 รุ่งชัย วิจิตรยืนยง 1
24 มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ 1
25 ตวงทอง เวศนารัตน์ 1
26 ภัทร ตั้งพานิชยานนท์ 1
27 อุรคินทร์ พลนิกร 1
28 นิพนธ์ จิระพัฒน์พิศาล 1
29 ยุทธการ ฟักนาคิน 1
30 รักศักดิ์ หิรัญญะสิริ 1
31 สไบทิพย์ บุญยงค์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 5
3 2555 4
4 2554 3
5 2553 8
6 2552 4
7 2551 4
8 2550 3
9 2549 1
10 2548 2
11 2546 1
12 2541 1
13 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 พอร์ทโฟลิโอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
2 พอร์ทโฟลิโอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
3 การปรับปรุงค่าความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการอบแห้ง
ปี พ.ศ. 2556
4 การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักโดยใช้วิธี การประเมินแบบดุลยภาพในโรงงานผลิตสี
5 การวางแผนการผลิตภายใต้ความไม่แน่นอนของ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
6 การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแนวทางลีน และ แนวทางลีน-ทีคิวเอ็มในโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้
7 การเปรียบเทียบความแม่นยำของการพยากรณ์อนุกรมเวลาระหว่างตัวแบบผสมและตัวแบบเดี่ยว
8 การเปรียบเทียบการปรับปรุงกระบวนการทำงานระหว่างแนวทางลีน และ แนวทางลีน-ซิกซ์ ซิกมา ในโรงงานผลิตเครื่องยนต์เรือ
ปี พ.ศ. 2555
9 การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
10 การประยุกต์หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตฟิล์มโพลีคาร์บอเนต
11 การลดเวลาสูญเสียในกระบวนการอาบเคลือบแผ่นโลหะ : กรณีศึกษา โรงงานเคลือบแผ่นโลหะ
12 การลดต้นทุนคุณภาพของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม
ปี พ.ศ. 2554
13 การทดลองเพื่อกำหนดพารามิเตอร์ที่เหมาะสมต่อการลดอัตราความผิดพลาด ในการอ่านเขียนของฮาร์ดดิกส์ไดร์ฟ
14 การปรับปรุงระบบการคำนวณต้นทุนมาตรฐานของโรงงานหลอดไฟยานยนต์
15 การพัฒนาระบบการจัดการคลังพัสดุ : กรณีศึกษาร้านค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ปี พ.ศ. 2553
16 การกำหนดสมรรถนะมาตรฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (Balanced scorecard)
17 การลดของเสียชุดปรับกระจกมองข้างรถยนต์
18 การลดของเสียจากการอบยางในกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA
19 การจัดทำกระบวนการ และ คู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน สำหรับหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน
20 การจัดทำกระบวนการและคู่มือการออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานสำหรับหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน
21 การลดของเสียชุดปรับกระจกมองข้างรถยนต์
22 การกำหนดสมรรถนะมาตฐานของบริษัทจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมโดยอาศัยหลักการประเมินผลเชิงดุลยภาพ (BALANCED SCORECARD)
23 การลดของเสียจากการอบยางในกระบวนการผลิตยางรถยนต์โดยใช้เทคนิค FMEA
ปี พ.ศ. 2552
24 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
25 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
26 การศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
27 การปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวม ของเครื่องจักรในโรงงานมอเตอร์
ปี พ.ศ. 2551
28 การปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้หลักการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ
29 การจัดทำแบบจำลองการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานในประเทศไทย
30 การประเมินความต่อเนื่องของกิจกรรมการจัดการการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
31 การปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยใช้หลักการแปรหน้าที่เชิงคุณภาพ กรณีศึกษาสถานตรวจสภาพรถเอกชน
ปี พ.ศ. 2550
32 การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก
33 การลดของเสียจากกระบวนการรีดขึ้นรูปเย็นในอุตสาหกรรมท่อสเตนเลส เกรด 304
34 การเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ปี พ.ศ. 2549
35 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานประกอบวงจรรวม
ปี พ.ศ. 2548
36 การวิเคราะห์สูตรคำนวณมูลค่าการลงทุนโดยเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทมหาชนในอุตสาหกรรมไทย
37 การลดการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ปี พ.ศ. 2546
38 การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจของปัญหาการเลือกซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลาง ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์เทคนิคกระบวนการข่ายงานเชิงวิเคราะห์
ปี พ.ศ. 2541
39 การประมาณต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมการพิมพ์โดยใช้ต้นทุนตามกิจกรรม