ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จิรพัฒน์ อุปถัมภ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 3
4 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของผู้นำชุมชนชาติพันธุ์ให้ยั่งยืน ในจังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2557
2 การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันธุรกิจการค้าชายแดนจังหวัดเชียงรายให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2555
3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตลาดเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการสินค้าชุมชนประเภทสมุนไพรในจังหวัดเชียงราย
4 ความต้องการในการพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงราย
5 ผลกระทบจากการเปิดคาสิโนที่เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ต่อเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง สังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนริมฝั่งโขง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย